Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Bulgarien

Dette afsnit giver et overblik over Bulgariens virksomhedsregistre og BULSTAT-registret. Bulgarien garanterer, at disse registre er i overensstemmelse med principperne om offentlighed, gennemsigtighed og informationssikkerhed.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvad indeholder det bulgarske virksomhedsregister?

Det bulgarske virksomhedsregister administreres af registerkontoret under justitsministeriet. Erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer indføres i registret sammen med de oplysninger, der er registreringspligtige i henhold til loven. I virksomhedsregistret offentliggøres afgørelser og dokumenter vedrørende erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer, som skal være offentligt tilgængelige i henhold til loven.

Virksomhedsregistret er en elektronisk database, som indeholder de oplysninger vedrørende erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer, der er registreringspligtige i henhold til loven, og de dokumenter, der i henhold til loven skal være offentligt tilgængelige. De registrerede oplysninger om erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer arkiveres i elektronisk form. Arkiverne indeholder ansøgninger, dokumenter, som underbygger de registrerede oplysninger, erklæringer og andre dokumenter, som også kan indeholde personoplysninger om enkeltpersoner, der repræsenterer eller leder de berørte virksomheder.

Er der gratis adgang til det bulgarske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret er offentligt. Der er åben og gratis adgang til virksomhedsregistrets database. I henhold til en ændring af lov om virksomhedsregistre (ZTR) af 1. januar 2013 skal brugernes adgang til arkiverne om erhvervsdrivende i virksomhedsregistret registreres. Det betyder, at det kræver enten en elektronisk signatur eller et certifikat udstedt af kontoret at få adgang til de scannede dokumenter, som ligger i arkivet for en bestemt erhvervsdrivende. Certifikatet udstedes gratis af kontoret.

Hvordan søger man i det bulgarske virksomhedsregister?

Virksomhedsregistret er tilgængeligt døgnet rundt på http://www.brra.bg/Default.ra.

Alle kan søge efter oplysninger og anmeldelser i virksomhedsregistret.

På virksomhedsregisterportalen kan der søges ud fra følgende kriterier:

 • navn eller entydig identifikationskode for den erhvervsdrivende eller den udenlandske erhvervsdrivendes filial
 • navn eller identifikationsnummer eller virksomhedsnavn eller entydig identifikationskode for en partner eller eneejer
 • navn eller identifikationsnummer eller virksomhedsnavn eller entydig identifikationskode for et medlem af den juridiske enheds organer – erhvervsdrivende
 • der kan søges efter information om en erhvervsdrivende, en udenlandsk erhvervsdrivendes filial og dets bestyrelsesmedlemmer og retssuccessorer ud fra en hvilken som helst registreret oplysning eller anmeldelse.

En betalingstjeneste giver brugerne mulighed for at søge i hele databasen ud fra deres egne specifikke kriterier. Et abonnement på denne tjeneste koster 30 000 BGN om året (ifølge tabellen over de statsafgifter, registerkontoret opkræver). De offentlige myndigheder har gratis adgang til hele databasen.

Registerkontoret kan både udlevere attester direkte og elektronisk (der opkræves afgifter i henhold til ovenstående tabel).

Der kan udleveres kopier af dokumenter i registret både direkte og elektronisk (der opkræves afgifter i henhold til ovenstående tabel).

I hvilket omfang kan dokumenterne i registret gøres gældende?

Bulgarien har indført de principper, der fastsættes i den relevante EU-lovgivning vedrørende gyldigheden af en indførsel eller sletning af oplysninger og offentliggørelse af dokumenter vedrørende erhvervsdrivende. De specifikke ordninger på nationalt plan fastsættes i loven om virksomhedsregistre.

I henhold hertil anses enhver oplysning, som indføres i registret, for at være kendt af tredjemand i god tro, så snart den er indført i registret. Indtil der er gået 15 dage efter, at en indførsel er foretaget, kan den ikke gøres gældende over for tredjemand, når sidstnævnte kan godtgøre, at han ikke kunne have kendskab hertil. Tredjemand kan påberåbe sig en oplysning, som skal registreres, selv om den endnu ikke er blevet registreret, medmindre det ved lov er fastsat, at den først bliver retsgyldig, når den er registreret. Så snart en oplysning slettes, mister den sin retskraft. Dokumenter i registret anses for at være kendt af tredjemand fra den dag, hvor de indføres.

Tredjemand i god tro kan påberåbe sig en oplysning eller indførsel, også selv om den registrerede oplysning eller den indførte akt/det indførte dokument ikke eksisterer. Oplysninger, som ikke er indført i registret, anses for at være ikke-eksisterende i forhold til en tredjemand i god tro.

