Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Βουλγαρία

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των μητρώων επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και του μητρώου Bulstat. Η Βουλγαρία διασφαλίζει ότι τα εν λόγω μητρώα τηρούν τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας των πληροφοριών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Τι πληροφορίες προσφέρει το βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων;

Τη διαχείριση του βουλγαρικού μητρώου επιχειρήσεων έχει η υπηρεσία μητρώων που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων καταχωρίζονται στο μητρώο μαζί με τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο. Στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις και τα έγγραφα που σχετίζονται με επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων τα οποία απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Το μητρώο επιχειρήσεων είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτείται από τον νόμο να καταχωρίζονται, καθώς και τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα και τα οποία σχετίζονται με επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Τα αρχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία περιλαμβάνουν αιτήσεις, έγγραφα που αποδεικνύουν τα καταχωρισμένα στοιχεία, δηλώσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσωπικά στοιχεία για την ταυτοποίηση των προσώπων που εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται την εκάστοτε οντότητα.

Είναι η πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων δωρεάν;

Το μητρώο επιχειρήσεων είναι δημόσιο. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους. Σύμφωνα με μια τροποποίηση του νόμου περί του μητρώου επιχειρήσεων (ZTR) της 1ης Ιανουαρίου 2013, η πρόσβαση στα αρχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων πρέπει να καταγράφεται. Αυτό σημαίνει ότι τα σαρωμένα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στο «αρχείο» μιας συγκεκριμένης επιχείρησης είναι προσβάσιμα είτε με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής είτε με χρήση πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την υπηρεσία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την υπηρεσία δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων

Το μητρώο επιχειρήσεων είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση http://www.brra.bg/Default.ra.

Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει κάποιο στοιχείο ή δήλωση στο μητρώο επιχειρήσεων.

Στη διαδικτυακή πύλη του μητρώου επιχειρήσεων οι αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • ονομασία ή μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (UIC) της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης
 • ονόματα ή αριθμός ταυτότητας, ή ονομασία επιχείρησης ή UIC εταίρου ή του μοναδικού κατόχου του κεφαλαίου
 • ονόματα ή αριθμός ταυτότητας, ή ονομασία επιχείρησης ή UIC μέλους οργάνων της νομικής οντότητας – επιχείρησης
 • το αρχείο μιας επιχείρησης, ενός υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης και των στελεχών και των νόμιμων διαδόχων τους μπορεί να αναζητηθεί με βάση οποιοδήποτε καταχωρισμένο στοιχείο ή δήλωση.

Διατίθεται επίσης μια υπηρεσία επί πληρωμή, η οποία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας δικά τους κριτήρια αναζήτησης. Η εγγραφή σε αυτή την υπηρεσία κοστίζει 30 000 βουλγαρικά λεβ τον χρόνο (σύμφωνα με τον κρατικό πίνακα τελών που εισπράττονται από την υπηρεσία μητρώων) για τις δημόσιες αρχές, η πλήρης πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται από τα καταστήματα της υπηρεσίας μητρώων καθώς και ηλεκτρονικά (η χρέωση των τελών γίνεται βάσει του προαναφερθέντος πίνακα).

Αντίγραφα των εγγράφων που τηρούνται στο μητρώο μπορούν να εκδίδονται είτε από τα καταστήματα της υπηρεσίας μητρώων είτε ηλεκτρονικά (η χρέωση των τελών γίνεται βάσει του προαναφερθέντος πίνακα).

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει τις αρχές που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και διέπουν την ισχύ των καταχωρίσεων ή διαγραφών στοιχείων και τη δημοσίευση εγγράφων που αφορούν εμπόρους. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται στον νόμο περί μητρώων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου, ένα στοιχείο που καταχωρίζεται στο μητρώο θεωρείται, από την ημερομηνία της καταχώρισης, ότι έχει γνωστοποιηθεί σε τρίτα μέρη που ενεργούν καλή τη πίστει. Έως και 15 ημέρες μετά την καταχώριση, ένα στοιχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τρίτων που αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να το γνωρίζουν. Τρίτα μέρη μπορούν να επικαλεστούν στοιχείο που πρόκειται να καταχωριστεί, ακόμα κι αν δεν έχει γίνει ακόμα η καταχώριση, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ειδικά ότι τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την καταχώριση. Εφόσον διαγραφεί, η καταχώριση παύει να ισχύει. Έγγραφα που τηρούνται στο μητρώο θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτα μέρη από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους.

Τρίτα μέρη που ενεργούν καλή τη πίστει μπορούν να επικαλεστούν μία καταχώριση ή δημοσίευση, ακόμα κι αν το καταχωρισμένο στοιχείο ή η δημοσιευμένη πράξη ή έγγραφο δεν υπάρχουν. Όσον αφορά τρίτα μέρη που ενεργούν καλή τη πίστει, στοιχεία που δεν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο θεωρείται ότι δεν υπάρχουν.

