Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke oplysninger indeholder det græske virksomhedsregister?

I Grækenland går virksomhedsregistret under betegnelsen "det generelle handelsregister [Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI/Geniko Emporiko Mitroo (G.E.M.H.)]", jf. bestemmelserne i lov nr. 3419/2005 (det græske lovtidende - FEK A 297/6-12-2005). Det indeholder alle offentligt tilgængelige oplysninger og dokumenter vedrørende selskaber og personer. Det generelle handelsregisters hjemmeside fungerer som "virksomhedernes statstidende". De personer og sammenslutninger af personer, der er opregnet i artikel 1, stk. 1, i lov nummer 3419/2005 er forpligtet til at lade sig registrere i det generelle handelsregister.

Som udgangspunkt kan man på denne hjemmeside søge efter meddelelser fra følgende selskabstyper:

a. fysiske personer, der er erhvervsdrivende, og som driver virksomhed fra egne forretningslokaler eller via forretningslokaler, der er etableret i Grækenland som hovedforretningssted eller sekundært forretningssted

b. sammenslutninger af personer, der driver virksomhed via forretningslokaler, der er etableret i Grækenland som hovedforretningssted eller sekundært forretningssted, og ethvert handelsselskab, for så vidt som det er stiftet efter græsk ret, det vil sige interessentskaber og kommanditselskaber (simple eller baseret på aktier), kooperative virksomheder, der omfatter andelsselskaber og andelsforeninger, stille selskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber samt personer, der har en meddelelsesforpligtelse i medfør af artikel 39 i det præsidentielle dekret af 27.11/14.12.1926

c. europæiske økonomiske firmagrupper som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2137/85 (EFT L 199, s. 1), der har hjemsted i Grækenland

d. europæiske selskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 2157/2001 (EFT L 294, s. 1), der har hjemsted i Grækenland

e. europæiske andelsselskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 1435/2003 (EUT L 2007, s. 1), der har hjemsted i Grækenland

f. ovennævnte virksomheder, der har hovedkontor eller hjemsted i Grækenland, og som har en selvstændig forpligtelse til at registrere de filialer, som de driver på det nationale område

g. udenlandske selskaber som omhandlet i artikel 1 i direktiv 68/151/EØF (EFT L65, s. 8), der har hjemsted i en medlemsstat i Den Europæiske Union, for så vidt angår de filialer og afdelinger, som de har på det nationale område

h. udenlandske selskaber, der har hjemsted i et tredjeland, og hvis selskabsform er sammenlignelig med den, der gælder for et af de udenlandske selskaber, der er nævnt i litra g), for så vidt angår de filialer og afdelinger, som de har på det nationale område

i. andre fysiske eller juridiske personer samt sammenslutninger af personer, der har hovedkontor eller hjemsted i udlandet, og som ikke falder ind under litra g) og h), for så vidt angår de filialer og afdelinger, hvorfra de driver virksomhed på det nationale område.

j. konsortier

k. offentligretlige selskaber som omhandlet i den civile lovbogs artikel 784 og

l. fysiske eller juridiske personer samt sammenslutninger af personer, der driver, eller har til hensigt at drive økonomisk eller erhvervsmæssig virksomhed, men som ikke har opnået status som erhvervsdrivende som led i udøvelsen af denne virksomhed.

Hvilke dokumenter og hvilke oplysninger findes i det græske virksomhedsregister?

Registret indeholder følgende oplysninger om de registreringspligtige virksomheder:

a. virksomhedens, filialens eller afdelingens GEMI-nummer

b. identiteten af den afdeling eller enhed af GEMI, der har foretaget registreringen eller senere føjet noget hertil, samt navnet på den ansvarlige medarbejder

c. det sagsnummer, som registreringsanmodningen er blevet forsynet med, og registreringskoden

d. en henvisning til den afgørelse, som er truffet af de myndigheder, der er kompetente til at give tilladelse til drift af virksomheden eller udøvelse af erhvervet eller tilladelse til at oprette eller drive en virksomhed eller en filial, hvis denne tilladelse efter gældende lovgivning udgør en betingelse for at oprette et selskab eller for at påbegynde drift af en virksomhed

e. konkursdekreter eller afgørelser om rekonstruktion af virksomheder eller andre kollektive procedurer, der har til formål at sikre kreditorernes tilgodehavender. Desuden angives kuratorernes, rekonstruktørernes eller andre bobehandleres navne, deres forældres navne, nummeret på deres pas eller identitetskort, deres fødselsdato og sted, deres nationalitet og deres bopæl.

