Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Slovakiet

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det slovakiske handelsregister.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvilke oplysninger indeholder handelsregistret?

Obchodný register (handelsregistret) er en offentlig liste over lovbestemte oplysninger om selvstændige erhvervsdrivende, virksomheder og andre juridiske personer, således som dette er foreskrevet i speciallovgivningen.

Listen ajourføres af Justitsministeriet.

Handelsregistret ajourføres af registrové súdy (registerretten, der er en afdeling af distriktsretten ved regionalretten).

Er der gratis adgang til handelsregistret?

Der skal betales et gebyr for at få adgang til og få udskrifter fra registret.

Hvordan søger man i handelsregistret?

I det slovakiske obchodnom registri kan der søges på:

Søgningen kan også foretages på engelsk.

I hvilket omfang kan man støtte ret på de registrerede dokumenter?

I handelsloven (lov nr. 513/1991) er det fastsat, hvilke oplysninger, og – hvor det er relevant – hvilke dokumenter i handelsregistret man kan støtte ret på.

Oplysningerne i handelsregistret får virkning overfor tredjemand fra tidspunktet for deres offentliggørelse i handelsbladet.
Fra dette tidspunkt kan tredjemand støtte ret på oplysningerne eller dokumenternes indhold. Det gælder dog ikke, hvis det registrerede selskab kan påvise, at de havde kendskab hertil tidligere.

Hvis tredjemand kan påvise, at vedkommende ikke kunne have haft kendskab til oplysningerne eller til dokumenternes indhold, kan det registrerede selskab henholde sig til oplysningerne og dokumenternes indhold inden 15 dage efter datoen for oplysningernes offentliggørelse, og hvis der er tale om dokumenter, inden 15 dage efter datoen for meddelelsen om, at dokumentet er blevet deponeret.

Efter udløbet af dette tidspunkt kan de registrerede oplysninger og indholdet af de deponerede dokumenter således påberåbes overfor enhver tredjemand.
Såfremt der er afvigelser mellem de registrerede og de offentliggjorte oplysninger eller mellem indholdet af de deponerede og de offentliggjorte dokumenter, kan det registrerede selskab kun støtte ret på den offentliggjorte version overfor tredjemand. Selskabet kan dog påberåbe sig disse dokumenter, hvis det påvises, at tredjemand havde kendskab til de registrerede oplysninger eller til indholdet af de deponerede dokumenter.

Det slovakiske handelsregisters historik

Registret indeholder oplysninger fra 1. januar 2001.

Handelsregistret blev oprettet i 1992 efter vedtagelsen af handelsloven (lov nummer 513/1991) og erstattede det tidligere virksomhedsregister.

I handelsloven (§§ 27-34) udvidedes handelsregistrets omfang indtil 2004.

Fra den 1. februar 2004 blev der indført nye lovkrav til handelsregistret, som fandt anvendelse fra samme dato (lov nummer 530/2003 om ændring af handelsregistret og lov nummer 530/2003 som ændret).

Den eneste del af handelsloven, der stadig er gældende, regulerer den registrerede persons retlige betegnelse, oplysningernes retsvirkning og deres offentliggørelse. §§ 28-34 er blevet ophævet.

Ved ændringen af lov nummer 530/2003 blev der indført elektronisk offentliggørelse af registret. De ajourførte dokumenter findes både i papirformat og i en elektronisk udgave.

Relevante links

Obchodný register

Obchodný register SR

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website