Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obchodní rejstříky v členských státech - Mezinárodní

Informace o obchodních rejstřících jsou dostupné i pro země Evropského hospodářského prostoru, které nejsou členskými státy EU.

Norsko

Island

Lichtenštejnsko
Norsko

Registrační středisko Brønnøysund je orgánem veřejné správy spadajícím pod Ministerstvo obchodu, průmyslu a rybolovu. Jedním ze 14 celostátních rejstříků, které spravuje registrační středisko Brønnøysund, je i obchodní rejstřík.

V obchodním rejstříku jsou zapsány všechny norské a zahraniční obchodní podniky v Norsku. Rejstřík zajišťuje právní ochranu a finanční přehled a je důležitým zdrojem pro každého, kdo potřebuje přesné informace o subjektech norského průmyslu.

Jaké informace nabízí norský obchodní rejstřík?

Norský obchodní rejstřík poskytuje informace o zapsaných podnicích. Na webovém portálu registračního střediska Brønnøysund můžete získat přístup ke klíčovým informacím pomocí našeho vyhledávače. Informace z obchodního rejstříku můžete najít v části „oznámení“ a dále si můžete objednat doplňující informace a přepisy v internetovém obchodě a prostřednictvím Evropského obchodního rejstříku (EBR).

Klíčové informace:

 • Identifikační číslo organizace
 • Název podniku, jeho sídlo a jiné používané adresy
 • Datum založení podniku
 • Stanovy podniku a druh činnosti
 • Funkce osob v podniku
 • Informace o úpadku

Oznámení:

Obchodní rejstřík oznamuje veškeré důležité události týkající se podniku. Oznamuje se v něm zápis nového podniku, zápis významných změn v podniku a zrušení podniku nebo jeho vymazání z rejstříku. Je také možné prohledávat databázi oznámení, v níž jsou uloženy údaje od 1. listopadu 1999 do současnosti. Odkaz se otevře v novém okně.Oznámení v angličtině jsou dostupná od srpna 2006.

Za poplatek si lze objednat doplňující informace – opisy a potvrzení, např.:

 • Potvrzení o zápisu
 • Roční účetní závěrka

Je přístup do norského obchodního rejstříku zdarma?

Veškeré klíčové informace, které jsou dostupné pomocí našeho vyhledávače, a informace z databáze oznámení je možné získat bezplatně. Některé služby, např. přepisy a potvrzení, jsou zpoplatněny.

Jak vyhledávat v norském obchodním rejstříku?

Základní informace o obchodních podnicích zapsaných v obchodním rejstříku jsou dostupné na Odkaz se otevře v novém okně.webové stránce registračního střediska Brønnøysund. V Odkaz se otevře v novém okně.databázi oznámení lze vyhledávat podle názvu podniku nebo podle jeho identifikačního čísla.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Třetí strany se mohou na informace uvedené v obchodním rejstříku spolehnout, protože se jedná o právně platné informace o podniku. Má se za to, že se zapsanými informacemi jsou seznámeny třetí strany. To se vztahuje jak na skutečnosti zapsané, tak na listiny, na jejichž základě byl zápis proveden. V praxi to znamená, že než začne třetí strana obchodovat s určitým podnikem, měla by si ověřit informace o tomto podniku zapsané.

Předpisy uvádějící, do jaké míry se může třetí strana spolehnout na informace zapsané v norském obchodním rejstříku, jsou obsaženy v § 10-1 zákona o zápisu obchodních podniků. Stručně řečeno se má podle těchto předpisů za to, že se zapsanými informacemi jsou seznámeny třetí strany.

Podrobnější vysvětlení zní, že v případě, že právní postavení třetí strany závisí podle právních předpisů na tom, zda si byla či nebyla vědoma určitých skutečností, má se za to, že se tato třetí strana seznámila s informacemi zapsanými v obchodním rejstříku.

Jestliže mělo být oznámení o zápisu určitých skutečností zasláno do rejstříku (avšak zasláno nebylo) a tyto skutečnosti jsou v rozporu se zapsanými informacemi, pak se nelze těchto skutečností dovolávat vůči třetí straně. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy si třetí strana byla nebo měla být dané skutečnosti vědoma. V této situaci nemůže třetí strana oprávněně tvrdit, že se spoléhala na zapsané informace.

Historie norského obchodního rejstříku

Norský obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1988 a nahradil více než 100 někdejších místních obchodních rejstříků.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o zápisu obchodních podniků v norštině

 Island

Jaké informace nabízí islandský obchodní rejstřík?

Odbor obchodního rejstříku spadá od roku 2003 pod Finanční ředitelství a provozuje veřejný rejstřík, který obsahuje informace o následujících subjektech:

 1. fyzické osoby, podniky a jiné obchodně činné subjekty
 2. instituce a státní podniky
 3. instituce a podniky ve vlastnictví obcí
 4. sdružení, organizace a subjekty jiné než fyzické osoby, které zajišťují správu aktiv nebo mají jakoukoli daňovou povinnost
 5. jiné činnosti, které Finanční ředitelství / Obchodní rejstřík považuje za nezbytné zapsat do úředního rejstříku.

Rejstřík obsahuje následující informace o výše uvedených subjektech, je-li to možné:

 1. Jméno/Název
 2. Identifikační číslo, sídlo
 3. Právní forma
 4. Datum založení
 5. Jméno, adresa a identifikační číslo statutárních orgánů
 6. Kód činnosti (číslo ISAT)
 7. Úpadek
 8. Jiné údaje, které jsou podle právních předpisů nezbytné.

Při zápisu přidělí rejstřík subjektu jedinečné identifikační číslo.

Obchodní rejstřík poskytuje informace z rejstříku veřejným orgánům, podnikům a fyzickým osobám na základě ministerského nařízení o rozsahu informací a poplatcích.

Je přístup do obchodního rejstříku zdarma?

Informace o jménu/názvu, sídle, právní formě, kódu ISAT a identifikačním číslu pro účely DPH jsou zdarma dostupné veřejnosti na webovém portálu Finančního ředitelství / Obchodního rejstříku.

Ostatní informace jsou zpoplatněné a od roku 2016 by mělo být možné pořídit je v našem internetovém obchodě.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku na Islandu?

Na webovém portálu Odkaz se otevře v novém okně.Finančního ředitelství lze vyhledávat informace, které nejsou zpoplatněné. Bohužel jsou zatím dostupné pouze v islandštině. Než bude příští rok zprovozněn internetový obchod, musí se zájemci o bližší informace obracet na úřad telefonicky nebo e-mailem.

Historie islandských obchodních rejstříků.

Do roku 1980 se podniky zapisovaly u místních komisařů působících po celém Islandu. V roce 1980 byl zřízen zvláštní rejstřík pro kapitálové obchodní společnosti, nicméně identifikační číslo pro tyto společnosti vydával Islandský statistický úřad. Od roku 1997 se do obchodního rejstříku začaly zapisovat všechny obchodní subjekty kromě společností s ručením neomezeným a od roku 2014 se zapisují i ostatní obchodní subjekty, takže dnes existuje na Islandu jediný úřední Obchodní rejstřík.

 Lichtenštejnsko

Obchodní rejstřík (Handelsregister) je veden pro celé Lichtenštejnsko. Spravuje ho Ministerstvo spravedlnosti (Amt für Justiz) ve Vaduzu.

Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem a má se za to, že obsahuje správné informace. Jeho hlavním cílem je zajišťovat právní jistotu v obchodních stycích a za tímto účelem zveřejňuje právní vztahy upravené soukromým právem, zejména informace týkající se odpovědnosti a zmocnění jednat pro podnikatele a právnické osoby.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík obsahuje informace o všech zapsaných právních subjektech se sídlem v Lichtenštejnském knížectví a o lichtenštejnských svěřenských společnostech (Treuhänderschaften). Informace se týkají jak skutečností a vztahů, které musí být zapisovány ze zákona, tak skutečností a vztahů, které jsou zapisovány dobrovolně. Uvedeny jsou rovněž příslušné podkladové listiny.

V obchodním rejstříku jsou rovněž uloženy listiny týkající se nezapsaných svěřenských společností a údaje o nezapisovaných nadacích (Stiftungen).

Je přístup do obchodních rejstříků zdarma?

Přístup do obchodního rejstříku je zpoplatněn.

Částečné informace o všech právních subjektech zapsaných v obchodním rejstříku a jiné právní informace lze nalézt bezplatně v seznamu podniků (Firmenindex), který je součástí rejstříku, na této internetové adrese: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm. Pomocí téhož odkazu lze za poplatek objednat i úplný a úředně ověřený výpis.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku v Lichtenštejnsku?

Obchodní rejstřík včetně oznámení a podkladů je veřejně přístupný.

Seznam podniků (Firmenindex) lze využít k vyhledání zapsaného právního subjektu pomocí jeho názvu, firmy nebo registračního čísla.

Nakolik jsou informace v rejstříku spolehlivé?

Článek 3a směrnice 2009/101/ES, ve znění směrnice 2012/17/EU, stanoví, že členské státy poskytnou informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených v článku 2. Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP ze dne 8. října 2013 stanoví, že se směrnice 2012/17/EU stane součástí Dohody o EHP.

S výjimkou případů, kdy právní předpisy vyžadují pouze částečné zveřejnění nebo zveřejnění výňatků, ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje zápisy do obchodního rejstříku v úplném znění a neprodleně v úředním věstníku (čl. 956 odst. 1 zákona o osobách a obchodních společnostech (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Úředním zveřejněním se v Lichtenštejnském knížectví rozumí elektronický úřední věstník (Amtsblatt) (článek 16 zákona o zveřejňování (Kundmachungsgesetz)).

Každá osoba jednající v dobré víře se může dovolávat zápisů, změn a výmazů v obchodním rejstříku. Obsahu zápisu, změny nebo výmazu v obchodním rejstříku se lze dovolávat vůči zapsané straně za předpokladu, že byl poskytnut na žádost této strany (čl. 948 odst. 1 a 2 PGR).

Co se týče třetích stran, zápis v obchodním rejstříku nabývá účinnosti ke dni následujícímu po dni zveřejnění zápisu, vždy za předpokladu, že zveřejnění je vyžadováno právními předpisy (čl. 947 odst. 2 PGR).

Podle čl. 949 PGR má zápis do obchodního rejstříku účinek zveřejnění a jakmile zápis nabyl účinnosti s ohledem na třetí strany, nemůže už nikdo namítat, že si nebyl zápisu vědom. Nicméně je-li předepsáno, že konkrétní skutečnost musí být zapsána, a zapsána nebyla, pak se jí lze dovolávat vůči třetí straně pouze tehdy, lze-li prokázat, že si jí třetí strana byla vědoma.

Historie obchodního rejstříku

Údaje v lichtenštejnském obchodním rejstříku se původně zapisovaly na kartotéční lístky. Dnes jsou všechny aktuální údaje i velká část historických údajů dostupné v elektronické podobě.

Další informace

Zápisy v obchodním rejstříku jsou zveřejňovány v zákonem požadovaném formátu v elektronickém věstníku a třetí strany se jich mohou dovolávat pouze s účinností ode dne následujícího po datu zveřejnění zápisu. V případě nesouladu mezi zápisem v rejstříku a zveřejněnou informací má přednost zápis v rejstříku.

Zveřejňování a účinek zápisů v obchodním rejstříku

Veřejná povaha obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík včetně oznámení a podkladů je veřejně přístupný. Zápisy jsou dostupné všem. Listiny v rejstříku, které se týkají akciových společností (Aktiengesellschaften), komanditních společností (Kommanditaktiengesellschaften) a společností s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) jsou přístupné bez omezení; u subjektů s jinou právní formou musí žadatel prokázat oprávněný zájem (článek 953 PGR).

Zveřejňování zápisů

S výjimkou případů, kdy právní předpisy vyžadují pouze částečné zveřejnění nebo zveřejnění výňatků, ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje zápisy do obchodního rejstříku v úplném znění a neprodleně v úředním věstníku. Stejným způsobem jsou zveřejňovány i veškeré listiny a údaje, které musí být ze zákona zapisovány a zveřejňovány (čl. 956 a násl. PGR). Zveřejněných informací se lze přímo dovolávat vůči komukoli od konce dne, k němuž byly zveřejněny.

Oznámení týkající se akciových společností (Aktiengesellschaften), komanditních společností (Kommanditaktiengesellschaften) a společností s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) jsou v úředním věstníku zveřejňovány jako odkaz na zápis a na podkladové listiny a údaje. Totéž platí pro jakoukoli právnickou osobu provozující obchodní činnost. V ostatních případech mají oznámení podobu odkazu na zápis v rejstříku (článek 957 PGR).

Účinnost zápisů ve vztahu ke třetím stranám

Co se týče třetích stran, zápis v obchodním rejstříku nabývá účinnosti ke dni následujícímu po dni zveřejnění zápisu, vždy za předpokladu, že zveřejnění je vyžadováno právními předpisy (čl. 947 odst. 2 PGR).

U akciových společností (Aktiengesellschaften), komanditních společností (Kommanditaktiengesellschaften) a společností s ručením omezeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) se nelze vůči třetím stranám dovolávat zapsané a zveřejněné skutečnosti, jestliže se tato skutečnost týká právní transakce, která proběhla během patnácti dnů následujících po dni nabytí účinnosti zápisu, a jestliže třetí strana může prokázat, že si jí nebyla vědoma a že se nedalo očekávat, že si jí bude vědoma (čl. 949 odst. 1a PGR).

Jakmile zápis nabyl účinnosti s ohledem na třetí strany, nemůže už nikdo namítat, že si nebyl zápisu vědom (čl. 949 odst. 1 PGR).

Zápisy v obchodním rejstříku se považují za úplný důkaz stvrzovaných skutečností, není-li prokázáno, že jsou nesprávné (čl. 949 odst. 3 PGR).

Nesoulad zapsaných a zveřejněných informací

Jestliže existuje nesoulad mezi zápisem v rejstříku a zveřejněnou informací, má přednost zápis v rejstříku, následně zveřejněná informace a nakonec obsah podkladových listin. Jestliže existuje nesoulad mezi zápisem v rejstříku a zveřejněnou informací, pak se vůči straně, jíž se zápis týká, mohou třetí strany jednající v dobré víře dovolávat také zveřejněné informace (čl. 959 odst. 2 a 3 PGR).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o osobách a obchodních společnostech (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) ze dne 20. ledna 1926 (zveřejněn v LGBl. 1926 č. 4)

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o zveřejňování (Kundmachungsgesetz) ze dne 17. dubna 1985 (zveřejněn v LGBl. 1985 č. 41)

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení o Úředním věstníku (Amtsblattverordnung ) ze dne 4. září 2012 (zveřejněno v LGBl. 2012 č. 284)

Poslední aktualizace: 20/05/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Obchodní rejstříky v členských státech - Belgie

Tento oddíl podává přehled o obchodních rejstřících v Belgii.

Jaké informace nabízí belgický obchodní rejstřík?

Belgický obchodní rejstřík, Banque carrefour des Entreprises (BCE), je spravován oddělením Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejné služby Hospodářství. Rejstřík byl vytvořen s myšlenkou zjednodušení administrativy a má umožňovat jedinečnou identifikací podniků. Vzhledem k zákonné povinnosti registrace jsou v tomto rejstříku zapsány všechny podniky. Uvedeny jsou i organizační složky (unités d´établissement), čímž se rozumějí adresy, na kterých nebo ze kterých podnik vykonává činnost. Rejstřík obsahuje i odkazy na jiné databáze. Vedle podniků jsou v něm uvedeny i právnické osoby. Tato databáze zahrnuje i osoby samostatně výdělečně činné, veřejné subjekty a některé zahraniční společnosti.

Je do belgického obchodního rejstříku bezplatný přístup?

Veřejně dostupné údaje o podnicích jsou bezplatně k dispozici na internetové stránce „Public Search“.

Tento vyhledávač umožňuje hledat podniky nebo organizační složky podle různých kritérií. Bezplatně je k dispozici rovněž soubor veřejně dostupných údajů (Open Data), který může po zaregistrování kdokoli používat. Lze využívat i webové služby „Public Search“, které umožňují zapracovat značnou část veřejně přístupných údajů do aplikací uživatele. Tato služba se však hradí.

Jak vyhledávat v belgickém obchodním rejstříku?

Funkce „Public Search“ umožňuje vyhledávat údaje o všech aktivních podnicích a podnicích, které ukončily činnost, ať už jde o právnické osoby či osoby samostatně výdělečně činné a jejich organizační složky.

Jaké údaje v rejstříku najdete?

Na úrovni podniků:

 1. identifikační číslo podniku
 2. status
 3. právní stav
 4. datum zahájení činnosti
 5. název nebo jméno
 6. adresa nebo sídlo
 7. telefonní spojení
 8. fax
 9. e-mailová adresa‑
 10. adresa internetových stránek
 11. právní forma podniku
 12. počet organizačních složek
 13. statutární orgány
 14. odborné pravomoci a základní znalosti řízení, které byly doloženy
 15. vlastnosti
 16. oprávnění
 17. předmět činnosti nebo podnikání (pro účely DPH a sociálního zabezpečení)
 18. finanční údaje
 19. vazba na další podniky
 20. externí odkazy (belgický úřední věstník (Moniteur belge), 
  Belgická národní banka,
  seznam zaměstnavatelů vedený správou sociálního zabezpečení (ONSS/RSZ)

Na úrovni organizačních složek:

 1. identifikační číslo podniku
 2. status
 3. číslo organizační složky
 4. datum zahájení činnosti
 5. název organizační složky
 6. adresa
 7. telefonní spojení
 8. fax
 9. e-mailová adresa
 10. adresa internetových stránek
 11. oprávnění
 12. předmět podnikání nebo činnosti pro účely sociálního zabezpečení a (ne)komerční činnosti

Jsou údaje uvedené v rejstříku spolehlivé?

Zapsané osoby (společnosti) jsou povinny zveřejňovat určité informace a některé listiny, s cílem zejména zajistit účinky vůči třetím osobám. V Belgii musí být takové listiny a údaje zveřejněny v belgickém úředním věstníku, roční účetní závěrky zveřejňuje zvláštní oddělení Belgické národní banky (Centrale des bilans/Balanscentrale). Článek 76 zákona o obchodních společnostech stanoví pravidla, kdy nabývají listiny a informace po svém zveřejnění účinky vůči třetím stranám.

Článek 76 zákona o obchodních společnostech stanoví, že listiny a údaje, jejichž zveřejnění je povinné, jsou účinné vůči každému ode dne svého zveřejnění ve výpisech nebo jmenovitým uvedením v přílohách belgického úředního věstníku, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osobě bylo provedení zápisu známo již dříve.

Třetí osoby se však mohou dovolávat i dosud nezveřejněných listin.

Údajů a obsahu listin se nelze dovolávat do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

Při nesouladu mezi zapsanými údaji a údaji zveřejněnými v příloze belgického úředního věstníku se není možné dovolat vůči třetím osobám zveřejněného znění. Třetí osoba se však zveřejněného znění může dovolat jen tehdy, pokud zapsaná osoba neprokáže, že této třetí osobě byly zapsané údaje nebo obsah uložených listin známy.

Při nesouladu mezi listinami, které musejí být zapsány v úředním jazyce, a dobrovolně uloženým překladem do jednoho či několika úředních jazyků Evropské unie nemá dobrovolně zveřejněný překlad účinky vůči třetím osobám. Třetí osoba se však může dovolávat dobrovolně zveřejněných překladů jen tehdy, pokud společnost neprokáže, že třetí osoba znala znění, na které se vztahuje čl. 67 § 1 druhý pododstavec zákona o obchodních společnostech, tj. vydané veřejné listiny, duplikáty nebo originály soukromoprávních listin nebo výpisy (v elektronické formě či jinak), které musejí být uloženy ve spisovně obchodního soudu.

Údaje o podnicích, jež jsou k dispozici na stránkách „Public Search“ BCE, obsahují přímé odkazy na zveřejnění v belgickém úředním věstníků a na zvláštní oddělení Belgické národní banky (Centrale des bilans/Balanscentrale).

Způsob vyhledávání

Na tomto odkazu se otevřou internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Public Search.

Existují čtyři možnosti vyhledávání v různých oknech podle těchto parametrů:

 • vyhledávání podle čísla (pokud znáte identifikační číslo podniku nebo organizační složky)
 • vyhledávání podle názvu
 • vyhledávání podle adresy
 • vyhledávání podle předmětu podnikání či činnosti

Internetové stránky jsou ve čtyřech jazycích: německy, anglicky, francouzsky a nizozemsky.

Všeobecné informace o BCE jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách Federální veřejné služby Hospodářství (oddíl „Entreprises et Indépendants“ (Podniky a osoby samostatně výdělečně činné), rubrika „Obchodní rejstřík“ (Banque carrefour des Entreprises).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík, Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví, Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Hospodářství, Malé a střední podniky, OSVČ a Energetika

Poslední aktualizace: 18/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Obchodní rejstříky v členských státech - Bulharsko

Tento oddíl podává přehled o bulharských obchodních rejstřících a rejstříku Bulstat. Bulharsko zaručuje, že tyto rejstříky dodržují zásady publicity, transparentnosti a zabezpečení informací.

Jaké informace bulharský obchodní rejstřík nabízí?

Odkaz se otevře v novém okně.Bulharský obchodní rejstřík spravuje Registrační agentura při Ministerstvu spravedlnosti. Obchodní společnosti a pobočky zahraničních obchodních společností jsou do rejstříku zapisovány spolu s údaji, jejichž zveřejnění ukládá zákon. V obchodním rejstříku se zveřejňují rozhodnutí a listiny týkající se obchodních společností a poboček zahraničních obchodních společností, jež musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí.

Obchodní rejstřík je elektronická databáze, která obsahuje údaje o skutečnostech, jež musí být podle zákona zapsány, a listiny, které musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí a které se týkají obchodních společností a poboček zahraničních obchodních společností. Spisy obchodních společností a poboček zahraničních obchodních společností jsou uchovávány v elektronické podobě. Spisy obsahují návrhy na zápis, listiny dokládající zapsané údaje, prohlášení a jiné listiny, které mohou obsahovat rovněž osobní údaje identifikující jednotlivce, kteří dotyčný subjekt zastupují nebo řídí.

Je přístup do bulharského obchodního rejstříku zdarma?

Obchodní rejstřík je veřejný. Přístup k databázi obchodního rejstříku je dostupný pro všechny zdarma. V souladu s novelou zákona o obchodním rejstříku ze dne 1. ledna 2013 musí být přístup ke spisům obchodních společností obsaženým v obchodním rejstříku registrován. To znamená, že přístup k naskenovaným listinám uloženým ve „spisu“ konkrétní obchodní společnosti je možný na základě elektronického podpisu, nebo certifikátu vydaného agenturou. Certifikát vydává agentura bezplatně.

Jak vyhledávat v bulharském obchodním rejstříku?

Obchodní rejstřík je přístupný 24 hodin denně na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.brra.bg/Default.ra

Konkrétní údaj či prohlášení může v obchodním rejstříku vyhledat kdokoli.

Na portálu obchodního rejstříku lze vyhledávat podle těchto kritérií:

 • název nebo jedinečný identifikační kód obchodní společnosti nebo pobočky zahraniční obchodní společnosti,
 • jména nebo identifikační číslo či obchodní jméno nebo jedinečný identifikační kód společníka nebo jediného vlastníka kapitálu,
 • jména nebo identifikační číslo či obchodní jméno nebo jedinečný identifikační kód člena orgánů právnické osoby – obchodní společnosti,
 • spis obchodní společnosti, pobočky zahraniční obchodní společnosti a jejích vedoucích pracovníků a právních nástupců lze prohledávat podle zapsaných údajů nebo prohlášení.

Dostupná je i placená služba, která uživatelům umožňuje prohledávat celou databázi podle vlastních specifických kritérií. Poplatek za tuto službu činí 30 000 BGN ročně (podle ceníku státních poplatků vybíraných Registrační agenturou); orgány veřejné moci mají neomezený přístup k databázi zdarma.

Osvědčení mohou být vydána na přepážce Registrační agentury i elektronicky (poplatky jsou vybírány podle výše uvedeného ceníku).

Opisy listin uložených v rejstříku lze vydávat na přepážce nebo elektronicky (poplatky jsou vybírány podle výše uvedeného ceníku).

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Bulharsko přijalo zásady stanovené v příslušných právních předpisech EU, které upravují platnost zapsaného údaje nebo výmaz údajů a zveřejnění listin týkajících se obchodních společností. Konkrétní opatření na vnitrostátní úrovni jsou stanovena v zákoně o obchodním rejstříku.

Podle tohoto zákona se má za to, že údaj zapsaný v rejstříku je od okamžiku zápisu znám třetím osobám jednajícím v dobré víře. Do patnácti dnů od provedení zápisu se nelze těchto údajů dovolávat vůči třetím osobám, které prokážou, že o nich nemohly vědět. Třetí osoby se mohou dovolávat údaje (skutečnosti), který má být zapsán, i v případě, že zápis nebyl dosud proveden, ledaže zákon výslovně stanoví, že tento údaj nabývá účinnosti ode dne zápisu. Jakmile je údaj vymazán, pozbývá účinnosti. Má se za to, že listiny v rejstříku jsou třetím osobám známy ode dne zveřejnění.

Třetí osoby jednající v dobré víře se mohou dovolávat zápisu nebo zveřejněných listin i v případě, že zapsaná skutečnost nebo zveřejněný akt či listina neexistují. Ve vztahu k třetím osobám jednajícím v dobré víře se má za to, že skutečnosti nezapsané v rejstříku neexistují.

Historie bulharského obchodního rejstříku

Reforma rejstříku byla zahájena dne 1. ledna 2008 se vstupem zákona o obchodním rejstříku v platnost. V důsledku toho:

 1. Odpovědnost za vedení záznamů o společnostech přešla ze soudů na správní orgán ústřední vlády: Rejstříkovou agenturu.
 2. Veškeré rejstříky krajských soudů byly sloučeny do jedné centralizované elektronické databáze, která obsahuje zapisované údaje a listiny, které musí být přístupné k veřejnému nahlédnutí, jakož i veškeré předložené listiny, zamítavá rozhodnutí a sbírky listin obchodních společností. Z tohoto důvodu musely být všechny obchodní společnosti znovu zapsány do 31. prosince 2011.
 3. V řízení o zápisu má zásadní význam zásada publicity informací. Registrační agentura musí podle zákona zajistit otevřený a bezplatný přístup k návrhům na zápis a připojeným listinám obsaženým v počítačovém systému obchodního rejstříku.
 4. Řízení o zápisu je prováděno na základě různých formulářů návrhů na zápis. Druh formuláře závisí na typu obchodní společnosti nebo na okolnostech v době zápisu.

Jak podávat žádosti obchodnímu rejstříku

Návrhy na zápis mohou být podány na kterékoli přepážce Registrační agentury nebo elektronicky prostřednictvím portálu agentury na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.brra.bg/Default.ra

Návrhy na zápis v tištěné podobě mohou být podány na kterémkoli územním pracovišti Registrační agentury bez ohledu na sídlo obchodní společnosti. Po přijetí pracovištěm agentury jsou návrhy na zápis v tištěné podobě naskenovány a uloženy jako přílohy do počítačového systému obchodního rejstříku. Listiny připojené k návrhům na zápis jako přílohy musí být originály nebo kopie ověřené žadatelem nebo notářem.

Návrhy na zápis v elektronické podobě lze podat kdykoli prostřednictvím portálu obchodního rejstříku.

Jakým způsobem jsou podané návrhy a žádosti posuzovány?

Každé položce, která se má zapsat do počítačového systému obchodního rejstříku (návrh na zápis, soudní rozhodnutí, žádost o opravu chyby, žádost o ustanovení znalců, ověřovatelů, kontrolorů atd.), je přiděleno jedinečné referenční číslo ve formátu „rrrrmmddhhmmss“ (rok, měsíc, den hodina, minuta, sekunda). Poté, co bylo návrhu na zápis, soudnímu rozhodnutí nebo žádosti přiřazeno jedinečné referenční číslo, je počítačovým systémem náhodně přidělena pracovníkovi rejstříku k posouzení. Návrhy na zápis nebo žádosti o výmaz nebo o zveřejnění listin podle § 14 se přidělují automaticky, jakmile pracovník rejstříku elektronicky ukončil vyřizování dříve přiděleného návrhu či žádosti, a byl tudíž počítačovým systémem rozpoznán jako dostupný.

Na základě změn zákona o obchodním rejstříku, podle nichž má být rozhodnutí vydáno ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 2, je počítačový systém vybaven funkcí, která umožňuje posoudit návrhy ve výše uvedeném pořadí do konce třídenní lhůty. Výsledek může být různý:

 • pokyny elektronicky schválené pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení a zveřejněné neprodleně v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti – musí být provedeny ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku,
 • zamítnutí elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení a zveřejněné neprodleně v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti,
 • příkaz k zápisu elektronicky podepsaný pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení, který je až do uplynutí lhůty stanovené v § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku zobrazen v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti se statusem „plyne třídenní lhůta“. Po uplynutí zákonné lhůty provede počítačový systém zápis automaticky a vygeneruje číslo zápisu ve výše uvedeném formátu. Rok, měsíc a den odpovídá automatickému zveřejnění počítačovým systémem, zatímco hodina, minuta a sekunda zaznamenávají čas, kdy pracovník rejstříku předchozí den nařídil zápis.

Co nabízí rejstřík BULSTAT?

Rejstřík Odkaz se otevře v novém okně.BULSTAT obsahuje informace o:

 1. právnických osobách, které nejsou obchodními společnostmi;
 2. pobočkách zahraničních subjektů, které nejsou obchodními společnostmi;
 3. zastoupeních zahraničních subjektů podle § 24 zákona o podpoře investic;
 4. zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku podnikají a mají zde stálou provozovnu;
 5. zahraničních právnických osobách, jejichž faktické sídlo je v Bulharsku;
 6. zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku vlastní nemovitosti;
 7. organizačních jednotkách podle zákona o závazcích a smlouvách, včetně řemeslných podniků a pojišťovacích asociací podle § 8 zákona o zákona o sociálním zabezpečení;
 8. subjektech, které jsou plátci sociálního pojištění a nejsou fyzickými osobami;
 9. pobočkách a organizačních složkách subjektů uvedených v bodech 1 a 8 a organizačních složkách obchodních společností zapsaných v obchodním rejstříku;
 10. fyzických osobách, které vykonávají svobodné povolání nebo provozují živnostenskou činnost;
 11. cizích státních příslušnících bez bulharského osobního identifikačního čísla nebo identifikačního čísla zahraničního rezidenta, kteří:
  • poskytují v Bulharsku nezávislé osobní služby, včetně prostřednictvím stálé provozovny, pobočky nebo závodu,
  • získají do vlastnictví nemovitosti,
  • jsou plátci sociálního pojištění;
 12. ostatních fyzických osobách – plátcích sociálního pojištění;
 13. zahraničních osobách/subjektech, které podle daňových předpisů podléhají zvláštní registraci, včetně v případě osvobození od daně podle mezinárodní dohody, která vstoupila v platnost a jejíž stranou je Bulharská republika.

Je přístup do rejstříku BULSTAT zdarma?

Přístup do rejstřík Odkaz se otevře v novém okně.BULSTAT není bezplatný. Pro přístup k údajům je nutná registrace a uhrazení poplatku. Minimální poplatek činí 10 BGN.

Historie rejstříku BULSTAT

Podle rozhodnutí Národního shromáždění ze dne 8. června 1995 byl zřízením, vedením a rozvojem rejstříku BULSTAT pověřen národní statistický úřad. Jednotný státní rejstřík podnikatelských subjektů, „BULSTAT“, začal v Bulharské republice fungovat dne 1. ledna 1996. Dne 17. června zmíněného roku přijalo Národní shromáždění zákon o statistice. Tento zákon stanoví způsob zřízení, fungování a využívání jednotného rejstříku BULSTAT k identifikaci subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost na území Bulharské republiky. Rejstřík BULSTAT se stal jedním z hlavních správních registrů v zemi a v roce 2000 byly jeho údaje zpřístupněny na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách rejstříku.

Dne 11. srpna 2005 přešla správa rejstříku BULSTAT na Registrační agenturu. Od 1. srpna 2008 měly podle tehdy platného zákona o obchodním rejstříku obchodní společnosti a pobočky zahraničních obchodních společností zapsané v rejstřících obchodních korporací a družstev u krajských soudů povinnost provést opětovný zápis u Registrační agentury, a to do 31. prosince 2011.

Jak podávat návrh a žádosti rejstříku BULSTAT

V závislosti na právním statusu musí subjekty, které se chtějí zapsat do rejstříku BULSTAT, doložit:

1. kopii rozhodnutí nebo jiné listiny:

a) právnické osoby: zakladatelskou listinu a stanovy, případně listinu uvádějící fyzickou osobu nebo osoby, které subjekt řídí a/nebo zastupují;

b) zastoupení zahraničních subjektů podle § 24 zákona o podpoře investic: listinu dokládající registraci u Bulharské obchodní a průmyslové komory;

c) zahraniční právnické osoby: listinu osvědčující výkon podnikatelské činnosti v Bulharsku; úředně ověřenou listinu osvědčující existenci zahraniční právnických osob v dotyčné zemi;

d) organizační jednotky bez právní subjektivity podle zákona o závazcích a smlouvách a pojišťovny podle § 8 zákona o sociálním zabezpečení: smlouvu o sdružení a osvědčení o registraci u Národní agentury pro příjmy;

e) pobočky a organizační složky: listinu osvědčující jejich zřízení a uvádějící osobu nebo osoby, které je řídí a/nebo zastupují;

f) jiné subjekty než subjekty uvedené v písmenech a) až e), které jsou plátci sociálního pojištění: listiny dokládající jejich totožnost a/nebo vykonávání konkrétní činnosti, pokud to vyžaduje zákon;

2. návrh na zápis na standardním formuláři schváleném výkonným ředitelem Registrační agentury;

3. identifikační karty v případě zápisu uzavření/zrušení nebo změny okolností;

4. doklad o uhrazení státního poplatku podle ceníku schváleného Radou ministrů;

5. registrační dotazník anebo registrační ověření v případě subjektů zapsaných ve zvláštním rejstříku.

Po předložení listin je zápis proveden neprodleně.

On-line kontrola se týká těchto informací:

 • jedinečné identifikační číslo
 • jméno/název subjektu
 • činnost
 • listina o založení/změně/zrušení
 • sídlo / administrativní adresa
 • kontaktní údaje
 • řídící pracovníci / zástupci
 • statutární orgány
 • složení statutárních orgánů: zastupování
 • předmět podnikání
 • společníci/vlastníci
 • vývoj vlastnictví
Poslední aktualizace: 29/08/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Česká republika

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy veřejného rejstříku v České republice. Součástí veřejného rejstříku je spolkový rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.

Jaké informace nabízí český veřejný rejstřík?

Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických osobách soukromého práva. Obecná úprava veřejných rejstříků je obsažena v § 120 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podrobnější úpravu veřejného rejstříku vedeného soudy obsahuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Součástí veřejného rejstříku je sbírka listin (kde jsou uloženy zákonem stanovené dokumenty, např. zakládající dokumenty, stanovy, účetní závěrky atp.).

Veřejný rejstřík je veden rejstříkovým soudem. Správcem veřejného rejstříku je Ministerstvo spravedlnosti.

Do veřejného rejstříku se zapisují následující subjekty:

 • Spolek
 • Odborová organizace
 • Mezinárodní odborová organizace
 • Organizace zaměstnavatelů
 • Mezinárodní organizace zaměstnavatelů
 • Pobočný spolek
 • Pobočná organizace odborové organizace
 • Pobočná organizace mezinárodní odborová organizace
 • Pobočná organizace zaměstnavatelů
 • Pobočná organizace mezinárodní organizace zaměstnavatelů
 • Podnikatel – fyzická osoba – zapsaný v obchodním rejstříku
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost
 • Družstvo
 • Státní podnik
 • Odštěpný závod
 • Obecně prospěšná společnost
 • Nadace
 • Nadační fond
 • Ústav
 • Příspěvková organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Závod zahraniční osoby
 • Evropská družstevní společnost
 • Evropská společnost

Údaje zapisované do veřejného rejstříku jsou dány zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Základními zapisovanými údaji jsou především: název nebo firma, sídlo, předmět činnosti nebo podnikání, právní forma, identifikační číslo, jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem.

Je přístup do českého veřejného rejstříku zdarma?

Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Je zdarma dostupný veřejnosti prostřednictvím webového portálu Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.cz/ a nebo přímo na webu pro vyhledávání ve veřejném rejstříku Odkaz se otevře v novém okně.https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Veřejný rejstřík je každému přístupný. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy.

Jak vyhledávat v českém veřejném rejstříku?

Český veřejný rejstřík je vybaven pokročilou aplikací pro online vyhledávání informací. V rejstříku je možné vyhledávat dle názvu subjektu nebo dle identifikačního čísla.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zveřejňování listin

Rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz, jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu. Údaje zapsané ve veřejném rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin jsou zveřejněny jejich uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rejstříkový soud uveřejní předmětné údaje a umožní získat úředně ověřený elektronický opis. Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu a je zdarma dostupný na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti ČR. Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj ve veřejném rejstříku není, ledaže žadatel výslovně požádá o opis úředně neověřený. O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě.

Dovolání se listin a údajů

Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Údaje a obsah listin, jejichž zveřejnění zákon ukládá, může zapsaná osoba namítat vůči třetím osobám až od okamžiku jejich zveřejnění, ledaže by prokázala, že třetí osobě byly známy dříve. Těchto údajů a obsahu listin se však zapsaná osoba nemůže dovolávat u jednání uskutečněných do šestnáctého dne po zveřejnění, jestliže třetí osoba prokáže, že o nich nemohla vědět.

Třetí osoby se mohou vždy dovolat nezveřejněných údajů a obsahu listin, neodnímá-li jim skutečnost nezveřejnění účinnost.

Nesoulad zapsaných informací

Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

Jestliže existuje nesoulad mezi zněním zápisu ve veřejném rejstříku v českém a cizím jazyce nebo listin uložených ve sbírce listin v českém jazyce a dobrovolně uloženým překladem těchto listin do cizího jazyka podle § 74 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nelze se vůči třetím osobám dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce. Třetí osoba se může dovolávat znění zveřejněného nebo uloženého do sbírky listin v cizím jazyce, ledaže zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba znala znění obsahu zápisu nebo listiny uložené v českém jazyce.

Překlad zákona o veřejných rejstřících

Ministerstvo spravedlnosti vyhotovilo neoficiální anglický překlad zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. 1. 2018. Překlad má jen informativní charakter, závazné je pouze české znění publikované ve Sbírce zákonů. Dostupné Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Poslední aktualizace: 13/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Dánsko

Hlavní informace o dánském obchodním rejstříku

Dánský obchodní úřad [Erhvervsstyrelsen]

Historie dánského obchodního rejstříku

Dánský obchodní úřad byl zřízen 1. ledna 2012.

Má přibližně 700 zaměstnanců. Jeho úkoly dříve prováděly tyto orgány: Úřad pro obchod a společnosti [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Úřad pro podniky a stavebnictví [Erhvervs- og Byggestyrelsen] a Úřad pro telekomunikace a IT [IT- og Telestyrelsen].

Dánský obchodní úřad spadá pod dánské ministerstvo obchodu a růstu [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Jaké informace nabízí dánský obchodní rejstřík?

Informace o všech oblastech činnosti obchodního úřadu jsou k dispozici na stránkách erhvervsstyrelsen.dk. Zde je rovněž odkaz na obchodní rejstřík CVR.dk.

Stránky CVR.dk jsou jednotným vstupním místem pro informace a údaje o všech společnostech v Dánsku. Bez ohledu na typ společnosti zde naleznete informace jak o samotné společnosti (tzv. právnické osobě), tak i jejích výrobních jednotkách.

U některých typů společností – zejména akciových společností a společností s ručením omezeným – je k dispozici více informací. Účetní závěrky, faktické informace a zprávy o společnostech a jejich řídících pracovnících.

Dánsko je také členem Evropského obchodního rejstříku (EBR). Uživatelé, kteří nehovoří dánsky, mohou vyhledávat informace o dánských společnostech ve vlastním jazyce na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Evropského obchodního rejstříku(EBR). Tento rejstřík obsahuje informace o téměř všech evropských zemích.

Je přístup k dánskému obchodnímu registru zdarma?

Základní informace, zprávy společností, úplné zprávy a záznamy z centrálního obchodního rejstříku [CVR-udskrifter] jsou zdarma. Další informace o společnosti, jako například účetní závěrky, je možno koupit. Zdarma jsou každému k dispozici tyto produkty:

Záznamy centrálního obchodního rejstříku

Údaje o soukromé adrese společníka s ručením neomezeným, jestliže tato adresa není stejná jako adresa podniku, se poskytují na požádání.

Místo podnikání

Místo podnikání představuje přehled souvisejících výrobních jednotek s informacemi o těchto jednotkách. Jedná se o:

 • Název, adresa a obec, v níž se nachází sídlo společnosti
 • Typ společnosti
 • Odvětví, v němž společnost působí
 • Počet zaměstnanců

Zpráva společnosti

Zpráva společnosti obsahuje:

 • Číslo v centrálním obchodním rejstříku (u grónských společností registrační číslo)
 • Název společnosti, adresu a obec, v níž se nachází sídlo společnosti
 • Názvy dceřiných společností
 • Informace o kotování na burze
 • Informace o tom, kdo má podpisové právo za společnost
 • Status
 • Zainteresované osoby (zakladatelé, vedení, statutární orgány) – bez adres
 • Účetní období
 • Datum naposledy zveřejněné účetní závěrky

Úplná zpráva

Úplná zpráva obsahuje kromě všech údajů zprávy společnosti také:

 • Prohlášení o účelu společnosti
 • Zainteresované osoby (zakladatelé, vedení, statutární orgány) – s adresami
 • Auditní zprávy
 • Základní kapitál
 • Datum vzniku
 • Datum posledních tří zveřejněných účetních závěrek
 • Účetní období
 • Informace o historii společnosti

Zkrácený seznam osob

Pomocí vyhledávání lze získat informace o společnostech, s nimiž je určitá osoba ve spojení.

Rozšířený seznam osob

Rozšířené vyhledávání ukazuje rovněž informace o úplném seznamu osob zapojených do společnosti.

Databanka

Databanka poskytuje strukturované údaje na základě stanovených kritérií.

Přes databanku lze objednat informace bez ohledu na to, zda se jedná o informace o jedné společnosti nebo napojení určité osoby na některé společnosti, nebo seznam společností v určité zeměpisné oblasti nebo určitém odvětví. V databance lze rovněž vygenerovat výpis nebo seznam s vlastními kritérii. Je to jednoduché a netrvá to dlouho.

Hromadné výpisy

Hromadné výpisy poskytuje centrální obchodní rejstřík a jsou možností, jak pomocí seznamu čísel z rejstříku nebo čísel výrobních jednotek snadno získat údaje z centrálního obchodního rejstříku. Je možné vygenerovat i jednotlivé výpisy.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Článek 14 zákona o společnostech provádí článek 3 první směrnice v oblasti práva obchodních společností do dánského práva společností a stanoví, do jaké míry mohou být údaje z rejstříku základem právního nároku. Článek 14 zákona o společnostech uvádí:

„Informace zveřejněné v informačním systému dánského obchodního úřadu se považují za známé třetím stranám. Odstavec 1 se však nevztahuje na opatření provedená do 16 dnů od zveřejnění uvedených informací, jestliže se prokáže, že třetí straně nemohly být uvedené zveřejněné informace známy.

Dokud nedošlo ke zveřejnění v informačním systému dánského obchodního úřadu, nesmí být informace, které mají být zaregistrovány a zveřejněny, použity proti třetí straně, ledaže by se prokázalo, že byly třetí straně známy. Skutečnost, že uvedené informace ještě nebyly zveřejněny neznamená, že by třetí strana nesměla na jejich základě jednat.“

Odpovědnost za správnost záznamů

Za správnost nahlášených informací odpovídá oznamovatel, viz článek 8 vyhlášky o oznamování [anmeldelsesbekendtgørelsen] a čl. 15 odst. 2 zákona o společnostech. Jestliže oznámení nebylo provedeno v souladu se zákonem, nebo jsou-li nahlášené informace nesprávné, může být oznamovatel trestně odpovědný.

Dánský obchodní úřad neověřuje správnost nahlášených informací, ale zaznamenává informace, které mu jsou nahlášeny. Je tomu tak bez ohledu na to, zda se jedná o manuální registraci nebo zda registraci provedou samotné společnosti prostřednictvím internetové stránky virk.dk.

Dánský obchodní úřad může nést odpovědnost za použití nahlášených informací nebo dokumentů, které nejsou správné kvůli chybě tohoto úřadu, například chybě zpracování.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský obchodní úřad

Odkaz se otevře v novém okně.Centrální obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Dánské ministerstvo obchodu a růstu

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík (EBR)

Poslední aktualizace: 07/11/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Německo

V této části portálu najdete informace o podnikovém rejstříku v Německu (Unternehmensregister).

Jaké informace nabízí německý podnikový rejstřík?

Německý Odkaz se otevře v novém okně.portál obchodního rejstříku (Handelsregisterportal) vede pro ostatní spolkové země Ministerstvo spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Poskytuje centralizovaný přístup do všech státních rejstříků společností, družstev a sdružení a k oznámením rejstříků.

Na portálu Odkaz se otevře v novém okně.obchodního rejstříku lze získat bližší informace v angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, polštině, španělštině a turečtině; avšak informace v samotném rejstříku jsou hlavně v němčině.

Doplňující informace o úpadcích, účetních/finančních zprávách a informace o kapitálových trzích jsou k dispozici na internetových stránkách s názvem německý  Odkaz se otevře v novém okně.podnikový rejstřík. Tato platforma byla přeložena do angličtiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny, avšak informace v samotném rejstříku jsou hlavně v němčině (nicméně informace o kapitálových trzích jsou částečně k dispozici v angličtině a jiných jazycích). Německý podnikový rejstřík je navíc propojen s portálem obchodního rejstříku, takže je možné vyhledávat údaje v obou rejstřících.

Je přístup do německého podnikového rejstříku zdarma?

Zápis do německého podnikového rejstříku není zpoplatněn. Vyhledávání jednotlivých společností a nahlížení do zveřejněných dokumentů a údajů o vlastnících podnicích rovněž není zpoplatněno. Každé zobrazení údajů týkajících se konkrétního registračního čísla (např. aktuální výpis, chronologický výpis, historický výpis nebo strukturovaný dokument) je zpoplatněno částkou 4,5 EUR (výpis) nebo částkou 1,5 EUR (strukturovaný dokument).