Ιστορία του βουλγαρικού μητρώου επιχειρήσεων

Η μεταρρύθμιση του μητρώου ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2008, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί μητρών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου:

 1. Η ευθύνη για την τήρηση των οικείων αρχείων επιχειρήσεων πέρασε από τα δικαστήρια σε έναν κεντρικό κυβερνητικό διοικητικό φορέα: την υπηρεσία μητρώων.
 2. Όλα τα μητρώα των επαρχιακών δικαστηρίων ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία, κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται και τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλονται σε δημοσιότητα, καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσεις για μη καταχώριση, και εταιρικά αρχεία. Συνεπώς, όλοι οι έμποροι έπρεπε να εγγραφούν εκ νέου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
 3. Η αρχή της δημοσιοποίησης των πληροφοριών έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο. Ο νόμος απαιτεί από την υπηρεσία μητρώων να διασφαλίζει ανοικτή δωρεάν πρόσβαση στις αιτήσεις και στα επισυναπτόμενα έγγραφα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων.
 4. Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο πραγματοποιείται με χρήση διαφόρων ειδών αιτήσεων. Το είδος της αίτησης εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης ή των στοιχείων τη στιγμή της εγγραφής.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο επιχειρήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε επί τόπου σε οποιοδήποτε κατάστημα της υπηρεσίας μητρώων είτε ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης της υπηρεσίας http://www.brra.bg/Default.ra.

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα της υπηρεσίας μητρώων, ανεξάρτητα από το πού εδρεύει η επιχείρηση. Εφόσον παραληφθούν από τα καταστήματα της υπηρεσίας, οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή σαρώνονται και αποθηκεύονται ως επισύναψη στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται ως παραρτήματα των αιτήσεων πρέπει να είναι τα αυθεντικά ή αντίγραφα επικυρωμένα από τον αιτούντα ή συμβολαιογράφο.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή μέσω της δικτυακής πύλης του μητρώου επιχειρήσεων.

Πώς εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις;

Κάθε στοιχείο που λαμβάνεται προς καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων (αίτηση, δικαστική απόφαση, αίτημα διόρθωσης σφάλματος, αίτημα διορισμού εμπειρογνωμόνων, επαληθευτές, ελεγκτές κ.λπ.) λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς στη μορφή «εεεεμμηηωωλλδδ» (έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο). Αφότου η αίτηση, η δικαστική απόφαση ή το αίτημα λάβει τον μοναδικό αριθμό αναφοράς, ανατίθεται τυχαία από το ηλεκτρονικό σύστημα σε έναν υπάλληλο του μητρώου προς εξέταση. Οι αιτήσεις για καταχώριση ή διαγραφή ή για ανάρτηση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 14 ανατίθενται αυτόματα, σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής, μόλις ένας υπάλληλος καταχώρισης ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την προηγούμενη αίτηση που του ανατέθηκε και αναγνωρίζεται πλέον από το ηλεκτρονικό σύστημα ως διαθέσιμος.

Μετά τις τροποποιήσεις στον νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων που προβλέπουν την έκδοση απόφασης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το ηλεκτρονικό σύστημα διαθέτει μια λειτουργία με την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται σε εξέταση με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω έως το πέρας της προθεσμίας των τριών ημερών. Οι διάφορες πιθανές εκβάσεις είναι οι εξής:

 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων οδηγιών από τον υπάλληλο καταχώρισης, οι οποίες αναρτώνται άμεσα στον λογαριασμό της επιχείρησης εν προκειμένω ισχύει η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων
 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης απόρριψης από τον υπάλληλο καταχώρισης, η οποία αναρτάται άμεσα στον λογαριασμό της επιχείρησης
 • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης εντολής καταχώρισης από τον υπάλληλο καταχώρισης, η οποία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων εμφανίζεται στον λογαριασμό της επιχείρησης ως σε καθεστώς «τριήμερης αναμονής». Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας, το ηλεκτρονικό σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα την καταχώριση και παράγει τον αριθμό εγγραφής στον μορφότυπο που αναφέρεται παραπάνω. Το έτος, ο μήνας και η ημέρα είναι εκείνα της αυτόματης δημοσίευσης από το ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ η ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα καταγράφουν τον χρόνο κατά τον οποίο δόθηκε η εντολή για την καταχώριση από τον υπάλληλο καταχώρισης την προηγούμενη ημέρα.

Τι πληροφορίες προσφέρει το μητρώο BULSTAT;

