Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Φινλανδία

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Φινλανδίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας;

Το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων κατέχει και τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας.

Το μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας είναι ένα δημόσιο μητρώο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά κανόνα, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο. Επίσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να κοινοποιούν τυχόν μεταβολές των στοιχείων τους στο μητρώο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να υποβάλλουν στο μητρώο τους ετήσιους λογαριασμούς τους. Κάθε έτος στο μητρώο επιχειρήσεων καταχωρίζονται:

 • περίπου 30.000 νέες επιχειρήσεις
 • περίπου 80.000 αλλαγές σε στοιχεία ήδη καταχωρισμένων εταιρειών
 • περίπου 200.000 ετήσιοι λογαριασμοί

Το μητρώο επιχειρήσεων εφαρμόζει την ίδια διαδικασία κοινοποίησης και την ίδια υπηρεσία δεδομένων με τη Φορολογική Διοίκηση. Η Υπηρεσία Ενημέρωσης για τις Επιχειρήσεις (ΥΕΕ) είναι μια δωρεάν υπηρεσία δεδομένων, την οποία διατηρούν από κοινού το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων και η Φορολογική Διοίκηση. Περιέχει στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των επιχειρήσεων, όπως:

 • εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, διακριτικός τίτλος της και μεταφράσεις τους
 • αριθμός μητρώου της επιχείρησης, νομική μορφή και έδρα
 • διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας
 • βασική δραστηριότητα
 • μητρώα της Φορολογικής Διοίκησης και του Εθνικού Συμβουλίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων, όπου έχει εγγραφεί η επιχείρηση
 • πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη παύση λειτουργίας, διακοπή δραστηριότητας, διαδικασίες χρεοκοπίας, εκκαθάρισης ή αναδιάρθρωσης.

Εκτός από τη δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης (αναζήτηση στην ΥΕΕ), μπορεί κανείς να ζητήσει και συγκεκριμένες πληροφορίες έναντι πληρωμής από το Σύστημα Ενημέρωσης για τις Επιχειρήσεις (ΣΕΕ), το οποίο επίσης διατηρούν από κοινού η Φορολογική Διοίκηση και το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων.

Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να αναζητήσουν εταιρείες στην ΥΕΕ: π.χ. σε ομάδες με βάση την περιοχή, τη δραστηριότητα (την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης σύμφωνα με την τυποποιημένη βιομηχανική ταξινόμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Φινλανδίας), την εταιρική μορφή, το μητρώο (τα μητρώα της Φορολογικής Διοίκησης, το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο ίδρυσης επιχειρήσεων) ή με βάση την ημερομηνία καταχώρισης (να επιλέξουν τις νέες επιχειρήσεις).

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (European Business Register - EBR) παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το EBR είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης που παρέχεται από κοινού από τα μητρώα επιχειρήσεων 15 ευρωπαϊκών χωρών και προσφέρει επίσημες και αξιόπιστες πληροφορίες απευθείας από το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων κάθε συμμετέχουσας χώρας.

Το EBR είναι μια εύχρηστη υπηρεσία καθώς ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα εμφάνισης των πληροφοριών (φινλανδικά, σουηδικά ή αγγλικά) και οι πληροφορίες που διατίθενται για κάθε χώρα παρουσιάζονται με τον ίδιο εύληπτο τρόπο.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας;

Ναι, η πρόσβαση σε ένα μέρος του μητρώου παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας

Τα στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρίζονται στο μητρώο με βάση κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή για την καταχώριση των επιχειρήσεων. Το μητρώο περιέχει πληροφορίες που υποβάλλονται τόσο από τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και από δικαστήρια και άλλες αρχές.

Βάσει του άρθρου 21α του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων, το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων μπορεί να ενημερώνει τα αρχεία του και, χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα για τον Φινλανδικό Πληθυσμό, να ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που έχουν υποβάλει οι πελάτες μέσω κοινοποιήσεων και λοιπής αλληλογραφίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου περί απαγορεύσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας, το Κέντρο Νομικών Μητρώων της Φινλανδίας παρέχει στο μητρώο επιχειρήσεων στοιχεία σχετικά με τις ισχύουσες απαγορεύσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Στη συνέχεια, το σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων επικαιροποιείται με βάση τα εν λόγω στοιχεία.

Το περιεχόμενο του μητρώου επιχειρήσεων καθορίζεται από τη φινλανδική νομοθεσία. Η νομοθεσία που αφορά το μητρώο επιχειρήσεων, τους τύπους εταιρειών και τις δραστηριότητές τους ορίζει κατά κανόνα τις πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται για τους διάφορους τύπους εταιρειών (βλ. π.χ. νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων, νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και νόμο περί προσωπικών εταιρειών).