Vyhledávání v podnikovém rejstříku

V závislosti na dostupnosti informací je možné použít dvě různé vyhledávací funkce portálu Odkaz se otevře v novém okně.obchodního rejstříku: Odkaz se otevře v novém okně.jednoduché vyhledávání a Odkaz se otevře v novém okně.rozšířené vyhledávání. Internetová stránka Odkaz se otevře v novém okně.německého podnikového rejstříku má rovněž vyhledávací funkci.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty uvedené v rejstříku?

Článek 15 Odkaz se otevře v novém okně.německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch) stanoví, že třetí osoby se mohou spoléhat na skutečnosti uvedené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11), v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7 této směrnice.

Podle článku 15: Společnost se může vůči třetí osobě domáhat pouze skutečností, které byly zapsány a zveřejněny nebo byly třetí osobě známy předem (čl. 15 odst. 1 německého obchodního zákoníku). Řádně zapsané a zveřejněné skutečnosti lze uplatňovat vůči třetím osobám. Neplatí to pro právní úkony učiněné ve lhůtě patnácti dnů od zveřejnění, ledaže třetí osoba prokáže, že předmětnou skutečnost nemohla nebo nemusela znát (čl. 15 odst. 2 německého obchodního zákoníku).

Vůči osobě, v jejíž záležitosti byla skutečnost nesprávně zveřejněna, se třetí osoba může dovolávat této nesprávné skutečnosti, ledaže jí byla tato nesprávnost známa (čl. 15 odst. 3 německého obchodního zákoníku).

Historie německého podnikového rejstříku

Všechny informace zaznamenané od roku 2007 jsou dostupné v elektronické podobě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.německý portál obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.rozšířené vyhledávání

Odkaz se otevře v novém okně.jednoduché vyhledávání

Odkaz se otevře v novém okně.německý podnikový rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík

Poslední aktualizace: 12/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Obchodní rejstříky v členských státech - Estonsko

V této části naleznete informace o estonském obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací.

Jaké informace lze nalézt v estonském obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací?

Obchodní rejstřík a rejstřík neziskových sdružení a nadací vede rejstříkové oddělení krajského soudu v Tartu. Rejstříky jsou vedeny soudy, aby byla zajištěna nezávislost a právní odbornost rejstříků. Mají značnou právní sílu a jejich cílem je zajistit právní jistotu. Stav zapsaný v obchodním rejstříku se považuje za platný vůči třetí osobě, vyjma případů, kdy třetí osoba věděla či měla vědět, že neodpovídá skutečnosti. Zápis se nepovažuje za účinný pro transakce, které byly uzavřeny ve lhůtě patnácti dnů od učinění zápisu, pokud třetí osoba prokáže, že o něm ani o jeho obsahu nevěděla. Třetí osoba tudíž může, v dobré víře, spoléhat na pravost zápisů v rejstříku, například předpokládat při uzavírání smlouvy, že osoba zapsaná v rejstříku jako člen statutárního orgánu, má oprávnění jednat jménem dané společnosti.

Některé právní skutečnosti jsou platné, pouze pokud jsou zapsány v rejstříku: například jednání jménem společnosti člena statutárního orgánu může být omezeno stanovami, společenskou smlouvou či smlouvou o výkonu funkce, avšak omezení je účinné vůči třetím osobám, pouze je-li zapsáno v rejstříku.

Některé důležité skutečnosti nabývají účinnost okamžikem zápisu v rejstříku: například navýšení základního kapitálu nabývá účinnosti okamžikem zápisu do obchodního rejstříku, a nikoliv v okamžiku jeho přijetí nebo okamžikem jeho zaplacení. Stejné platí pro vznik právnické osoby, změnu stanov nebo fúzi, rozdělení nebo přeměnu.

Rejstříky jsou vedeny elektronicky.

Rejstříkové oddělení krajského soudu v Tartu vede obchodní rejstřík samostatně výdělečně činných osob, korporací (veřejných obchodních společnostech, společnostech s ručením omezeným, obecných partnerstvích, partnerstvích s ručením omezeným, obchodních sdruženích, evropských společnostech (Societas Europaea), evropských družstevních společnostech (Societas Cooperativa Europaea) a evropských seskupeních pro územní spolupráci) a pobočkách zahraničních společností, které se nacházejí v Estonsku.

Rejstřík neziskových sdružení a nadací uchovává informace o neziskových sdruženích a nadacích (za nezisková sdružení se rovněž považují společenství vlastníků bytů, stavební družstva a další nezisková sdružení, rovněž i politické strany, odborové organizace, církve, kongregace, sdružení kongregací a klášterní řády), které se nacházejí v Estonsku.

V obchodním rejstříku nebo rejstříku neziskových sdružení a nadací jsou u všech osob samostatně výdělečně činných, právnických osob nebo u poboček zahraniční společnosti přístupné tyto údaje:

 • výpis z rejstříku,
 • sbírka listin podnikatelského subjektu (v obchodním rejstříku) nebo spis nevýdělečného subjektu (v případě neziskových sdružení a nadací),
 • rejstříkový spis.

Sbírka listin a veřejný spis obsahují dokumenty, které právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná nebo pobočka zahraniční společnosti podaly do rejstříku podle právních předpisů, například stanovy či společenskou smlouvu a další dokumenty zakládané do veřejného spisu. Soudní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutím, korespondence a další dokumenty, které nejsou zakládány do sbírky listin či veřejného spisu jsou obsaženy v rejstříkovém spisu.

Ve výpisu z obchodního rejstříku jsou u právnických osob, osob samostatně výdělečně činných nebo u poboček zahraniční společnosti uvedeny tyto informace:

 • firma nebo název a registrační číslo,
 • sídlo nebo adresa hospodářského subjektu nebo společnosti,
 • podrobnosti o osobách samostatně výdělečně činných a podrobnosti týkající se přerušení jejich činnosti nebo sezónní nebo dočasné povahy této činnosti,
 • podrobnosti o osobách, jež mají právo jednat jménem subjektu (členové statutárního orgánu, společníci s neomezeným ručením, společníci s ručením omezeným nebo třetí strany, jež mají právo jednat jménem subjektu, likvidátoři a insolvenční správci), jakož i smlouvy o zmocnění a rozsah oprávnění uvedených ve zmocnění zastupovat právnickou osobu,
 • podrobnosti o prokuristovi,
 • právní forma podnikatelského subjektu nebo druh společnosti,
 • datum schválení stanov společnosti či společenské smlouvy,
 • peněžní hodnota základního kapitálu společnosti,
 • záznam o založení soukromé společnosti s ručením omezeným bez splacení základního jmění,
 • záznam o tom, že cenné papíry / podíly byly zaneseny do Estonského ústředního rejstříku cenných papírů,
 • začátek a konec účetního období,
 • zákonem stanovené informace o úpadku,
 • záznam o fúzi, rozdělení, přeměně společnosti a o jejím zrušení a výmazu z rejstříku,
 • odkaz na zápisy rejstříku z moci úřední bez žádosti hospodářského subjektu,
 • informace o depozitáři dokumentů společnosti v likvidaci,
 • cíle nadace,
 • další zákonem stanovené informace.

Věci týkající se obchodního rejstříku se přezkoumávají v rámci nesporného občanskoprávního písemného řízení. Zápisy do rejstříku se provádí na návrh, nebo na základě rozhodnutí soudu, nebo na jiném základě stanoveném zákonem. Návrh na zápis musí být opatřen elektronickým podpisem nebo mít podobu notářské listiny.

Zápisy v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací jsou veřejné. Každý má právo nahlížet do údajů obsažených ve výpisu a do dokumentů obsažených ve sbírce listin nebo ve veřejném spisu a obdržet jejich kopie. Zápisy v rejstříku mohou konzultovat příslušné orgány veřejné moci, soudy během řízení a další osoby nebo subjekty s oprávněným zájmem.

Centrální databázi obchodního rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací vede Centrum rejstříků a informačních systémů. Centrum nabízí dále tyto služby:

Elektronický obchodní rejstřík:

Elektronický obchodní rejstřík je služba založená na databázi rejstříkového oddělení krajského soudu v Tartu, která v reálném čase zobrazuje údaje o všech právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností zapsaných v Estonsku. Elektronický obchodní rejstřík umožňuje:

 • zdarma nahlížet do údajů ve výpisu z obchodního rejstříku, obecných informací a informací o daňových nedoplatcích,
 • vyhledávat podle firmy, registračního čísla, sídla, předmětu podnikání atd.,
 • zdarma nahlížet do výročních zpráv, stanov a společenské smlouvy a dalších elektronických dokumentů, osobních údajů a obchodních zástav atd., uvedených ve sbírce listin a veřejném spisu.
 • kontrolovat v reálném čase procesní informace týkající se společností a změn v jejich zápisech,
 • zdarma kontrolovat veškeré zákazy podnikání uložené estonským fyzickým nebo právnickým osobám,
 • zdarma nahlížet do seznamu členů politických stran.
 • sledovat vazby mezi různými společnostmi a osobami.

Další informace o elektronickém obchodním rejstříku jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Centra rejstříků a informačních systémů.

Registrační portál společností

Registrační portál společností je platforma, prostřednictvím níž mohou fyzické nebo právnické osoby oddělení krajského soudu překládat dokumenty. Prostřednictvím portálu lze podat návrhy na zápis nové společnosti, změnu jejích zapsaných údajů, její likvidaci nebo výmaz z rejstříku. Prostřednictvím portálu lze rovněž vyhotovit a předložit výroční zprávy. Na portál se mohou přihlásit státní příslušníci Estonska, Finska, Portugalska a Belgie a pro ověření použít svůj průkaz totožnosti. Státní příslušníci Estonska a Litvy se mohou přihlásit pomocí služby Mobile-ID. Na portál je rovněž možné se přihlásit pomocí odkazů na internetové bankovnictví na domovské stránce. Registrační portál společností se nachází na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Centra rejstříků a informačních systémů.

Evropský obchodní rejstřík (EBR)

Evropský obchodní rejstřík (EBR) je internetový vyhledávací systém, který poskytuje úřední informace o evropských společnostech. Vyhledávat lze na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce.

 • K dispozici jsou informace z obchodních rejstříků celkem Odkaz se otevře v novém okně.24 zemí.
 • Vyhledávat lze společnosti a fyzické osoby.
 • Seznam Odkaz se otevře v novém okně.dostupných informací se u jednotlivých zemí liší.
 • Informace z rejstříků mají v jednotlivých zemích různé právní účinky.
 • Vyhledávat mohou jak fyzické nebo právnické osoby.
 • Služba je zpoplatněna.

Je přístup k estonskému obchodnímu rejstříku zdarma?

Přístup k údajům obchodního rejstříku je možný Odkaz se otevře v novém okně.v rejstříkových odděleních, Odkaz se otevře v novém okně.online a Odkaz se otevře v novém okně.v notářských úřadech. Přístup k údajům uchovávaným v obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací, jakož i k dokumentům ve spisu je v rejstříkových odděleních poskytován zdrama.

Žádný poplatek online se nevybírá za vyhledávání informací o právnických osobách, osobách samostatně výdělečně činných a pobočkách zahraničních společností, za informace o soudních řízeních nebo za přístup k údajům výpisu z obchodního rejstříku. Veškeré ostatní vyhledávání, včetně nahlížení do historických údajů výpisu z obchodního rejstříku a do výročních zpráv, společenských smluv a stanov a jiných dokumentů je však zpoplatněno. V případě, že se za informace vybírá poplatek, platí se poplatek ihned internetovým bankovním převodem. Uživatelé oprávnění využívat rozšířené parametry vyhledávání za službu platí na základě měsíčních faktur. Poplatky za použití počítačových dat v obchodním rejstříku jsou stanoveny Odkaz se otevře v novém okně.nařízením ministra spravedlnosti.