Το μητρώο BULSTAT περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

 1. νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα
 2. υποκαταστήματα αλλοδαπών οντοτήτων που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα
 3. πρακτορεία αλλοδαπών οντοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου περί προώθησης των επενδύσεων
 4. νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία και διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση εκεί
 5. νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής των οποίων η πραγματική διοικητική έδρα είναι στη Βουλγαρία
 6. νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα στη Βουλγαρία
 7. οργανωτικές μονάδες σύμφωνα με τον νόμο περί ενοχών και συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών ενώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης
 8. οντότητες που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και δεν είναι φυσικά πρόσωπα
 9. υποκαταστήματα και τμήματα οντοτήτων σύμφωνα με τα σημεία 1 και 8 και τμήματα επιχειρήσεων που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων
 10. φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή εργάζονται ως έμποροι
 11. αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν αριθμό βουλγαρικής ταυτότητας ή αριθμό ταυτότητας αλλοδαπού κατοίκου και οι οποίοι:
 • παρέχουν ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένου μέσω μόνιμης εγκατάστασης, βάσης ή έδρας
 • αποκτούν ακίνητα
 • καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 1. άλλα φυσικά πρόσωπα που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
 2. πρόσωπα/οντότητες της αλλοδαπής που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς καταχώρισης στο πλαίσιο του φορολογικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν φορολογική απαλλαγή βάσει διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει τεθεί σε ισχύ και της οποίας η Βουλγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η πρόσβαση στο μητρώο BULSTAT είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στο μητρώο BULSTAT δεν είναι δωρεάν. Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία θα πρέπει να εγγραφείτε και να καταβάλετε ένα τέλος. Το ελάχιστο τέλος είναι 10 βουλγαρικά λεβ.

Ιστορικό του μητρώου BULSTAT

Σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης της 8ης Ιουνίου 1995, το έργο της σύστασης, συντήρησης και ανάπτυξης του μητρώου BULSTAT ανατέθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NSI). Το ενοποιημένο κρατικό μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων, το «BULSTAT», ξεκίνησε να λειτουργεί στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 1996. Στις 17 Ιουνίου του ίδιου έτους η Εθνική Συνέλευση εξέδωσε τον νόμο περί στατιστικών. Ο εν λόγω νόμος όρισε τη μέθοδο για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του ενοποιημένου μητρώου BULSTAT για την ταυτοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το μητρώο BULSTAT εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικότερα διοικητικά μητρώα της χώρας, και το 2000 τα δεδομένα του κατέστησαν προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του μητρώου:

Στις 11 Αυγούστου 2005, η διαχείριση του μητρώου BULSTAT μεταβιβάστηκε στην υπηρεσία μητρώων. Από την 1η Αυγούστου 2008, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που ήταν καταχωρισμένα στα μητρώα επιχειρήσεων και συνεταιρισμών των επαρχιακών δικαστηρίων υποχρεώθηκαν να καταχωριστούν στην υπηρεσία μητρώων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο BULSTAT

Ανάλογα με το καθεστώς τους, οι οντότητες που επιθυμούν να καταχωριστούν στο μητρώο BULSTAT πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

1. Αντίγραφο απόφασης ή άλλου εγγράφου ως ακολούθως:

α) νομικά πρόσωπα: ιδρυτικό έγγραφο και έγγραφο που αναφέρει το/τα φυσικό/-ά πρόσωπο/-α που διαχειρίζονται και/ή εκπροσωπούν την οντότητα

β) πρακτορεία αλλοδαπών οντοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου περί προώθησης των επενδύσεων: έγγραφο που πιστοποιεί την εγγραφή στο βουλγαρικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο (BCCI)

γ) νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής: έγγραφο που πιστοποιεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία επικυρωμένο έγγραφο που πιστοποιεί την καταγωγή των νομικών προσώπων της αλλοδαπής από την οικεία χώρα

δ) οργανωτικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τον νόμο περί ενοχών και συμβάσεων και ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης: εταιρική σύμβαση και πιστοποιητικό καταχώρισης στην εθνική υπηρεσία δημόσιων εσόδων

ε) υποκαταστήματα και τμήματα: έγγραφο που πιστοποιεί τη δημιουργία τους και αναφέρει το/τα πρόσωπο/-α που τα διαχειρίζονται και/ή τα εκπροσωπούν

στ) οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) και που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα και/ή τη διεξαγωγή συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπου απαιτείται από τον νόμο.

2. Αίτηση σε τυποποιημένο έντυπο, εγκεκριμένο από τον εκτελεστικό διευθυντή της υπηρεσίας μητρώων.

3. Ταυτότητες, όταν καταχωρίζεται κλείσιμο/διαγραφή ή μεταβολή συνθηκών.

4. Έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή κρατικού τέλους σύμφωνα με τον πίνακα που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

5. Ερωτηματολόγιο καταχώρισης και/ή έλεγχος καταχώρισης που αφορά οντότητες που καταχωρίστηκαν στο ειδικό μητρώο.

Αφού υποβληθούν τα έγγραφα, η καταχώριση πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση.

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος αποτελείται από τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης
 • Επωνυμία οντότητας
 • Δραστηριότητα
 • Έγγραφο σχετικά με την ίδρυση/μεταβολή/παύση δραστηριοτήτων
 • Καταχωρισμένο γραφείο/διοικητική διεύθυνση
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Διοικητικό προσωπικό/εκπρόσωποι
 • Όργανο συλλογικής διαχείρισης
 • Σύνθεση του οργάνου συλλογικής διαχείρισης: εκπροσωπεί/εκπροσωπείται από
 • Αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Εταίροι/ιδιοκτήτες
 • Ανάλυση των μεριδίων ιδιοκτησίας
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο