Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Estland

Denne side giver dig et overblik over det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde.

Indholdet er leveret af
Estland

Hvilke informationer indeholder det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde?

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde føres i Tartu Distriktsrets registerafdeling. Registrene føres ved domstolene for at sikre registreringsmyndighedens uafhængighed og juridiske ekspertise. Oplysningerne heri har afgørende bevisværdi og har til formål at garantere retssikkerheden. En registrering i handelsregistret anses i forhold til tredjemand for at være korrekt, med mindre vedkommende vidste eller burde vide, at det ikke var tilfældet. En registrering finder ikke anvendelse på transaktioner, der gennemføres inden 14 dage efter, at registreringen fandt sted, hvis tredjemand kan bevise, at han ikke havde kendskab til, eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registrets udvisende og for eksempel i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at den person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Nogle juridiske forhold er kun gyldige, hvis de er indført i registret: Et bestyrelsesmedlem kan eksempelvis fratages sin underskriftsberettigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun de begrænsninger, der fremgår af registret, har retsvirkning overfor tredjemand.

Visse vigtige omstændigheder får virkning fra det tidspunkt, hvor de indføres i registret: En forøgelse af et selskabs kapital får eksempelvis virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i handelsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder for stiftelsen af et selskab, ændringer af et selskabs stiftelsesoverenskomst, fusioner med andre selskaber og andre ændringer.

Registrene føres elektronisk.

Tartu Distriktsrets registerafdelings handelsregister indeholder oplysninger om selvstændige erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske selskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber, (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt filialer af udenlandske selskaber i Estland.

Registret over almennyttige organisationer og fonde indeholder oplysninger om almennyttige organisationer og fonde (almennyttige organisationer omfatter også ejerforeninger, boligforeninger og andre almennyttige foreninger samt politiske partier, fagforeninger, kirker, menigheder, sammenslutninger af menigheder og klostre) med hjemsted i Estland.

I virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde oprettes for hver selvstændige erhvervsdrivende, juridiske person eller filial af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier (i virksomhedsregistret) eller et offentligt dossier (i registret over almennyttige organisationer og fonde)
 • en registermappe.

Virksomhedens dossier og det offentlige dossier indeholder de dokumenter, som en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller en filial af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Følgende oplysninger indføres på registreringskortet for en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller en filial af et udenlandsk selskab:

 • virksomhedsnavn eller navn og registerkode
 • bopæl eller hjemsted og adresse på virksomheden eller selskabet
 • oplysninger om den selvstændige erhvervsdrivende og om midlertidig standsning af personens aktiviteter samt aktiviteternes sæsonmæssige eller midlertidige karakter
 • oplysninger om personer med tegningsrettigheder (bestyrelsesmedlemmer, komplementarer, kommanditister eller tredjeparter med tegningsrettigheder, likvidatorer og kuratorer), samt aftaler om tegningsrettigheder og de beføjelser, der gives ved tegning af den juridiske enhed
 • oplysninger om befuldmægtigede
 • virksomhedens juridiske form eller typen af selskab
 • datoen for godkendelse af vedtægterne
 • størrelsen af selskabets aktiekapital
 • bemærkning om etablering af anpartsselskabet uden kapitalindskud
 • bemærkning om, at aktierne er registreret i det estiske værdipapirregister
 • regnskabsårets begyndelse og afslutning
 • lovpligtige oplysninger om konkurs
 • bemærkning om selskabets fusion, opsplitning, omformning, opløsning og afmelding
 • henvisning til lovpligtige registreringer foretaget af registreringsmyndigheden, uden at virksomheden har anmodet herom
 • oplysninger om den depositar, der opbevarer dokumenter vedrørende et afviklet selskab
 • fondens formålsparagraf
 • andre lovpligtige oplysninger.

Søgsmål vedrørende registre behandles ved en skriftlig procedure inden for rammerne af den frivillige retspleje. Optagelse i registret sker på grundlag af en anmodning om optagelse eller en retsafgørelse eller på et andet grundlag fastsat ved lov. Anmodninger om optagelse skal være forsynet med en digital underskrift eller have form af et notardokument.

