Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Danmark

Dette afsnit giver et overblik over Danmarks virksomhedsregister

Indholdet er leveret af
Danmark

Erhvervsstyrelsen

Det danske virksomhedsregisters historie

Erhvervsstyrelsen blev oprettet den 1. januar 2012.

Erhvervsstyrelsen har ca. 700 medarbejdere. Erhvervsstyrelsens opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og It- og Telestyrelsen.

Erhvervsstyrelsen er en del Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hvad tilbyder det danske virksomhedsregister?

På erhvervsstyrelsen.dk finder du information om alle styrelsens arbejdsområder, blandt andet CVR.dk, der er det danske virksomhedsregister.

CVR.dk er den samlede indgang til information og data om alle virksomheder i Danmark. Uanset virksomhedsform kan du finde oplysninger om både selve virksomheden (også kaldet den juridiske enhed), og dens produktionsenheder (P-enheder).

For visse virksomhedsformer - i særdeleshed aktieselskaber og anpartsselskaber - kan du finde mere information: Regnskaber, fakta og rapporter om virksomheden og de personer, der leder den.

Danmark er endvidere medlem af European Business Register (EBR). Ikke-dansktalende personer kan gå ind på European Business Register (EBR) for at søge oplysninger om danske virksomheder på deres eget sprog. EBR indeholder oplysninger om næsten alle lande i Europa.

Er adgang til det danske virksomhedsregister gratis?

Det er gratis at hente basisoplysninger, selskabsrapporter, fuldstændige rapporter og CVR-udskrifter. Derudover kan du købe andre oplysninger om selskaber, eksempelvis regnskaber. Følgende produkter stilles gratis til rådighed for alle:

CVR udskrift

Oplysning om en fuldt ansvarlig deltagers private bopæl, når denne ikke er sammenfaldende med virksomhedsadressen, videregives ved anmodning.

Forretningssteder

Forretningssteder er en oversigt over tilknyttede produktionsenheder med oplysninger om produktionsenhedernes:

 • Navn, adresse, hjemstedskommune
 • Virksomhedsform
 • Branche
 • Antal ansatte

Selskabsrapport

Selskabsrapporten indeholder:

 • CVR-nr. (Reg.nr. for grønlandske selskaber)
 • Selskabets navn, adresse og hjemstedskommune
 • Binavne
 • Oplysning om børsnotering
 • Tegningsregel
 • Status
 • Personkreds (stiftere, direktion, bestyrelse) - uden adresser
 • Regnskabsperiode
 • Dato for sidste offentliggjorte regnskab

Fuldstændig rapport

Den fuldstændige rapport indeholder alt fra Selskabsrapporten, plus:

 • Formålsbestemmelse
 • Personkreds (stiftere, direktion, bestyrelse) med adresser
 • Revision
 • Registreret kapital
 • Stiftelsesdato
 • Dato for seneste 3 offentliggjorte regnskaber
 • Regnskabsår
 • Historiske oplysninger

Lille personliste

Personsøgningen viser en persons selskabstilknytninger

Udvidet personliste

Den udvidede personsøgning viser desuden oplysninger om selskabernes fulde personkreds

Databank

Databanken kan levere strukturerede data ud fra nogle angivne kriterier.

Uanset om man skal bruge oplysninger om et enkelt selskab, en persons tilknytning i selskaber, eller en liste med virksomheder inden for et geografisk område eller bestemte brancher, kan de bestilles på databanken. Man kan selv lave et udtræk eller en liste med sine egne kriterier ved at klikke ind i Databanken. Det er simpelt og tager ikke lang tid.

Masseudtræk

Masseudtræk er et tilbud fra CVR, der tilbyder let adgang til et udtræk fra CVR, hvor man kan få CVR data fra en liste af CVR-nr. eller P-numre. Det er også muligt at lave enkeltudtræk.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Selskabslovens § 14 implementerer 1. selskabsdirektivs artikel 3 i dansk selskabsret og beskriver, hvorledes der kan støttes ret på registrerede oplysninger. Af selskabslovens § 14 fremgår:

”Oplysninger, der er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, anses for at være kommet til tredjemands kendskab. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse på dispositioner, der er foretaget senest den 16. dag efter offentliggørelsen, såfremt det bevises, at tredjemand ikke kunne have haft kendskab til det offentliggjorte forhold.

Så længe offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system ikke har fundet sted, kan forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil. Den omstændighed, at et sådant forhold endnu ikke er offentliggjort, hindrer ikke tredjemand i at gøre forholdet gældende.”

Ansvar for rigtigheden af de registrerede oplysninger

Anmelder har ansvaret for rigtigheden af de anmeldte oplysninger, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen § 8 samt selskabslovens § 15, stk. 2. Anmelder kan ifalde strafansvar, såfremt anmeldelsen ikke er lovligt foretaget eller de anmeldte oplysninger ikke er korrekte.

Erhvervsstyrelsen efterprøver ikke rigtigheden af de anmeldte oplysninger, men registrerer oplysninger, som de er anmeldt. Dette gælder, hvad enten der er tale om en manuel registrering eller en selvregistrering foretaget via Virk.dk.

Erhvervsstyrelsen kan være erstatningsansvarlig for brug af registrerede oplysninger eller dokumenter, som er fejlagtige som følge af styrelsens forhold, herunder fejl i sagsbehandlingen.

Relevante links

Danish Business Authority

Central Business Register

The Danish Ministry for Business and Growth

European Business Register (EBR)

Sidste opdatering: 15/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website