Κατά κανόνα, για κάθε τύπο επιχείρησης, καταχωρίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • επωνυμία της επιχείρησης
 • δήμος στον οποίο εδρεύει η επιχείρηση (έδρα)
 • δραστηριότητα (πεδίο δραστηριότητας)
 • εκπρόσωπος(-οι) της επιχείρησης
 • διεύθυνση της επιχείρησης.

Όταν καταχωρίζεται εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων, αυτή δημοσιεύεται ταυτόχρονα και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενημέρωσης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης για τις δημοσιευόμενες εγγραφές είναι μια δημόσια δωρεάν υπηρεσία η οποία περιέχει, εκτός από τις δημοσιευόμενες εγγραφές, τα βασικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Με τη βοήθεια της υπηρεσίας αυτής μπορείτε να ελέγξετε π.χ. εάν μια εταιρεία έχει υποβάλει προς εγγραφή τη σύνθεση του νέου ΔΣ της ή να βρείτε ποιες νέες επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για οποιαδήποτε επιχείρηση εφόσον διαθέτετε τον αριθμό μητρώου της. Ο αριθμός αυτός μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω του Συστήματος Ενημέρωσης για τις Επιχειρήσεις, κατά περίπτωση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως όρος αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε έναν συγκεκριμένο τύπο εγγραφής ή κατά δήμο ή περιφέρεια. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, την επωνυμία της, τον αριθμό μητρώου και την έδρα της. Η δημοσιευμένη εγγραφή περιλαμβάνει π.χ. τον τύπο της εγγραφής και τις επικεφαλίδες των εγγραφών του μητρώου.

Στο μητρώο περιλαμβάνονται και άλλες λεπτομέρειες ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Τα αποσπάσματα του μητρώου για επιχειρήσεις του ίδιου τύπου ενδέχεται να διαφέρουν απολύτως μεταξύ τους. Ορισμένες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, για παράδειγμα, επωφελούνται των δυνατοτήτων που προσφέρει ο νόμος περί εταιρειών αποφασίζουν να εκδώσουν δικαιώματα προαίρεσης και άλλα ειδικά δικαιώματα ή να συγχωνευτούν και στη συνέχεια υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία προς καταχώριση στο μητρώο. Άλλες εταιρείες επιλέγουν να υποβάλουν μόνο όσες πληροφορίες πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται προς καταχώριση. Επιπλέον, τα αποσπάσματα του μητρώου αντικατοπτρίζουν και τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, οι εγγραφές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στο μητρώο μπορούν να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το εάν το στοιχείο που πρέπει να καταχωριστεί παραπέμπει σε απόφαση που ελήφθη βάσει του νέου νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ή σε απόφαση δυνάμει προγενέστερου νόμου.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;

Ο νόμος περί μητρώου επιχειρήσεων (νόμος 1979/129 της 2ας Φεβρουαρίου 1979) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο μητρώο και τη δημοσίευσή τους. Ο νόμος εξασφαλίζει σε όλους το δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία, αποσπάσματα και πιστοποιητικά από το μητρώο επιχειρήσεων. Ένα τρίτο μέρος που ενεργεί με καλή πίστη μπορεί να βασιστεί στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1α του νόμου, όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο μητρώο έχουν δημόσιο χαρακτήρα και όλοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία, αποσπάσματα και πιστοποιητικά από το μητρώο επιχειρήσεων. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι προσωπικοί αριθμοί ταυτότητας των φυσικών προσώπων και οι διευθύνσεις κατοικίας των φυσικών προσώπων που ζουν στο εξωτερικό αυτά δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Τα στοιχεία σχετικά με τον εντοπισμό των τελευταίων ψηφίων του προσωπικού αριθμού ταυτότητας και της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων που ζουν στο εξωτερικό γνωστοποιούνται μόνο αν πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του νόμου σχετικά με τον ανοικτό χαρακτήρα των κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Διαφορετικά, αντί της διεύθυνσης κατοικίας γνωστοποιείται η χώρα κατοικίας.

Το άρθρο 26 του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων προβλέπει ότι τρίτα μέρη που ενεργούν με καλή πίστη μπορούν να βασίζονται στα στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο μητρώο. Τα στοιχεία δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα αμέσως μετά την καταχώρισή τους στο μητρώο. Οι δημοσιεύσεις διατίθενται δωρεάν από την υπηρεσία ενημέρωσης του μητρώου επιχειρήσεων.

Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων

Το μητρώο επιχειρήσεων διατηρεί στοιχεία από το έτος 1860.

Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων, Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων της Φινλανδίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο