Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Nederlandene

Dette afsnit giver et overblik over Nederlandenes virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det nederlandske virksomhedsregister?

Det nederlandske virksomhedsregister henhører under og opdateres af det nederlandske handelskammer (Kamer van Koophandel) som fastsat i lov virksomhedsregistret.

Registeret giver et overblik over alle (retligt) relevante oplysninger om alle økonomisk relevante virksomheder og juridiske personer i Nederlandene. Alle virksomheder og juridiske personer er registreret. Det omfatter:

 • Selskaber (BV'er og NV’er)
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Foreninger
 • Fonde
 • Liberale erhverv, så som advokater, læger og kunstnere.
 • Ejerforeninger "Verenigingen van eigenaars"
 • Kirkefællesskaber "Kerkgenootschappen" og
 • Offentlige institutioner "Overheidsdiensten".

Omfanget af registrerede oplysninger varierer afhængigt af organisationens juridiske form. De vigtigste registrerede data er:

 • Navn (ifølge vedtægterne)
 • Andre handelsnavne
 • Hovedsæde
 • Adresser
 • Kapital(andele)
 • Forretningsfører
 • Personer med fuldmagt
 • Filialer
 • Kontaktoplysninger
 • Aktiviteter (kodet på samme måde som NACE).

Registeret indeholder ca. 2,45 millioner juridiske personer.

Efter nederlandsk ret er oplysninger i registeret gældende (og bindende for tredjemand), medmindre andet er angivet. Forpligtelsen til at lade sig registrere (og registrere eventuelle ændringer) påhviler organisationerne. Alle ændringer skal registreres senest en uge efter deres gennemførelse.

Registrering er ikke en del af etableringen af en virksomhed i Nederlandene. Juridisk set kan en virksomhed eksistere i Nederlandene uden at være registreret. Selv om det er ulovligt ikke at lade sig registrere, kan en ikke-registreret virksomhed findes og fungere som en virksomhed (i modsætning til f.eks. i Det Forenede Kongerige).

Nederlandske selskaber er uanset hæftelsesforholdene forpligtet til at indsende deres årsregnskab til virksomhedsregisteret. Dette gælder ca. 900 000 virksomheder. Størstedelen af dem er kun forpligtet til at indsende deres balance, mens store virksomheder (ca. 20 000) tillige skal indsende deres driftsregnskab.

Er der gratis adgang til det nederlandske virksomhedsregister?

Basisoplysningerne i det nederlandske virksomhedsregister kan hentes gratis via internettet, mens der for visse ydelser (f.eks. officielt bekræftede udskrifter) skal betales et gebyr.

Registrerede organisationer betaler et engangsbeløb for at blive optaget i registret, men skal ikke betale noget årligt gebyr og heller ikke betale for at få ændringer registreret.

Hvor pålidelige er oplysningerne i registeret?

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012 om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF og 2009/101/EF vedrører sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre. Ved direktivet oprettes en såkaldt europæisk central platform. Systemet med sammenkoblede registre består følgelig af den nævnte platform, medlemsstaternes handels- og selskabsregistre samt en portal, der fungerer som en europæisk elektronisk kvikskranke.

I direktivet er der fastsat to frister for ikrafttræden. Bortset fra nogle få bestemmelser skulle medlemsstaterne have gennemført direktivet senest den 7. juli 2014. De øvrige bestemmelser skal gennemføres senest to år efter Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesretsakterne.

Den nederlandske lovgivning opfylder allerede kravene i de omhandlede bestemmelser. Hverken lov om virksomhedsregistret fra 2007 eller den sekundære lovgivning, der er støttet herpå, skal ændres for at overholde disse gennemførelsesfrister. En meddelelse herom blev offentliggjort i Staatscourant van 4 juli 2014.

Hvordan søger jeg i det nederlandske virksomhedsregister?

Der kan i det Nederlandse Handelsregister søges på:

 • Handelsnavnet (eller en del heraf),
 • Det officielle KvK-nummer,
 • Adressen og
 • Postnummeret.

Det nederlandske virksomhedsregisters historie

Oplysningerne går helt tilbage til oprettelsen af det nuværende register (1920). Der findes også oplysninger om visse endnu ældre virksomheder.

Links

Europees ondernemingsregister, Kamer van Koophandel

Sidste opdatering: 07/10/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website