f. en henvisning til de retsafgørelser om afslutning, suspension eller tilbagekaldelse, der træffes inden for rammerne af ovennævnte procedurer

g. oplysninger, der skal offentliggøres efter konkurslovgivningen

h. oplysninger om indgivne konkursbegæringer eller anmodninger om rekonstruktion eller andre kollektive procedurer med henblik på at fyldestgøre kreditorernes krav

i. antallet af den registreringspligtiges filialer eller afdelinger på det nationale område samt hver af disses adresse og GEMI-nummer

j. navn og adresse på den registreringspligtiges filialer eller afdelinger i udlandet.

I. For hjemmehørende kapitalselskabers vedkommende skal følgende oplysninger endvidere registreres og offentliggøres:

a) stiftelsesdokumentet og selskabets vedtægter

b) ændringer af stiftelsesdokumentet eller vedtægterne, herunder forlængelser af selskabets virksomhedsperiode samt den fuldstændige ordlyd af det ændrede dokument i den nugældende affattelse efter hver ændring af stiftelsesdokumentet eller vedtægterne

c) udnævnelse, udtræden samt identitet for de personer, der i deres egenskab af lovbestemt selskabsorgan eller som medlemmer af et sådant organ

aa) er beføjede til at forpligte selskabet overfor tredjemand. Såfremt der er tale om flere personer, skal det anføres, om de kan forpligte selskabet hver for sig eller i forening

bb) kan repræsentere selskabet i forbindelse med retssager

cc) deltager i ledelsen af, i tilsynet med eller i kontrollen med selskabet

d) i det mindste årligt størrelsen af den tegnede kapital, dersom stiftelsesdokumentet eller vedtægterne nævner en selskabskapital, medmindre forhøjelse af den tegnede kapital kræver vedtægtsændring

e) de regnskabsdokumenter for hvert regnskabsår, som skal offentliggøres i henhold til Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF

f) enhver flytning af selskabets hjemsted

g) selskabets opløsning

h) den retsafgørelse, hvorved selskabet kendes ugyldigt

j) udpegning af kuratorer og deres identitet

k) afslutning af bobehandlingen og sletning af registret.

II. Filialer af udenlandske selskaber som omhandlet i artikel 1 i direktiv 68/151/EØF, som ændret ved artikel 1 i direktiv 2003/58/EF, der har hjemsted i en EU-medlemsstat, skal registreres, og følgende oplysninger skal offentliggøres:

a) filialens adresse

b) filialens virksomhed

c) virksomhedsregistret i den medlemsstat, hvor selskabet er registreret med angivelse af registreringsnummeret

d) selskabets betegnelse og form, samt filialens betegnelse, hvis den ikke svarer til selskabets

e) udnævnelser og udtræden samt identiteten af de personer, der har bemyndigelse til at forpligte selskabet overfor tredjemand

aa) for så vidt som de i lovgivningen anses for et selskabsorgan eller som medlemmer heraf i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i direktiv 2009/101/EF

bb) i deres egenskab af faste repræsentanter for selskabet for så vidt angår filialens virksomhed med angivelse af deres beføjelser

f) selskabets opløsning, de udpegede kuratorers identitet og deres beføjelser samt afslutning af bobehandlingen, den anmærkning herom, der er gjort i en medlemsstats register, konkurs- eller rekonstruktionsproceduren eller andre lignende procedurer, som selskabet har været underkastet

g) selskabets regnskabsdokumenter, således som de er udfærdiget, kontrolleret og offentliggjort efter forskrifterne i den medlemsstat, hvorunder det henhører i overensstemmelse med direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 84/253/EØF

h) lukning af filialen

Hvordan søges der i det græske virksomhedsregister?

Ved navigation i offentliggørelsesafsnittet på det generelle handelsregisters hjemmeside kan der søges efter alle offentliggjorte dokumenter vedrørende virksomhederne. Man skal blot være i besiddelse af en af nedennævnte oplysninger:

  1. Skatteregistreringsnummeret (Α.Φ.Μ.) eller
  2. Registreringsnummeret i det generelle handelsregister eller
  3. Navn eller
  4. Forkortelse for navnet

Skal man betale for at få adgang til virksomhedsregistret?