Za nahlížení do údajů rejstříku a do dokumentů spisu u notáře je účtován poplatek. Výše těchto poplatků je stanovena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o notářských poplatcích.

Jak vyhledávat v estonském obchodním rejstříku

V obchodním rejstříku a rejstříku neziskových sdružení a nadací lze vyhledávat pomocí elektronického obchodního rejstříku na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stárnce Centra rejstříků a informačních systémů.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Tato stránka vysvětluje, jak je upraveno používání údajů a dokumentů uvedených v obchodním rejstříku v Estonsku.

Obchodní rejstřík vede rejstříkové oddělení krajského soudu v Tartu. Do obchodního rejstříku se zapisují samostatně výdělečně činné osoby, pobočky zahraničních společností a korporace (veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, obecná partnerství, partnerství s ručením omezeným, obchodní sdružení, evropské společnosti (Societas Europaea), evropské družstevní společnosti (Societas Cooperativa Europaea) a evropská seskupení pro územní spolupráci). Tento elektronický rejstřík má značnou právní sílu a jeho cílem je zajistit právní jistotu. Obchodní rejstřík je veden v estonštině.

Stav zapsaný v obchodním rejstříku se považuje za platný vůči třetí osobě, vyjma případů, kdy třetí osoba věděla či měla vědět, že neodpovídá skutečnosti. Zápis se nepovažuje za účinný pro transakce, které byly uzavřeny ve lhůtě patnácti dnů od učinění zápisu, pokud třetí osoba prokáže, že o něm ani o jeho obsahu nevěděla. Třetí osoba tudíž může, v dobré víře, spoléhat na pravost zápisů v rejstříku, například předpokládat při uzavírání smlouvy, že osoba zapsaná v rejstříku jako člen statutárního orgánu, má oprávnění jednat jménem dané společnosti.

Některé právní skutečnosti jsou platné, pouze pokud jsou zapsány v rejstříku: například jednání jménem společnosti člena statutárního orgánu může být omezeno stanovami, společenskou smlouvou či smlouvou o výkonu funkce, avšak omezení je účinné vůči třetím osobám, pouze je-li zapsáno v rejstříku.

Některé důležité skutečnosti nabývají účinnost okamžikem zápisu v rejstříku: například navýšení základního kapitálu nabývá účinnosti okamžikem zápisu do obchodního rejstříku a nikoliv v okamžiku jeho přijetí nebo okamžikem jeho zaplacení. Stejné platí pro vznik právnické osoby, změnu stanov nebo fúzi, rozdělení nebo přeměnu.

V obchodním rejstříku jsou u všech osob samostatně výdělečně činných, právnických osob nebo u poboček zahraniční společnosti přístupné tyto informace:

 • výpis z rejstříku,
 • sbírka listin,
 • rejstříkový spis.

Sbírka listin a veřejný spis obsahují dokumenty, které korporace, osoba samostatně výdělečně činná nebo pobočka zahraniční společnosti podaly do rejstříku podle právních předpisů, například stanovy či společenskou smlouvu a další dokumenty zakládané do veřejného spisu. Soudní rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutím, korespondence a další dokumenty, které nejsou zakládány do sbírky listin jsou obsaženy v rejstříkovém spisu.

Dokumenty v cizím jazyce do rejstříku podávají spolu s úředně ověřeným překladem nebo s překladem do estonštiny, u kterého notář ověřil podpis překladatele. Podnik se nemůže odkazovat na překlad, který se liší od původního dokumentu. Třetí osoba se nemůže odkazovat na překlad dokumentu doloženého rejstříku, pokud podnik prokáže, že tato třetí osoba si byla vědoma nesprávnosti překladu.

Záznamy v rejstříku jsou veřejné. Každý má právo nahlížet do údajů obsažených v jednotlivých záznamech a do dokumentů obsažených ve sbírce listin a obdržet jejich kopie. Zápisy v rejstříku mohou konzultovat příslušné orgány veřejné moci, soudy během řízení a další osoby nebo subjekty s oprávněným zájmem.

Do dokumentů ve spisu lze nahlížet a činit z nich kopie prostřednictvím rejstříkového oddělení, elektronického obchodního rejstříku nebo notáře.

Historie estonského obchodního rejstříku

Estonský obchodní rejstřík obsahuje informace od 1. září 1995. Veškeré údaje se pravidelně aktualizují.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledávání v obchodním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Registrační portál společností

Odkaz se otevře v novém okně.Elektronický obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstříkové oddělení

Odkaz se otevře v novém okně.Notáři

Poslední aktualizace: 14/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Irsko

Tento oddíl obsahuje základní informace o irském obchodním rejstříku.

Jaké informace nabízí irský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík (Register of Companies) obsahuje některé listiny, které jsou uchovávány a spravovány Úřadem pro registraci společností na základě povinnosti zapisovat údaje, již společnostem uložil zákon o společnostech z roku 1963 ve znění do roku 2012. Rejstřík poskytuje základní informace o společnostech, jako např.:

 • Adresa
 • Datum zápisu do obchodního rejstříku
 • Datum posledního podaného ročního daňového přiznání

Všechny listiny zapsané společnostmi podle zákona o společnostech (Companies’ Acts) jsou veřejně dostupné. Lze zakoupit profil společnosti. Ten obsahuje výpis údajů z rejstříku včetně vedoucích pracovníků či statutárních orgánů společnosti, břemen a seznamu zapsaných listin.

Je přístup do irského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup k základním informacím o společnosti je zdarma. Vyhledání jakýchkoliv dalších informací je však zpoplatněno.

Jak vyhledávat v irském rejstříku společností?

Vyhledávat lze podle čísla či názvu společnosti. Existují čtyři způsoby vyhledávání podle názvu:

 • „Contains all these words“ (Obsahuje všechna tato slova) vyhledá názvy obsahující tato slova (doporučeno).
 • „Starts with this phrase“ (Začne s tímto slovním spojením) vyhledá názvy začínající s tímto slovním spojením.
 • „Contains this phrase“ (Obsahuje toto slovní spojení) vyhledá názvy obsahující toto slovní spojení.
 • Alphasort je řetězec vytvořený odstraněním běžných slov jako např. „Ireland“ (Irsko), „Limited“ (s ručením omezeným), „The“, „And“ (a) apod. a vynecháním mezer, čárek, pomlček apod. z názvu společnosti. Pro vyhledávání alphasort proveďte totéž.

Vyhledávání podle názvu lze zúžit uvedením údajů o adrese.

Do jaké míry jsou listiny v rejstříku spolehlivé?

Úřad pro registraci společností (CRO) je centrální evidence zákonem stanovených údajů o společnostech v Irsku. Právním základem, podle něhož společnosti poskytují úřadu CRO údaje pro účely zápisu a zveřejnění, je zákon o společnostech z roku 2014 a související právní předpisy.

Údaje obsažené v obchodním rejstříku jsou úřadu CRO dodávány třetími stranami na základě zákonem stanovené povinnosti, která zahrnuje i zákaz vědomého či nedbalostního poskytování nepravdivých informací úřadu CRO. Úřad CRO neručí za správnost údajů získaných od třetích stran.

Pokud jde o poskytování některých listin a údajů, má osoba činící podání zákonnou povinnost podepsat čestné prohlášení, že je přesvědčena, že požadované údaje a listiny byly řádně poskytnuty. Podle zákona o čestném prohlášení z roku 1938 (Statutory Declarations Act 1938) v platném znění se každý, kdo vědomě učiní nepravdivé nebo zavádějící čestné prohlášení, vystavuje trestnímu stíhání a v případě odsouzení může být potrestán pokutou či trestem odnětí svobody, nebo obojím.

A dále, podle článku 876 zákona o společnostech z roku 2014 je vědomé či nedbalostní ohlášení nepravdivých údajů úřadu CRO na zákonem stanovených formulářích trestným činem.

Historie irského obchodního rejstříku

Elektronické údaje v rejstříku týkající se všech společností v normální situaci jsou kompletní.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík

Poslední aktualizace: 23/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Řecko

Jaké informace nabízí řecký obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík v Řecku se nazývá Všeobecný elektronický obchodní rejstřík (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Je zřízen podle zákona č. 3419/2005 (Vládní věstník, řada I, č. 297/06-12-2005). Ukládají se do něj veškeré zveřejňované obchodní dokumenty a informace. Internetové stránky Všeobecného elektronického obchodního rejstříku slouží jako úřední věstník, jehož účelem je zveřejňovat obchodní informace. Osoby nebo sdružení osob, jež jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1 zákona č. 3419/2005, musí být v tomto rejstříku zapsány.

Na internetových stránkách rejstříku můžete vyhledávat informace, které zveřejnily tyto typy podniků:

a) Fyzické osoby, které jsou podnikateli a jejichž hlavní místo obchodní činnosti nebo sídlo se nachází v Řecku nebo které podnikají prostřednictvím hlavní nebo vedlejší provozovny v Řecku.

b) Sdružení jednotlivců, která obchodují prostřednictvím hlavní nebo vedlejší provozovny v Řecku, a veškeré obchodní společnosti, pokud byly zřízeny podle řeckého práva – veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, sdružení řídící se občanským právem (mezi něž patří sdružení vzájemného pojištění a úvěrová družstva) a společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti –, a jednotlivci, kteří mají oznamovací povinnost podle článku 39 prezidentského výnosu ze dne 27.11/14.12.1926.

c) Evropská hospodářská zájmová sdružení, jak jsou stanovena v nařízení (EHS) č. 2137/1985 (Úř. věst. L 199, oprava v Úř. věst. L 247), která mají své sídlo v Řecku.

d) Evropské společnosti, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 2157/2001 (Úř. věst. L 294), které mají své sídlo v Řecku.

e) Evropské družstevní společnosti, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1435/2003 (Úř. věst. L 207), které mají své sídlo v Řecku.

f) Strany uvedené výše, které mají své hlavní místo obchodní činnosti nebo své sídlo v Řecku, musí rovněž zaregistrovat veškeré své pobočky, které mají v Řecku.

g) Zahraniční společnosti uvedené v článku 1 směrnice 68/151/EHS (Úř. věst. L 65) ve znění článku 1 směrnice 2003/58/ES (Úř. věst. L 221), které mají své sídlo v některém členském státě EU, musí zaregistrovat veškeré své pobočky nebo zastoupení, které mají v Řecku.

h) Zahraniční společnosti usazené v některé třetí zemi, které mají podobnou právní formu jako jedna ze zahraničních společností uvedených v písmeni g), musí zaregistrovat veškeré své pobočky nebo zastoupení, které mají v Řecku.

i) Jiné fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení osob, které mají své hlavní místo obchodní činnosti nebo své sídlo v zahraničí a které nespadají pod písmena g) a h), musí zaregistrovat veškeré pobočky nebo zastoupení, jejichž prostřednictvím obchodují v Řecku.

i) Společné podniky.

k) Společnosti řídící se občanským právem podle článku 784 občanského zákoníku.

l) Fyzické nebo právnické osoby nebo sdružení osob, které provozují nebo hodlají provozovat hospodářskou nebo odbornou činnost, aniž by se tím staly podnikateli.

Jaké dokumenty a informace se zaznamenávají do řeckého obchodního rejstříku?

