Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det slovakiske virksomhedsregister.

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder virksomhedsregistret?

Det slovakiske virksomhedsregister (obchodný register) er et offentlig register over lovbestemte oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende, virksomheder og andre juridiske personer, således som dette er foreskrevet i speciallovgivningen.

Registret ajourføres af det slovakiske justitsministerium.

Virksomhedsregistret ajourføres af registrové súdy (registerretten, der er en afdeling af distriktsretten ved regionalretten).

Er der gratis adgang til virksomhedsregistret?

Virksomhedsregistret og de deponerede dokumenter er tilgængelige for alle. Der skal betales et gebyr for at få adgang til og udskrifter fra registret.

Når du anmoder om en udskrift fra virksomhedsregistret i elektronisk form, om et deponeret dokument i elektronisk form eller om en elektronisk bekræftelse af, at et bestemt dokument ikke er deponeret, fremsender den ret, der fører registret, dette vederlagsfrit i elektronisk form.

Hvordan søger jeg i virksomhedsregistret?

Søgemaskinen findes på slovakisk og engelsk.

I det slovakiske virksomhedsregister kan der søges på:

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

I handelsloven (lov nr. 513/1991) er det fastsat, hvilke oplysninger, og – hvor det er relevant – hvilke dokumenter i virksomhedsregistret, man kan støtte ret på.

Oplysningerne i virksomhedsregistret får virkning over for tredjemand fra tidspunktet for deres offentliggørelse. Indholdet af de dokumenter, der skal offentliggøres ifølge loven, kan gøres gældende over for tredjemand fra datoen for offentliggørelse i det officielle erhvervstidende af meddelelsen om, at dokumenterne er blevet deponeret.

Fra dette tidspunkt kan tredjemand støtte ret på oplysningerne eller dokumenternes indhold. Det gælder dog ikke, hvis det registrerede selskab kan påvise, at tredjemand havde kendskab hertil tidligere.

Hvis tredjemand kan påvise, at vedkommende ikke kunne have haft kendskab til oplysningerne eller til dokumenternes indhold, kan det registrerede selskab dog først henholde sig til oplysningerne og dokumenternes indhold 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af oplysningerne og meddelelsen om deponeringen af dokumenterne.

Efter udløbet af denne frist kan de registrerede oplysninger og indholdet af de deponerede dokumenter således påberåbes.

Såfremt der er afvigelser mellem de registrerede og de offentliggjorte oplysninger eller mellem indholdet af de deponerede og de offentliggjorte dokumenter, kan den registrerede enhed (selskabet) kun støtte ret på den offentliggjorte version over for tredjemand. Selskabet kan dog påberåbe sig disse dokumenter, hvis det påvises, at tredjemand havde kendskab til de registrerede oplysninger eller til indholdet af de deponerede dokumenter.

Det slovakiske virksomhedsregisters historie

Virksomhedsregistret blev oprettet i 1992 efter vedtagelsen af handelsloven (lov nr. 513/1991) og erstattede det tidligere virksomhedsregister.

Handelsloven (§§ 27-34) regulerede virksomhedsregistrets anvendelsesområde indtil 2004.

Den 1. februar 2004 trådte lov nr. 530/2003 om virksomhedsregistret med ændringer af og tilføjelser til visse love i kraft, og loven omfattede nye lovkrav vedrørende virksomhedsregistret. Med indførelsen af denne lov er en del af de tidligere bestemmelser i handelsloven vedrørende virksomhedsregistret blevet ophævet.

I dag er virksomhedsregistret elektronisk. De ajourførte dokumenter findes både i papirformat og elektronisk.

Relevante links

Virksomhedsregistret

Det slovakiske virksomhedsregister

Sidste opdatering: 26/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website