Selskabets aktmappe i det generelle handelsregister gør det muligt for enhver at konsultere, down-loade, printe eller på anden måde at gengive enhver akt, oplysning eller meddelelse, der er offentliggjort på GEMI's hjemmeside, enten af GEMI selv eller af de registreringspligtige. Derudover kan enhver, der ønsker at få (autentiske) attester eller kopier af oplysninger eller akter, der registreret i selskabets aktmappe i det generelle handelsregister, gratis tilmelde sig på det generelle handelsregisters brugerservice .

Officielle attester eller kopier af akter eller oplysninger udstedes mod forudgående betaling af et gebyr ved hjælp af et betalingslink. Attesterne eller kopierne udfærdiges enten elektronisk eller fremsendes i papirform til den pågældende overalt i verden.

Hvordan kontrolleres autenticiteten af de officielle attester eller kopier, der udstedes af virksomhedsregistret i Grækenland?

Kontrollen udføres ved hjælp af det generelle handelsregister i Grækenland.

Den pågældende får udleveret det relevante dokument ved at angive den omhandlede attest eller kopis referencenummer, selskabets nummer i det generelle handelsregister og den afdeling af handelsregistret, der har udstedt den.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Dokumenterne i selskabernes aktmapper er pålidelige, da det generelle handelsregister er den eneste platform til offentliggørelse af virksomhedsrelevante oplysninger, idet det har karakter af "virksomhedernes statstidende", jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/101/EF. Det generelle handelsregister er forbundet med registrene i de øvrige medlemslande (de nationale registre) via en række informationsteknologiske redskaber ("den centrale europæiske platform") inden for rammerne af registersammenkoblingssystemet i direktiv 2012/17/EU. Registreringen af dokumenter og oplysninger i det generelle handelsregister foretages efter, at handelsregistrets medarbejdere har kontrolleret, at indførslen er lovlig, præcis, entydig og fuldstændig, og at alle ved lov fastsatte afgifter er betalt. Hvis denne kontrol viser, at der ikke er noget til hinder for registreringen, indfører handelsregistrets medarbejdere de fornødne oplysninger i selskabets aktmappe. Hvis anmodningen, de fremlagte dokumenter, eller den øvrige dokumentation ikke opfylder de retlige betingelser eller ikke er korrekte og fuldstændige, opfordres den registreringspligtige, enten pr brev, mail eller fax, til at indsende præciseringer, berigtigelser eller supplerende oplysninger og til at fremlægge relevant dokumentation inden fem arbejdsdage regnet fra modtagelsen af opfordringen. Denne frist kan forlænges en måned, hvis omstændighederne og arten af de manglende oplysninger tilsiger det. Indrømmelse af en sådan forlængelse af fristen dispenserer fra alle lovbestemte frister for registrering af oplysninger i registret. Hvis fristen på fem dage eller den forlængede frist udløber, uden at den registreringspligtige har truffet de nødvendige foranstaltninger, eller vedkommende rent faktisk fremlægger de pågældende oplysninger, men disse ikke anses for at opfylde de retlige betingelser eller ikke er korrekte og fuldstændige, afvises registreringsanmodningen ved en begrundet afgørelse, og registreringsafgiften forfalder til betaling. Registrering af erklæringer, dokumenter og andre oplysninger i registret over retsstiftende dispositioner, giver sig for interessentskaber og kommanditselskaber (simple eller baseret på aktier), aktieselskaber og anpartsselskaber, stille selskaber, kooperative virksomheder, europæiske økonomiske firmagrupper som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2137/85, der har hjemsted i Grækenland, europæiske selskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 2157/2001, der har hjemsted i Grækenland, og europæiske andelsselskaber som omhandlet i forordning (EF) nr. 1435/2003, der har hjemsted i Grækenland, samt offentligretlige selskaber som omhandlet i den civile lovbogs artikel 784, udslag i følgende resultater:

a. erhvervelse af status som juridisk person, for så vidt som der er tale om selskaber under stiftelse som omhandlet i første afsnit

