Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Portugal

Denne side giver et overblik over Portugals virksomheds- og retsportaler.

Indholdet er leveret af
Portugal
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Virksomhedsregistret

Virksomhedsregistret (registo comercial) har til formål at offentliggøre de retlige forhold vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende, erhvervsdrivende selskaber, erhvervsdrivende interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder med begrænset ansvar, andelsselskaber, offentlige foretagender, andre koncerner og europæiske økonomiske firmagrupper samt enkeltpersoner og sammenslutninger med registreringspligt. Kun oplysninger, der kan dokumenteres, kan registreres. Denne dokumentation arkiveres elektronisk.

Virksomhedsregistret giver erhvervsdrivende virksomheder status som juridisk person, og registrering er normalt obligatorisk. Generelt anføres oplysninger om virksomheder i et særligt dokument. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at fremlægge referat og beslutninger truffet af ejerne.

Virksomheder skal registreres senest to måneder efter stiftelsesdatoen. En ansøgnings gyldighed vurderes ud fra de gældende bestemmelser, de fremlagte dokumenter og tidligere registreringer, idet navnlig de involverede parters legitimitet samt legaliteten af dokumenter og gyldigheden af bestemmelser i disse dokumenter kontrolleres.

I Portugal reguleres virksomhedsregistret i lov om virksomhedsregistrering (Código do Registo Comercial), som blev vedtaget ved lovdekret nr. 403/86 af 3. december 1986, og ansvaret herfor påhviler registreringskontorerne(conservatórias do registo comercial) i hele landet. Disse kontorer er eksterne tjenester tilhørende instituttet for justitssekretærer og notarer (IRN — Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.), et offentligt organ under justitsministeriet.

Registreringskontorerne kan være selvstændige tjenester eller arbejde sammen med andre registre (matrikelregistret, folkeregistret og IRN-registret). Virksomhedsdokumenter kan registreres ved et hvilket som helst registreringskontor, da der ikke er nogen geografisk begrænsning af disse kontorers kompetenceområde.

Erhvervsdrivende selskaber skal lade følgende oplysninger registrere:

 • stiftelse af et selskab
 • beslutninger truffet på generalforsamlingen vedrørende selskabets køb af varer, hvis det kræves efter lovgivningen
 • oplysninger om ejerandele i selskaber, afskedigelse og udelukkelse af ejere fra partnerskaber og kommanditselskaber, annullering af ejerandele ved ejers død, optagelse af nye ejere med ubegrænset ansvar, nedskrivning af ejerandele samt afskedigelse og udelukkelse af aktionærer i aktieselskaber, beslutninger om nedskrivning, konvertering og indløsning af ejerandele og udstedelse af obligationer
 • udpegelse og afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen og af bestyrelsessekretæren
 • offentliggørelse af regnskaber
 • ændring af hjemsted
 • planer om fusion eller opsplitning, etablering af europæisk aktieselskab, selskabsudvidelse, intern eller grænseoverskridende fusion eller opsplitning eller omdannelse eller opløsning af et selskab
 • oplysninger om selskabskapital og andre ændringer i selskabets vedtægter
 • oplysninger om selskabets likvidatorer
 • selskabslikvidation eller genoptagelse af virksomhedens drift
 • beslutninger om en virksomheds overtagelse af en anden virksomhed inden for en koncern og ved aftaler om subordination (contrato de subordinação)
 • udstedelse af warrants
 • registreringspligtige handlinger, beslutninger og påbud
 • skriftlige aftaler om handelsrepræsentation eller agenturer, ændringer af sådanne aftaler og udløb heraf
 • etablering af permanent repræsentation
 • andre oplysninger, der efter lovgivningen skal registreres i virksomhedsregistret.

Adgang til oplysninger

Alle kan anmode om udskrifter fra registret og de tilhørende elektroniske dokumenter.