Záznam týkající se podniku, jehož registrace je povinná, musí zahrnovat tyto informace:

a) Registrační číslo společnosti, pobočky nebo zastoupení.

b) Registrační úřad nebo oddělení, které provedlo původní nebo následnou registraci, a celé jméno odpovědného úředníka.

c) Referenční číslo žádosti o živnostenské oprávnění a registrační kód.

d) Pokud se podle platných právních předpisů pro účely zřízení podniku nebo zahájení obchodování vyžaduje obchodní licence, kvalifikační oprávnění nebo povolení k usazení a provozu, podrobnosti o rozhodnutí, které přijal orgán nebo úřad oprávněný k jeho udělení.

e) Soudní rozhodnutí, kterými se vyhlašuje platební neschopnost podniku nebo kterými se podniku nařizuje účast ve vyrovnávacím řízení či jiném kolektivním řízení za účelem uspokojení nároků jeho věřitelů. Záznam obsahuje rovněž celé jméno, celá jména rodičů, číslo průkazu totožnosti nebo číslo pasu, místo a datum narození, státní příslušnost a domovská adresa likvidátorů společnosti, exekutorů a svěřenských a konkurzních správců.

f) Podrobnosti o soudních rozhodnutích, kterými se ukončují, pozastavují nebo zrušují právní situace uvedené v písmeni e).

g) Informace, které musí být zveřejněny v souladu s insolvenčním právem.

h) Podrobnosti o dosud nevyřízených návrzích na insolvenční nebo vyrovnávací řízení nebo jiná kolektivní řízení.

i) Počet poboček nebo zastoupení, které má daná společnost v Řecku, a jejich adresy a registrační čísla.

j) Počet poboček nebo zastoupení, které má daná společnost v zahraničí, a jejich adresy a podrobné údaje o nich.

I. O společnostech se sídlem v Řecku se zaznamenávají a zveřejňují tyto informace:

a) zakládající akt nebo stanovy;

b) změny zakládajícího aktu nebo stanov, které zahrnují jakékoli prodloužení doby trvání společnosti, a po každé následné změně zakládajícího aktu nebo stanov úplné znění změněného aktu v platném znění;

c) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jako statutární orgán společnosti nebo členové takového orgánu:

aa) jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám; pokud se jedná o více než jednu osobu, musí být v příslušném záznamu uvedeno, zda tyto osoby mohou jednat samostatně, nebo zda musí jednat společně;

bb) zastupují společnost před soudem;

cc) účastní se správy, dozoru nebo kontroly společnosti;

d) alespoň jednou ročně výše upsaného základního kapitálu, jestliže zakládající akt nebo stanovy uvádějí schválený základní kapitál a pokud jakékoliv navýšení upsaného základního kapitálu nevyžaduje změnu stanov;

e) účetní doklady za každé účetní období, které je třeba zveřejnit v souladu se směrnicemi Rady 78/660/EHS (Úř. věst. L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Úř. věst. L 193, 18.7.1983), 86/635/EHS (Úř. věst. L 372, 31.12.1986) a 91/674/EHS (Úř. věst. L 374, 31.12.1991);

f) jakákoli změna sídla;

g) likvidace společnosti;

h) soudní rozhodnutí o neplatnosti společnosti;

i) jmenování a totožnost likvidátorů;

j) ukončení likvidace a výmaz z rejstříku.

II. O zahraničních společnostech uvedených v článku 1 směrnice 68/151/EHS (Úř. věst. L 65) ve znění článku 1 směrnice 2003/58/ES (Úř. věst. L 221), jejichž správní ústředí se nachází v některém členském státě EU, se zaznamenávají a zveřejňují tyto informace:

a) adresa pobočky;

b) údaj o předmětu činnosti pobočky;

c) rejstřík členského státu, u něhož je veden spis společnosti, a registrační číslo společnosti v uvedeném rejstříku;

d) název a právní forma společnosti a název pobočky, pokud se liší od názvu společnosti;

e) jmenování, ukončení funkce a totožnost osob, které jsou oprávněny zastupovat společnost vůči třetím osobám a při soudních řízeních;

aa) pokud jsou považovány podle práva za řídící orgán společnosti nebo za členy jakéhokoli takového orgánu v souladu se zveřejněním provedeným společností, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 1 směrnice 2009/101/ES (Úř. věst. L 258, 1.10.2009);

bb) jako stálí zástupci společnosti pro činnosti pobočky s uvedením rozsahu jejich pravomocí;

f) likvidace společnosti, jmenování a totožnost likvidátorů a jejich pravomoci a dokončení likvidace, včetně odkazu na rejstřík členského státu, insolvenční řízení, vyrovnávací řízení a jakákoli obdobná řízení, jejichž předmětem je společnost;

g) účetní dokumenty společnosti vypracované, ověřené a zveřejněné podle práva členského státu, kterým se společnost řídí v souladu se směrnicemi 78/660/EHS (Úř. věst. L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Úř. věst. L 193, 18.7.1983) a 84/253/EHS (Úř. věst. L, 126/20 12.5.1984);

h) uzavření pobočky.

Jak vyhledávat v řeckém obchodním rejstříku?

Můžete vyhledávat veškeré obchodní informace zveřejněné na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Všeobecného elektronického obchodního rejstříku pomocí jedné z těchto informací týkajících se dané společnosti:

 1. identifikační číslo pro účely DPH (Α.Φ.Μ.) nebo
 2. registrační číslo (Γ.Ε.ΜΗ.) nebo
 3. název společnosti nebo
 4. krátký název.

Je přístup do řeckého obchodního rejstříku zdarma?

Pro veřejnost je přístup k záznamům o společnostech v Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku zdarma. Jakýkoli dokument, informaci nebo sdělení, které byly na internetových stránkách rejstříku zveřejněny za účelem veřejné konzultace buď správcem rejstříku, nebo jinou pověřenou osobou, je možné si uložit na svém vlastním elektronickém zařízení a vytisknout nebo jinak reprodukovat. Pokud si jakákoli soukromá osoba přeje získat úřední (ověření) výpisů z rejstříku nebo kopie dokumentů či údajů obsažených v záznamu o společnosti v rejstříku, může se bezplatně zaregistrovat u Odkaz se otevře v novém okně.oddělení pro transparentnost v rámci rejstříku.

Za účelem získání úředních výpisů nebo kopií dokumentů je třeba zaplatit poplatek prostřednictvím příslušné aplikace online. Výpisy z rejstříku nebo kopie příslušných dokumentů mohou být doručeny dvěma různými způsoby: digitálně prostřednictvím aplikace pro transparentnost v rámci rejstříku, nebo poštou na adresu příjemce kdekoli ve světě.

Jak se ověřuje pravost úředních výpisů nebo kopií vydaných řeckým obchodním rejstříkem?

Pravost příslušných úředních výpisů nebo kopií se ověřuje prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.Všeobecného řeckého elektronického obchodního rejstříku.

Pokud daná osoba vyplní referenční číslo výpisů nebo kopie, registrační číslo společnosti a oddělení rejstříku, které dokument vydalo, objeví se znění dokumentu.

Do jaké míry jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Dokumenty uvedené v záznamech o podnicích jsou spolehlivé, protože rejstřík je jediná dostupná internetová stránka pro zveřejňování obchodních informací a slouží jako „úřední věstník“ pro účely publikace obchodních informací ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/101/ES. Všeobecný elektronický obchodní rejstřík je propojen s rejstříky v ostatních členských státech, na něž se odkazuje v uvedeném právním předpise (národní rejstříky), a sice prostřednictvím centralizovaného souboru nástrojů IT (evropská centrální platforma), který funguje jako součást systému propojení rejstříků podle směrnice 2012/17/EU. Dokumenty a údaje se do Všeobecného elektronického obchodního rejstříku zanesou poté, co zaměstnanci rejstříku provedli kontrolu jejich legality, správnosti, jasnosti a úplnosti a toho, zda byly zaplaceny veškeré příslušné poplatky stanovené platnými právními předpisy. Pokud tato kontrola neodhalí žádné skutečnosti, které by bránily zápisu, odpovědné oddělení rejstříku zanese do rejstříku příslušné informace pro daný podnik. Pokud žádost, přiložené dokumenty a jakékoli jiné podpůrné doklady nesplňují zákonné podmínky nebo nejsou správné a úplné, odpovědné oddělení rejstříku vyzve dotčenou osobu (písemně, faxem nebo e-mailem), aby poskytla nezbytná vysvětlení, opravy nebo dodatky k žádosti, podpůrným dokladům nebo přiloženým dokumentům, a to do pěti pracovních dní. Tuto lhůtu lze prodloužit až na jeden měsíc, pokud to vyžadují okolnosti a typ informací, které je třeba zapsat. O tuto dobu se prodlouží i jakákoli jiná zákonná lhůta pro zápis informací. Pokud dotčená osoba během uvedené pětidenní lhůty neodpoví a lhůta nebyla prodloužena nebo pokud tato osoba předloží informace, které se nepovažují za informace splňující zákonné požadavky nebo nejsou správné a úplné, žádost o zápis bude zamítnuta odůvodněným rozhodnutím daného oddělení a příslušné registrační poplatky propadnou ve prospěch rejstříku. V případě veřejných obchodních společností a komanditních společností, akciových společností a společností s ručením omezeným, sdružení řídících se občanským právem, evropských hospodářských zájmových sdružení, jak jsou stanovena v nařízení (EHS) č. 2137/1985 (Úř. věst. L 199, oprava v Úř. věst. L 247), se sídlem v Řecku, evropských společností, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 2157/2001 (Úř. věst. L 294), se sídlem v Řecku, evropských družstevních společností, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1435/2003 (Úř. věst. L 207), se sídlem v Řecku, a společností řídících se občanským právem podle článku 784 občanského zákoníku bude mít zápis skutečností, prohlášení, dokumentů a jiných informací ve Všeobecném elektronickém obchodním rejstříku tyto účinky:

a) Právnické osoby typů uvedených výše, které jsou ve fázi zřizování, získají právní subjektivitu.

b) S výhradou zvláštních ustanovení stávajících právních předpisů, kterými se řídí přeměna společností, budou podniky zapisující přeměnu přeměněny na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, sdružení řídící se občanským právem, evropská hospodářská zájmová sdružení, evropské společnosti nebo případně evropské družstevní společnosti.

c) Změní se zakládající akt nebo stanovy podniku.

d) Dojde k fúzi nebo rozdělení, které podléhá pouze zápisu a proběhne předtím, než je společnost, jež je sloučena nebo rozdělena, vyškrtnuta z rejstříku.

e) Podnik bude v návaznosti na rozhodnutí společníků nebo vydání příslušného administrativního aktu zlikvidován.

f) Podnik bude oživen.

Kromě toho se podle výslovného ustanovení v článku 4 zákona č. 3419/2005 příslušné záznamy v rejstříku považují za zákonné a správné.

Má řecký obchodní rejstřík nějaká specifika?

Internetové stránky Všeobecného elektronického obchodního rejstříku slouží jako „úřední věstník“ pro účely publikace ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 (Úř. věst. L 258). Obecný seznam názvů společností, jednotlivé záznamy a veškeré další informace nutné pro veřejné použití rejstříku jsou zveřejněny na internetových stránkách rejstříku. Veřejnost má přístup do rejstříku zdarma. Jakýkoli dokument, informaci nebo sdělení, které byly na internetových stránkách rejstříku zveřejněny za účelem veřejné konzultace buď oddělením rejstříku, nebo jinou pověřenou osobou, je možné si uložit na svém vlastním elektronickém zařízení a vytisknout nebo jinak reprodukovat

Jako součást systému propojení rejstříků plní Všeobecný elektronický obchodní rejstřík tyto funkce: a) komunikuje e-mailem s ostatními národními rejstříky a aa) shromažďuje informace o údajích uložených v jiných národních rejstřících, jež se týkají společností se sídlem v jednom z členských států EU a pobočkami v jiném členském státě EU, a bb) poskytuje informace o údajích uvedených v čl. 6 odst. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 o společnostech, které mají své sídlo nebo pobočky v Řecku, jak je uvedeno v čl. 1 písm. g) téhož zákona; a b) odpovídá na dotazy jednotlivých uživatelů předložené prostřednictvím jednotného evropského elektronického místa přístupu v rámci systému propojení rejstříků (portálu), pokud jde o informace uvedené v písmeni a) bb).