b. konvertering (dog med forbehold af de gældende bestemmelser i speciallovgivningen vedrørende konvertering eller transformation af selskaber) af aktie- og anpartsselskaber til stille selskaber, kooperativer, europæiske økonomiske firmagrupper, europæiske selskaber og europæiske andelsselskaber

c. ændring af selskabsvedtægterne

d. fusion eller adskillelse med registrering alene og før sletning af det inkorporerede eller spaltede selskab

e. opløsning efter aktionærernes beslutning eller efter udstedelse af en forvaltningsakt i så henseende

f. genoptagelse

Endelig lægges det til grund, at de relevante indførsler i handelsregistret er gyldige og korrekte, hvilket udtrykkeligt er fastsat i artikel 4 i lov nr. 3419/2005.

Findes der mere præcise oplysninger om virksomhedsregistret i Grækenland, som jeg bør have kendskab til?

Det generelle handelsregisters hjemmeside fungerer som "virksomhedernes statstidende", jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/101/EF. På hjemmesiden offentliggøres den almindelige fortegnelse over forretningsnavne, en beskrivelse af virksomhederne og andre oplysninger, der er fornødne for borgernes benyttelse af det generelle handelsregister. Enhver har ret til at konsultere, down-loade, printe eller på anden måde at gengive enhver akt, oplysning eller meddelelse, der er offentliggjort på registrets hjemmeside, uanset om den hidrører fra registret eller den registreringspligtige selv.

Inden for rammerne af registersammenkoblingssystemet udfører GEMI følgende: a) kommunikerer on-line med de øvrige nationale registre og aa) modtager oplysninger om data, der er registreret i et andet nationalt register vedrørende kapitalselskaber, der har hjemsted i en anden EU-medlemsstat, og de af deres filialer, der er beliggende i en anden medlemsstat end den, hvor selskabets hovedsæde er beliggende, og bb) giver oplysninger om de data, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005, for så vidt angår hjemmehørende kapitalselskaber og filialer, der er omfattet af samme lovs artikel 2, stk. 1, punkt g), og b) besvarer spørgsmål, der stilles af de forskellige brugere af den europæiske enhedssksranke for elektronisk adgang til registersammenkoblingssystemet (herefter benævnt "portalen") vedrørende oplysninger, der er omhandlet i punkt a), underafsnit bb).

Selskabsstyrelsen og GEMI, der henhører under generaldirektoratet for handel og forbrugerbeskyttelse under Ministeriet for Økonomi, Udvikling og Turisme, er kompetent til at besvare spørgsmål, der stilles via den europæiske on-line platform vedrørende dokumenter og oplysninger som omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005 for så vidt angår selskaber, hvis aktier er noteret på børsen i Athen, medlemslandenes og tredjelandes banker og sparekasser, medlemslandenes og tredjelandes forsikringsselskaber og deres filialer, investeringsforeninger, investeringsselskaber, ejendomsinvesteringsselskaber, selskaber, der forvalter og likviderer aktiver og passiver, investeringsvirksomheder og fodbold- og basketballaktieselskaber.

Hvert handelskammer råder desuden over en afdeling af GEMI, der bla. er ansvarlig for at besvare spørgsmål, der stilles via den elektroniske platform vedrørende de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2a og 2b, i lov nr. 3419/2005, og vedrørende andre selskabsformer end dem, der er nævnt ovenfor.

Det bemærkes, at ovennævnte oplysninger er ret kortfattede, idet hensigten er at give interesserede personer mulighed for at få generelle oplysninger om forbindelsen til det græske register, dvs. mellem det generelle handelsregister og de øvrige registre i medlemsstaterne. Mere detaljerede oplysninger om det relevante regelsæt findes på Det generelle handelsregisters hjemmeside

Relevante links

Offentliggørelser fra det generelle handelsregister (GEMI)

Tilmelding for en fysisk person til GEMI's on-line tjenester

Tilmelding for en virksomhed til GEMI.'s on-line tjenester

Kontrol af rigtigheden af dokumenter og kopier, der udfærdiges af GEMI.

Det regelsæt, der regulerer GEMI.

Forskrifter vedrørende GEMI's on-line tjenester og Generelle forskrifter om GEMI.

Sidste opdatering: 03/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.