Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Letland

Dette afsnit indeholder en oversigt over Letlands virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Letland

Hvad indeholder virksomhedsregistret i Letland?

Republikken Letlands virksomhedsregister (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) er et lettisk offentligt organ, der registrerer virksomheder, erhvervsdrivende, deres filialer og repræsentationskontorer samt ændringer i deres stiftelsesdokumenter og udfører andre aktiviteter, som de er blevet tillagt efter lovgivningen. Virksomhedsregistret registrerer også massemedier, foreninger og stiftelser, håndpantsætninger, kontrollerende interesser, offentlig-private partnerskabsaftaler og ægtepagter, politiske partier, voldgiftsorganer, fagforeninger, religiøse organisationer og religiøse institutioner samt konkursbehandlinger.

Skal man betale for at få adgang til virksomhedsregistret?

Ja, der er intet gratis online-virksomhedsregister i Letland.

Søgefunktionerne på Virksomhedsregistrets websted giver imidlertid gratis adgang til følgende grundlæggende oplysninger om juridiske enheder, der er registreret i virksomhedsregistret:

 • type af juridisk enhed
 • hjemsted
 • nyt eller aktuelt navn eller handelsnavn og tidligere registreret eller historisk navn eller handelsnavn
 • registreringsnummer
 • (eventuel) identifikationskode for det fælles betalingsområde i Europa
 • registreringsdato
 • dato, hvor den juridiske enhed er fjernet fra registret (eller datoen for reorganiseringen, hvis årsagen til fjernelse er en reorganisering)
 • frist for registrering af religiøse organisationer, der er genstand for reorganisering.

Det lettiske virksomhedsregister gør det muligt vederlagsfrit at få adgang til følgende oplysninger om alle registrerede virksomheder som såkaldte åbne data:

 • registreringsnummer
 • enhedens navn eller handelsnavn
 • type af juridisk enhed
 • hvilket register enheden er registreret i
 • registreringsdatoen
 • information om fjernelse af en juridisk enhed fra registret eller dets reorganisering
 • dato, hvor den juridiske enhed er fjernet fra registret (eller datoen for reorganiseringen, hvis årsagen til fjernelse er en reorganisering)
 • hjemsted.

Disse oplysninger leveres i .csv, .txt eller .xlsx data format, og kan tilgås her. Brugeren kan vælge dataformatet afhængigt af, hvad han skal bruge oplysningerne til.

Alle opførsler i registret offentliggøres elektronisk i Letlands Statstidende Latvijas Vēstnesis, Samme procedure anvendes ved offentliggørelse af særskilt indsendte dokumenter. Registreringer kan først påberåbes over for tredjemand, når de er offentliggjort i statstidende, medmindre vedkommende havde kendskab til disse oplysninger inden offentliggørelsen. Kan tredjemand imidlertid godtgøre, at han ikke havde og ikke kunne have haft kendskab til de offentliggjorte oplysninger, kan der på den anden side ikke støttes ret på disse oplysninger i forbindelse med retlige skridt, der er indledt inden for 15 dage efter offentliggørelsen.

Hvis de oplysninger, der skal registreres i virksomhedsregistret, registreres eller offentliggøres urigtigt, kan en tredjemand i god tro støtte ret på de offentliggjorte oplysninger, selv om de ikke svarer til registreringerne i virksomhedsregistret eller de faktiske omstændigheder. En tredjemand kan imidlertid ikke påberåbe sig sådanne oplysninger, hvis de ved offentliggørelsen har fået et urigtigt indhold, og vedkommende havde kendskab hertil.

Hvordan søger jeg i det lettiske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret kan give oplysninger om alle registrerede juridiske enheder og retsakter.

Oplysninger kan indhentes fra registret mod betaling af et gebyr, ved at indgive en formular til anmodning om oplysninger enten personligt, pr. post eller e-mail som et elektronisk dokument med en sikker elektronisk signatur og et digitalt poststempel (i så fald sendes de ønskede oplysninger på samme måde). Anmodningen skal indeholde oplysninger om betalingen til virksomhedsregistret (et dokument, der bekræfter betalingen, en kopi af et sådant dokument eller en udskrift fra en netbank). Når du anmoder om oplysninger, skal du angive, hvordan du ønsker at modtage dem (personligt, pr. post eller elektronisk). Anmodningen kan også indgives online via portalen https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

En oversigt over gebyrer findes på internettet

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Alle opførsler i registret offentliggøres i Letlands Statstidende Latvijas Vēstnesis og elektronisk på statstidendes hjemmeside www.vestnesis.lv. Samme procedure anvendes ved offentliggørelse af særskilt indsendte dokumenter.

Oplysningerne i virksomhedsregistret kan først påberåbes overfor tredjemand, når de er offentliggjort i statstidende, medmindre vedkommende havde kendskab til disse oplysninger inden offentliggørelsen. Kan tredjemand imidlertid godtgøre, at han ikke havde og ikke kunne have haft kendskab til de offentliggjorte oplysninger, kan der på den anden side ikke støttes ret på disse oplysninger i forbindelse med retlige skridt, der er indledt inden for 15 dage efter offentliggørelsen.

Hvis de oplysninger, der skal registreres i virksomhedsregistret, registreres eller offentliggøres urigtigt, kan en tredjemand i god tro støtte ret på de offentliggjorte oplysninger, selv om de ikke svarer til registreringerne i virksomhedsregistret eller de faktiske omstændigheder. En tredjemand kan imidlertid ikke påberåbe sig sådanne oplysninger, hvis de ved offentliggørelsen har fået et urigtigt indhold, og vedkommende havde kendskab hertil.

Nærmere oplysninger findes i artikel 12 i handelsloven (på portalen http://www.likumi.lv findes også en engelsk oversættelse).

Hvordan kontakter jeg det lettiske virksomhedsregister?

Kontaktoplysninger:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV 1011
Informatīvais tālrunis: 67031703 (Lūdzu ņemiet vērā, ka juridiskas konsultācijas netiek sniegtas)
Fakss: 67031793
E-pasts: info@ur.gov.lv

Åbningstider findes på nettet.

De lettiske virksomhedsregisters historie

Det lettiske virksomhedsregister blev oprettet den 1. december 1990.

Links

Republikken Letlands virksomhedsregister

Det europæiske virksomhedsregister (adgang via Lursoft)

Sidste opdatering: 29/09/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website