Oplysningerne i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde er offentligt tilgængelige. Alle har ret til at få adgang til registerkort og dokumenter i virksomhedsdossierer eller offentlige dossierer og til at få kopier af dem. Oplysningerne i registret kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer eller enheder med en legitim interesse heri.

Den centrale database for virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde føres af det estiske center for registre og informationssystemer. Centret tilbyder endvidere følgende tjenester:

e-Business-registret:

e-Business-registret er en tjeneste baseret på Tartu Distriktsrets registerafdelings database, som viser realtidsdata om alle juridiske personer, selvstændige erhvervsdrivende og filialer af udenlandske selskaber, der er registreret i Estland. e-Business-registret gør det muligt at:

 • se registerkortdata, generelle data og data om skatterestancer uden gebyr
 • søge ved hjælp af navn, registerkode, hjemsted, aktivitetsområde osv.
 • se de årsregnskaber, vedtægter og andre elektroniske dokumenter, personlige oplysninger og oplysninger om pantehæftelser osv., der findes i virksomhedsregistret eller i det offentlige dossier, mod betaling af et gebyr
 • overvåge realtidsoplysninger om procedurer for selskaber og ændringer i deres status
 • se eventuelle handelssanktioner mod estiske personer eller enheder uden gebyr
 • se listen over medlemmerne af de politiske partier uden gebyr
 • se relationerne mellem forskellige selskaber og personer.

Yderligere oplysninger om e-Business-registret findes på centret for registre og informationssystemers hjemmeside.

Selskabsregistrets portal

Selskabsregistrets portal er et websted, hvor personer og enheder selv kan indsende dokumenter til en distriktsdomstols registerafdeling. Ansøgning om registrering af et nyt selskab, ændring af dets registerdata, opløsning af det og sletning af det fra registret kan indgives via portalen. Det er også muligt at udarbejde og indsende årsrapporter via portalen. Estiske, finske, portugisiske og belgiske statsborgere kan logge på portalen ved hjælp af deres id-kort. Estiske og litauiske statsborgere kan logge på ved hjælp af tjenesten Mobile-ID. Det er også muligt at logge på portalen via webbanklinks på startsiden. Selskabsregistrets portal findes på centret for registre og informationssystemers hjemmeside.

European Business Register (EBR):

European Business Register (EBR) er et internetbaseret søgesystem, som indeholder officielle oplysninger om europæiske selskaber. Søgninger kan foretages på hjemmesiden.

 • Oplysningerne stammer fra handelsregistrene fra i alt 24 lande.
 • Der kan søges på både selskaber og personer
 • De tilgængelige oplysninger varierer fra land til land
 • De registrerede oplysninger har forskellig retsvirkning i de forskellige lande
 • Søgefunktionen kan benyttes af både private og virksomheder
 • Der skal betales et gebyr for at benytte tjenesten.

Er der gratis adgang til det estiske virksomhedsregister?

Der er adgang til registerdata i registreringsafdelingen, online og på de forskellige notarkontorer. Der er gratis adgang til dataene i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde, ligesom det er gratis at registrere dokumenter i registerafdelingen.

Det er gratis at foretage søgninger efter juridiske enheder, selvstændige erhvervsdrivende og filialer af udenlandske selskaber og at indhente oplysninger om retssager eller tilgå registerkortoplysninger. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder historiske registerkortoplysninger, samt adgang til årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. Et eventuelt gebyr betales straks via webbank. Abonnenter med ret til at bruge udvidede søgeværktøjer betaler via en månedlig faktura. Gebyrerne for brug af elektroniske data i virksomhedsregistret fastlægges ved et regulativ udstedt af justitsministeren.

Der opkræves et gebyr for at tilgå registeroplysninger og registrere dokumenter på et notarkontor. Gebyrerne er fastlagt i lov om notargebyrer.

Hvordan søger jeg i det estiske virksomhedsregister?

Der kan foretages søgninger i virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde via e-Business-registret på centret for registre og informationssystemers hjemmeside.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

På denne side forklares det, hvordan brugen af oplysningerne og dokumenterne i handelsregistret er reguleret i Estland.

Virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde føres i Tartu Distriktsrets registerafdeling. Selvstændige erhvervsdrivende, selskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, handelssammenslutninger, europæiske selskaber (Societas Europaea), europæiske andelsselskaber, (Societas Cooperativa Europaea) og europæiske grupper for territorialt samarbejde) samt filialer af udenlandske selskaber i Estland indføres i handelsregistret. Oplysningerne i dette elektroniske register har afgørende bevisværdi, og registret har til formål at garantere retssikkerheden. Handelsregistret føres på estisk.

En registrering i handelsregistret anses i forhold til tredjemand for at være korrekt, med mindre vedkommende vidste eller burde vide, at det ikke var tilfældet. En registrering finder ikke anvendelse på transaktioner, der gennemføres inden 14 dage efter, at registreringen fandt sted, hvis tredjemand kan bevise, at han ikke havde kendskab til, eller burde have kendskab til registreringens indhold. En tredjemand i god tro kan således støtte ret på registrets udvisende og for eksempel i forbindelse med indgåelse af en kontrakt uden videre gå ud fra, at den person, der ifølge registret er medlem af selskabets bestyrelse, er underskriftsberettiget.

Nogle juridiske forhold er kun gyldige, hvis de er indført i registret: Et bestyrelsesmedlem kan eksempelvis fratages sin underskriftsberettigelse i vedtægterne eller i den kontrakt, der indgås, men kun de begrænsninger, der fremgår af registret, har retsvirkning overfor tredjemand.

Visse vigtige omstændigheder får virkning fra det tidspunkt, hvor indføres i registret: En forøgelse af et selskabs kapital får eksempelvis virkning fra det tidspunkt, hvor forøgelsen registreres i handelsregistret, og ikke fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at øge selskabskapitalen træffes, eller fra det tidspunkt, hvor indskuddene foretages. Det samme gælder for stiftelsen af et selskab, ændringer af et selskabs stiftelsesoverenskomst, fusioner med andre selskaber og andre ændringer.

I virksomhedsregistret og registret over almennyttige organisationer og fonde oprettes for hver selvstændige erhvervsdrivende, juridiske person eller filial af et udenlandsk selskab:

 • et registreringskort
 • et virksomhedsdossier
 • en registermappe.

Virksomhedens dossier indeholder de dokumenter, som en juridisk person, en selvstændig erhvervsdrivende eller en filial af et udenlandsk selskab efter lovgivningen er forpligtet til at indgive til registret, såsom stiftelsesoverenskomsten eller andre offentlige dokumenter. Retsafgørelser, appelsager, korrespondance og andre dokumenter, der ikke indføres i de nævnte dossierer, opbevares i registermappen.

Fremmedsprogede dokumenter skal indgives til registret sammen med en oversættelse til estisk, der er verificeret af en statsautoriseret translatør eller legaliseret af en notar. Der kan ligeledes være tale om en oversættelse til estisk, hvor notaren blot har bekræftet translatørens underskrift. En virksomhed kan ikke støtte ret på en oversættelse, der afviger fra det originale dokument. Tredjemand kan derimod støtte ret på oversættelsen af et dokument, der er indført i registret, med mindre virksomheden kan føre bevis for, at vedkommende var bekendt med, at oversættelsen var unøjagtig.

Oplysningerne i handelsregistret er offentligt tilgængelige. Alle har ret til at gennemgå oplysningerne på registreringskortene samt dokumenterne i virksomhedsdossieret, og de kan få kopi af dem. Oplysningerne kan anvendes af kompetente statslige organer, domstolene i forbindelse med retssager og andre personer eller enheder med en legitim interesse heri.

Dokumenterne i registermappen kan tilgås, og man kan anmode om en kopi heraf, via registerafdelingen, e-business-registret eller en notar.

Det estiske virksomhedsregisters historie

Det estiske virksomhedsregister indeholder oplysninger, som går tilbage til den 1. september 1995. Alle data ajourføres regelmæssigt.

Relaterede links

European Business Register

Søgning i handelsregistret

Selskabsregistrets portal

E-Business-registret

Registreringsafdelingerne

Notarkontorer

Sidste opdatering: 14/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website