Det bulgarske virksomhedsregisters historie

Der blev indledt en reform af registret den 1. januar 2008, da loven om virksomhedsregistre trådte i kraft. Denne reform har medført følgende:

 1. Ansvaret for at forvalte oplysningerne i virksomhedsregistrene er overgået fra domstolene til et centralt statsligt forvaltningsorgan – registerkontoret.
 2. Alle de regionale domstoles registre er blevet konsolideret i én samlet, centraliseret elektronisk database, som indeholder de oplysninger, der skal registreres, og de dokumenter, der skal stilles til rådighed for offentligheden, samt alle indsendte dokumenter, afgørelser om afslag og oplysninger om erhvervsdrivende. Som følge heraf skulle alle erhvervsdrivende registreres igen inden den 31. december 2011.
 3. Princippet om oplysningers offentlighed er grundlæggende for registreringsproceduren. Registerkontoret skal i henhold til loven sikre, at der er åben og gratis adgang til ansøgninger og vedhæftede dokumenter i virksomhedsregistrets IT-system.
 4. Registreringsproceduren gennemføres på baggrund af forskellige ansøgningsblanketter. Hvilken ansøgningsblanket, der skal anvendes, afhænger af, hvilken type erhvervsdrivende eller oplysning der er tale om på registreringstidspunktet.

Hvordan indsendes ansøgninger til virksomhedsregistret?

Ansøgninger kan indgives direkte til alle registerkontorets afdelinger eller elektronisk via registerkontorets portal http://www.brra.bg/Default.ra.

Papiransøgninger kan indgives til alle registerkontorets regionale afdelinger, uanset hvor den erhvervsdrivende har hjemsted. Så snart registerkontorets afdelinger modtager en papiransøgning, scanner de den og gemmer den i virksomhedsregistrets IT-system. Dokumenter, der er vedlagt ansøgninger som bilag, skal være originale eller kopier, som er bekræftet af ansøgeren eller en notar.

Elektroniske ansøgninger kan til enhver tid indgives via virksomhedsregisterportalen.

Hvordan behandles de indsendte ansøgninger?

De elementer, der skal indføres i virksomhedsregistrets IT-system (ansøgning, retsafgørelse, anmodning om at få rettet en fejl, anmodning om at få udpeget sagkyndige, verifikatorer, kontrollører osv.), får et entydigt referencenummer i formatet "ååååmmddttmmss" (år, måned, dag, time, minut, sekund). Når en ansøgning, retsafgørelse eller anmodning har fået tildelt et entydigt referencenummer, overdrages den vilkårligt via IT-systemet til en registreringsembedsmand, som behandler den. Ansøgninger om registrering, sletning eller indførsel af dokumenter i henhold til artikel 14 fordeles automatisk i den rækkefølge, de modtages i, så snart en registreringsembedsmand har afsluttet behandlingen af en tidligere ansøgning, og IT-systemet dermed opfatter ham eller hende som værende ledig.

Efter en række ændringer af loven om virksomhedsregistre, som betyder, at der skal træffes en afgørelse inden for den frist, der fremgår af artikel 19, stk. 2, har IT-systemet fået en funktion, som gør det muligt at få ansøgningerne undersøgt i ovenstående rækkefølge inden for en frist på tre dage. Behandlingen kan afstedkomme følgende:

 • instrukser, som underskrives elektronisk af registreringsembedsmanden efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i mappen for den erhvervsdrivende – skal gennemføres inden for tidsfristen i artikel 19, stk. 2, i ZTR
 • et afslag, som underskrives elektronisk af registreringsembedsmanden efter afsluttet behandling, og som øjeblikkeligt indføres i mappen for den erhvervsdrivende
 • en registreringsordre, som underskrives elektronisk af registreringsembedsmanden efter afsluttet behandling, og som frem til udløbet af tidsfristen i artikel 19, stk. 2, i ZTR vises i mappen for den erhvervsdrivende med status som afventende tredagesfristen. Efter udløbet af den lovbestemte frist foretager IT-systemet automatisk indførslen og genererer indførselsnummeret i ovennævnte format. År, måned og dag afspejler datoen for IT-systemets automatiske offentliggørelse, mens time, minut og sekund afspejler det tidspunkt, hvor registreringsembedsmanden beordrede registreringen udført dagen før.

Hvad indeholder BULSTAT-registret?

BULSTAT-registret indeholder oplysninger om:

 1. juridiske personer, som ikke er erhvervsdrivende
 2. filialer af udenlandske enheder, som ikke er erhvervsdrivende
 3. udenlandske enheders kontorer i henhold til artikel 24 i lov om investeringsfremme
 4. udenlandske juridiske personer, der driver virksomhed og har fast kontor i Bulgarien
 5. udenlandske juridiske personer med faktisk forvaltningssted i Bulgarien
 6. udenlandske juridiske personer, som ejer fast ejendom i Bulgarien
 7. organisatoriske enheder i henhold til aftaleloven, herunder håndværksvirksomheder og forsikringsselskaber i henhold til artikel 8 i lov om social sikring
 8. enheder, som bidrager til den sociale sikring og ikke er fysiske personer
 9. filialer og afdelinger af enheder i henhold til punkt 1 og 8 og afdelinger af erhvervsdrivende, som er indført i virksomhedsregistret
 10. fysiske personer, som udøver et liberalt erhverv eller arbejder som næringsdrivende
 11. udenlandske borgere, som ikke har et bulgarsk personnummer eller et identitetsnummer for udenlandske statsborgere, og som:
  • er selvstændige og leverer personlige tjenesteydelser i Bulgarien, herunder via et fast kontor eller en fast base eller facilitet
  • køber fast ejendom
  • bidrager til den sociale sikring
 12. andre fysiske personer – bidragydere til den sociale sikring
 13. udenlandske personer/enheder, som er underlagt særlige registreringsbestemmelser i henhold til skattelovgivningen, herunder personer/enheder, som er fritaget for beskatning i henhold til en international aftale, som er trådt i kraft, og som Republikken Bulgarien har undertegnet.

Er der gratis adgang til BULSTAT-registret?

BULSTAT-registret er ikke gratis. Brugeren skal betale et gebyr for at få adgang til dataene. Minimumsgebyret er på 10 BGN.

BULSTAT-registrets historie

I overensstemmelse med nationalforsamlingens beslutning af 8. juni 1995 fik det nationale statistiske institut (NSI) til opgave at oprette, vedligeholde og udvikle BULSTAT-registret. Det fælles statslige virksomhedsregister BULSTAT blev operationelt i Republikken Bulgarien pr. 1. januar 1996. Den 17. juni samme år vedtog nationalforsamlingen statistikloven. I denne lov fastsattes metoden for det fælles BULSTAT-registers oprettelse, funktion og brug til identifikation af operatører, der udøver forretningsvirksomhed på Republikken Bulgariens område. BULSTAT-registret udviklede sig til et af landets vigtigste administrative registre, og i 2000 blev dets data gjort tilgængelige via registrets websted.

Den 11. august 2005 blev BULSTAT-registrets forvaltning overdraget til registerkontoret. Fra den 1. august 2008 skulle alle erhvervsdrivende og udenlandske erhvervsdrivendes filialer, som var indført i virksomheds- og selskabsregistrene ved de regionale domstole, i henhold til den daværende lov om virksomhedsregistre registreres igen ved registerkontoret inden den 31. december 2011.

Hvordan indsendes ansøgninger til BULSTAT-registret?

Alt efter deres status skal enheder, som ønsker at blive registreret i BULSTAT, forelægge:

1. en kopi af en afgørelse eller et andet dokument i henhold til nedenstående:

a) juridiske personer: stiftelsesdokument og dokument, som angiver den eller de fysiske personer, der leder og/eller repræsenterer enheden

b) udenlandske enheders kontorer i henhold til artikel 24 i lov om investeringsfremme: dokument, der bekræfter, at enheden er registreret ved det bulgarske industri- og handelskammer

c) udenlandske juridiske personer: dokument, som attesterer, at de driver virksomhed i Bulgarien, og et legaliseret dokument, som attesterer, at de udenlandske juridiske personer har oprindelsessted i det pågældende land

d) organisatoriske enheder, der ikke har status som juridiske personer i henhold til aftaleloven, og forsikringsfonde i henhold til artikel 8 i lov om social sikring: selskabskontrakt og certifikat for registrering i kontoret for nationale indtægter

e) filialer og afdelinger: dokument, der attesterer, at de er oprettet, og som angiver den eller de personer, der leder og/eller repræsenterer dem

f) andre enheder end dem, der er henvist til under a) til e), og som bidrager til den sociale sikring: dokumenter, som godtgør enhedernes identitet og/eller at der udføres en specifik aktivitet, hvor dette er et lovkrav.

2. en ansøgning på en standardblanket, som er godkendt af registerkontorets administrerende direktør

3. identifikationskort ved registrering af lukning/sletning eller ændrede forhold

4. et dokument, som godtgør, at der er betalt et statsgebyr i henhold til den af ministerrådet godkendte tabel

5. et registreringsspørgeskema og/eller registreringstjek vedrørende enheder, der indføres i det særlige register.

Når dokumenterne er indsendt, finder registreringen sted med det samme.

I onlinekontrollen indgår følgende oplysninger:

 • Entydigt identifikationsnummer
 • Enhedens navn
 • Aktivitet
 • Dokument om oprettelse/ændring/afvikling
 • Hjemsted/administrativ adresse
 • Telekommunikationsoplysninger
 • Ledelse/repræsentanter
 • Kollektivt ledelsesorgan
 • Det kollektive ledelsesorgans sammensætning: repræsenterer/repræsenteret ved
 • Formålet med forretningsaktiviteten
 • Partnere/ejere
 • Ejerskabsfordeling.
Sidste opdatering: 30/08/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website