Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Denne del af portalen giver et overblik over selskabsregistret i Østrig.

Hvilke oplysninger findes der i selskabsregistret?

Selskabsregistret (også kaldet "firmaregistret" eller "hovedbogen") indeholder oplysninger om alle registrerede virksomheder i Østrig (jvf. § 2 i i lov om handels- og selskabsregisteret, FBG). De dokumenter, der ligger til grund for oplysningerne, opbevares i domstolsforvaltningens elektroniske dokumentarkiv (dokumentsamlingen). Virksomhedsoplysningerne og dokumentsamlingen er offentligt tilgængelige. Der skal dog betales for adgang.

De østrigske myndigheder kan også få indsigt i virksomhedsoplysninger gennem portalen for den østrigske regnecentral (BRZ). EU-lande har adgang til oplysningerne gennem European Business Register (EBR).

Er det gratis at bruge selskabsregistret?

Der skal betales for brug af selskabsregistret.

Søgning i selskabsregistret

Alle kan bruge selskabsregistret til at finde registrerede oplysninger.

Efter indtastning af registernummeret kan der bedes om en udskrift af de aktuelle oplysninger. Der kan også anmodes om indsigt i slettede oplysninger (hvis de stadig foreligger i elektronisk form). Der kan også forespørges om virksomhedsoplysninger, der er registreret, ændret eller slettet for nylig.

Offentlig adgang til selskabsregistret sker gennem virksomheder, der kaldes afregningskontorer ("Verrechnungsstellen"), som har fået tildelt opgaven af forbundsjustitsministeriet. De tilbyder betalingstjenester, f.eks. forespørgsler i selskabsregistret eller udskrifter fra registret, der svarer til officielt bekræftede udskrifter.

Kun landsretterne (afdelingen for selskabsregistret) har beføjelser til at fremsende et offentligt dokument fra selskabsregistret til en myndighed.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Ifølge artikel 3, litra a), i direktiv 2009/101/EF (som ændret ved direktiv 2012/17/EU) skal EU-landene forklare, hvilke bestemmelser i deres nationale lovgivning tredjemand kan anvende i forbindelse med de oplysninger og dokumenter vedrørende virksomheder, der er nævnt i artikel 2 (f.eks. hvem der kan repræsentere virksomheden eller vedtægterne). I dette faktablad forklares den retlige situation i Østrig.

I Østrig skal oplysningerne og dokumenterne om aktieselskaber (AG) og selskaber med begrænset hæftelse (GmbH) i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF opføres i selskabsregistret, hvis retlige grundlag er selskabsloven (UGB) og selskabsregisterloven (FBG). Selskabsregistret føres af domstolene som et elektronisk register. Det består af hovedbogen, som indeholder de juridiske oplysninger (f.eks. tegningsret for organer), og dokumentsamlingen, som indeholder de relevante dokumenter (f.eks. vedtægter).

I henhold til § 10, stk. 1, i UGB skal oplysninger i selskabsregistret meddeles i databasen for offentlige bekendtgørelser (med gratis adgang over internettet) og i det officielle nyhedsorgan, Wiener Zeitung. Bekendtgørelsen gælder fra det tidspunkt, hvor de relevante data er registreret i databasen for offentlige bekendtgørelser.

Retsvirkningen af optegnelser i selskabsregistret over for tredjemand styres af § 15 i UGB. Ifølge denne paragraf kan en virksomhed, ikke påberåbe sig et faktum over for tredjemand, hvis dette faktum skulle registreres, men ikke blev det, såfremt tredjemand ikke var bekendt med dette faktum (stk. 1). Så snart et faktum er registreret, er det bindende for tredjemand. Dette gælder imidlertid ikke for retshandler, der indledes inden for 15 dage fra bekendtgørelsen, såfremt tredjemand kan påvise, at han ikke kendte til den eller ikke burde kende til den (stk. 2). Urigtige registreringer forpligter også virksomheden over for tredjemand i deres transaktioner, hvis den selv har foretaget registreringen, eller hvis den har undladt at slette en registrering, som den vidste eller burde vide var urigtig. Virksomheden er dog ikke bundet af en urigtig registrering, hvis den kan påvise, at tredjemand har ikke handlet ud fra en forudsætning om, at den var rigtig, eller at tredjemand vidste, at den var urigtig, eller ikke vidste det som følge af grov uagtsomhed (stk. 3).

Den bindende udgave af et selskabs vedtægter er altid den udgave, der er opført i selskabsregistret, da ingen vedtægtsændringer har retsvirkning, før de er registreret i selskabsregistret (§ 148, stk. 3, i aktieselskabsloven = AktG, § 49, stk. 2, i loven om virksomheder med begrænset ansvar = GmbHG).

Registrets historie

Oprindelig forelå oplysningerne i det østrigske selskabsregister i papirform. Da registret blev omlagt i 1991, blev oplysningerne overført til en elektronisk database. Siden da har alle nye og historiske oplysninger været tilgængelige i elektronisk form.


Relevante links

European Business Register

Generelle oplysninger om det østrigske selskabsregister

Database over bekendtgørelser fra det østrigske retssystem

Selskabsloven (fuld tekst)

Selskabsregisterloven (fuld tekst)

Aktieselskabsloven (fuld tekst)

Loven om virksomheder med begrænset ansvar (fuld tekst)

Sidste opdatering: 23/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website