Udskrifter på papir skal indhentes på registreringskontorerne, men det er muligt at få adgang til de relevante oplysninger på one-stop-shop-webstedet for virksomhedsledere (Balcão do Empreendedor) i form af et elektronisk udtræk af virksomhedens retlige status. Disse oplysninger ajourføres løbende og er tilgængelige på portugisisk og engelsk her.

Søgningen foretages ud fra virksomhedens skatteidentifikationsnummer (Número de Identificação Pessoa Coletiva – NIPC), som både er virksomhedens skattenummer og registreringsnummer i virksomhedsregistret.

Det er muligt at foretage en søgning efter offentliggjorte virksomhedsdokumenter på det officielle websted ved angivelse af NIPC, område eller dokumenttype.

De offentlige myndigheder kan også foretage søgninger ved angivelse af navnet på den registreringspligtige virksomhed, dens NIPC eller via den webtjeneste, der stilles til rådighed med IRN's tilladelse.

Pris for oplysninger

Oplysninger om registrerede dokumenter er gratis tilgængelige på det officielle websted, hvor virksomhedsdokumenter offentliggøres. Dokumenterne offentliggøres automatisk straks efter den faktiske registrering, og alle kan søge på dem.

Der skal betales for såvel udskrifter på papir som elektroniske udtræk fra registret og relaterede dokumenter.

Adgang til elektroniske udtræk gives via abonnement, der koster 25 EUR om året, og det er muligt at tegne abonnement for to, tre eller fire år. Der skal søges på virksomhedens NIPC. Efter betaling skal der indtastes en certificeringskode for at få adgang til oplysningerne.

Den samme procedure kan anvendes til at anmode om elektroniske udtræk af dokumenter, der er lagret i databasen, dvs. dokumenter, der blev anvendt til registrering efter januar 2011, og certificerede kopier af ajourførte virksomhedsmemoranda.

Virksomhedsregistrets betydning

De oplysninger, der skal registreres og offentliggøres i virksomhedsregistret, får først virkning overfor tredjemand efter offentliggørelsesdatoen.

Det endelige register giver en formodning om en virksomheds retlige status (jf. artikel 11º i lov om virksomhedsregistret).

Alle oplysninger om selskabets identitet (retlig status, navn, hjemsted, formål, identifikation af selskabsorganernes medlemmer osv.) og de fleste af de registreringspligtige oplysninger kommer fra afskrevne dokumenter. Det betyder, at de er omfattet af en formodning om, at den retlige status som nævnt i registret eksisterer.

Undtagelsen fra denne regel er deponerede dokumenter, en form for registrering, hvor ansvaret for at kontrollere, at de dokumenter, der indgives til registrering, er i overensstemmelse med lovgivningen, påhviler selskabet. Justitskontoret kontrollerer blot registreringsansøgerens identitet. Denne registrering fungerer som en offentlig bekendtgørelse og er ikke omfattet af nogen formodning om, at dokumenterne er rigtige. Fortegnelser over aktiebeholdninger har denne status.

I artikel 153º i lov om matrikelregistret, der finder anvendelse som et alternativ til virksomhedsregistret, fastsættes det, at enhver, der registrerer et falsk eller retligt ikke-eksisterende dokument, ud over sit strafferetlige ansvar kan holdes til ansvar for den skade, en sådan registrering medfører. Det fastsættes endvidere, at samme ansvar påhviler enhver, der afgiver eller bekræfter unøjagtige eller falske erklæringer til registret eller andetsteds med henblik på at få registreret dokumenter eller få de nødvendige dokumenter udarbejdet.

Ifølge artikel 348aº i straffeloven straffes enhver, der over for en offentlig myndighed eller offentlig embedsmand under dennes udøvelse af sit hverv afgiver falsk erklæring om eller falsk bekræftelse af den pågældendes egen eller andres identitet, status eller anden egenskab, som loven tillægger retsvirkning, og en sådan erklæring skal indgå i et officielt bekræftet dokument, med op til to års fængsel eller bøde.

Sidste opdatering: 29/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website