Oddělení pro společnosti a rejstříky Generálního ředitelství pro trhy (generální sekretariát pro obchod a ochranu spotřebitele Ministerstva hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu) je odpovědné za reakce na dotazy předložené pomocí evropského elektronického portálu, které se týkají dokumentů a informací uvedených v čl. 6 odst. 2a a 2b zákona č. 3419/2005, v případě společností, jejichž akcie jsou kótovány na aténské burze cenných papírů, bank a poboček bank v členských státech EU a třetích zemích, akciových pojišťovacích společností a poboček pojišťoven v členských státech EU a třetích zemích, akciových investičních fondů, akciových společností spravujících vzájemné fondy, akciových společností spravujících vzájemné fondy v oblasti nemovitostí, akciových investičních fondů v oblasti nemovitostí, akciových společností spravujících aktiva a závazky, akciových investičních podniků a akciových společností v oblasti sportu (fotbalu a basketbalu).

Kromě toho pro každou obchodní komoru v Řecku funguje jedno oddělení rejstříku, které je mimo jiné odpovědné za reakce na dotazy předložené pomocí evropského elektronického portálu, které se týkají dokumentů a informací uvedených v čl. 6 odst. 2a a 2b zákona č. 3419/2005, v případě všech právních forem společností jiných, než jsou společnosti uvedené výše.

Pozn.: Údaje uvedené výše slouží pouze jako informační přehled pro strany účastnící se propojení mezi řeckým obchodním rejstříkem a ostatními národními rejstříky členských států EU. Více informací o právním rámci je uvedeno na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Všeobecného elektronického obchodního rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Elektronické publikace Všeobecného elektronického obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Registrace pro veřejnost pro účely využívání služeb Všeobecného elektronického obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Registrace podniků ve Všeobecném elektronickém obchodním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Ověřování pravosti osvědčení a kopií vydaných Všeobecným elektronickým obchodním rejstříkem

Odkaz se otevře v novém okně.Právní předpisy ve Všeobecném elektronickém obchodním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Oběžníky o elektronických službách Všeobecného elektronického obchodního rejstříku a Odkaz se otevře v novém okně.Obecný oběžník Všeobecného elektronického obchodního rejstříku

Poslední aktualizace: 03/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Obchodní rejstříky v členských státech - Španělsko

Ve Španělsku „Registradores“ (úředníci pověření kontrolou zákonnosti dokumentů – registrátoři) jsou osoby odpovědné za vedení těchto rejstříků:

 • Rejstřík půdy a nemovitostí („Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles“, obecně nazývaný rejstřík nemovitostí („Registros de la Propiedad“).
 • Rejstřík movitého majetku („Registros de la Propiedad de Bienes Muebles“).
 • Obchodní rejstřík („Registros Mercantiles“).
 • Rejstřík všeobecných obchodních podmínek („Registro de Condiciones Generales de la Contratación“)

Informace týkající se „Registros de la Propiedad“ spolu se souvisejícími odkazy naleznete na portálu e–Justice v části pojednávající o katastrech nemovitostí.

Tato stránka obsahuje:

 • Informace týkající se obchodních rejstříků ve Španělsku spolu se souvisejícími odkazy.
 • Stručné informace týkající se rejstříku movitého majetku spolu se souvisejícími odkazy.
 • Stručné informace týkající se rejstříku všeobecných obchodních podmínek spolu se souvisejícími odkazy.

Co nabízí obchodní rejstřík ve Španělsku?

Právní a hospodářskou jistotu.

Níže jsou uvedeny hlavní charakteristiky španělského systému obchodního rejstříku.

1. Účel obchodního rejstříku

1.1 Subjekty, které se zapisují do obchodního rejstříku

 • Osoby samostatně výdělečné činné
 • Obchodní společnosti
 • Neziskové organizace
 • Úvěrové a pojištovací subjekty a vzájemné zajišťovací společnosti
 • Podniky kolektivního investování
 • Hospodářské zájmové skupiny
 • Spořitelny
 • Penzijní fondy
 • Pobočky výše uvedených subjektů
 • Pobočky zahraničních společností
 • Zahraniční společnosti, které přemístí své sídlo na území Španělska
 • Všechny podniky provádějící obchodní činnost, pokud nákupy či zprostředkování nebo tržby přesáhnou 600 000 EUR.

1.2 Oblast působnosti obchodního rejstříku

 • Listiny týkající obchodních společností – zakladatelská listina obchodní společnosti je první položkou zápisu z časového hlediska. Další zápisy se následně týkají listin a smluv souvisejících s danou společností (např. zvýšení nebo snížení základního kapitálu, změny složení staturárních orgánů, jmenování či odvolání správců nebo jednatelů, insolvenčního řízení, napadnutí rozhodnutí orgánů společnosti atd.).
 • Účetní podklady – podnikatelé a společnosti musí uchovávat účetní podklady a předkládat je místnímu obchodnímu rejstříku, aby je registrátoři mohli ověřit. Podklady musí být předloženy nejpozději čtyři měsíce po skončení účetního období společnosti. Společnosti, jejichž účetní období končí 31. prosince, musí proto tyto podklady předložit do 31. května.
 • Účetní závěrky u podnikatelů a jiných osob, jež je musí předkládat – podle všeobecné účetní osnovy se povinně provádí roční účetní závěrka. Ta musí být schválena společníky či akcionáři do šesti měsíců od konce účetního období společnosti a po schválení musí být předložena do jednoho měsíce místnímu obchodnímu rejstříku pro povinné ověření. Za normálních okolností podnikatelé, jejichž účetní období končí k 31. prosinci a kteří schválili účetní závěrku do 30. června, ji musí předložit do 30. července.
 • Zpracování dokumentů pro účely jmenování auditorů a znalců – každý společník (akcionář) držící 5% obchodní podíl společnosti má právo požádat místní obchodní rejstřík (do tří měsíců od skončení účetního období), aby jmenoval auditora. U společností, jejichž účetní období končí 31. prosince, mohou společníci či akcionáři držící 5% obchodní podíl do 31. března následujícího roku požádat o jmenování auditora. V případě věcných vkladů do základního kapitálu, jakož i v případě fúze nebo rozdělení společnosti, mohou registrátora místního obchodního rejstříku rovněž požádat o jmenování obchodních znalců.

2. Právní jistota v případě španělského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je hlavní právní nástroj pro evidenci obchodní činnosti. Je nezbytný pro hospodářský rozvoj, protože je prostředkem pro snižování transakčních nákladů.

Zápisy v rejstříku se provádí po ověření: je kontrolována zákonnost a platnost obsahu listin a společenských smluv i právní způsobilosti a oprávnění osob, které dané smlouvy uzavírají.

Díky kontrolám prováděným registrátory mají tyto zápisy značnou právní váhu:

 1. Informace obsažené rejstříku se považují za přesné a platné.
 2. Zapsaných právních nástrojů se lze dovolávat vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře.
 3. Zápisy v rejstříku jsou chráněny soudy a jsou účinné, dokud je soud rozhodnutím neprohlásí za nesprávné nebo neplatné.
 4. Rozhodnutím soudu prohlašujícím zápis za nesprávný nebo neplatný nejsou dotčena práva třetích osob nabytá zákonně a v dobré víře.

Tímto způsobem se jak podniky, tak občané a úřady mohou vyhnout vysokým transakčním nákladům, protože mají k dispozici dostatečně hodnověrné informace o subjektech, se kterými hodlají navázat smluvní vztahy, zejména o jejich právní a hospodářské situaci.

3. Řízení o zápisu

Základní zásadou je, že pro zápis do obchodního rejstříku se vyžaduje veřejné ověření. Listiny musí být ověřeny notářem, soudem nebo správními orgány. Soukromé listiny mohou být zapsány pouze v případech výslovně stanovených zákonem a nařízením o obchodním rejstříku. Příklady zápisu takových soukromých listin: zápis podnikatele, který nepůsobí v oblasti loďařství; jmenování, odvolání, přijetí či rezignace u správců, likvidátorů a auditorů.

Řízení se zahajuje na návrh. To znamená, že vyjma výjimečných případů zahajuje řízení návrhem osoba, která žádá o provedení zápisu.

Je přístup do obchodního rejstříku zdarma?

Přístup do obchodního rejstříku ve Španělsku není zdarma.

V Odkaz se otevře v novém okně.Sazebníku registrátorů obchodních rejstříků a v Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o obchodním rejstříku jsou stanoveny poplatky za zápis a zveřejnění.

Výše poplatků za zápis je závislá na několika faktorech a je třeba si ji ověřit na této internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Sazebník registrátorů obchodních rejstříků.

Poplatky za zveřejnění se pohybují od 1,2 EUR do 24 EUR a lze si je ověřit přímo na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Sazebník registrátorů obchodních rejstříků nebo na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Sdružení registrátorů Španělska.

Jak nahlížet do španělského obchodního rejstříku?

1. Veřejná povaha rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík. Odpovědností registrátorů je zpracovat obsah zápisů v rejstříku pro obchodní účely.

2. Výpis z rejstříku

Definice – zkrácený výpis z rejstříku má pouze informativní povahu a není autentickým výpisem obsahu rejstříku. Obsahuje některé nebo všechny informace týkající se předmětného zápisu.

Jak získat zkrácený výpis – zkrácený výpis lze získat dvěma způsoby:

 • Písemně – žádost podat osobně na příslušném obchodním rejstříku.
 • Prostřednictvím internetu – za pomocí prvního odkazu uvedeného na konci této stránky.

3. Ověřený certifikát

Definice ověřený certifikát je opisem, přepisem nebo předáním (doslovným či nepřímým) obsahu rejstříku, jež po vyhotovení registrátorem představují jediný prostředek, jímž lze prokázat autentičnost obsahu zápisu v obchodním rejstříku. Registrátoři mohou rovněž ověřovat listiny, které jsou uloženy nebo archivovány v rejstříku.

Jak získat ověřený certifikát – certifikát lze získat pouze na základě písemné žádosti. Žádost lze podat osobně, poštou, faxem nebo obdobným způsobem. Také lze na základě žádosti získat certifikát prostřednictvím internetu za použití elektronického podpisu uznávaného registrátorem.

4. Nahlížení do obchodního rejstříku prostřednictvím internetu

Viz níže uvedený bod Užitečné odkazy. Postup je velmi snadný, řiďte se instrukcemi na uvedené stránce:

Internetová stránka vám nabízí možnost platit kreditní kartou, nemáte-li předplatné nebo osvědčení od sdružení registrátorů:

 • Platba kartou (pagos con tarjeta). Zadejte údaje o vaší kreditní kartě.
 • Stiskněte „Entrar“.

Na této stránce si můžete vybrat mezi různými rejstříky: rejstříkem nemovitostí (Registro de la Propiedad), obchodním rejstříkem (Registro Mercantil), rejstříkem movitého majetku (Registro de Bienes Muebles) a rejstříkem všeobecných smluvních podmínek (Registro de Condiciones Generales de Contratación). Zvolte: „Publicidad Mercantil“.

 • Poté zvolte oblast zájmu.

Za použití této internetové stránky může každý nahlížet v reálném čase do interaktivních obchodních informací poskytovaných sdružením registrátorů. Některé informace o společnostech, včetně přesného obsahu ročních účetních závěrek jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce na žádost. Informace získané z listin společnosti v rejstříku jsou aktualizovány a věrohodné.

Nakolik jsou dokumenty rejstříku spolehlivé?

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků se do směrnice 2009/101/ES vkládá mimo jiné nový článek 3a. Uvedený článek se týká určitých povinností členských států poskytovat aktuální informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7 dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených v článku 2. Členské státy poskytují tyto informace, které musí být zveřejněny na evropském portálu e-justice v souladu s pravidly a technickými požadavky portálu. Dotyčné informace se týkají nejen způsobu, jakým lze s ohledem na každý právní systém – na základě předběžné žádosti – získat přístup k údajům uvedeným v článku 2 směrnice, ale také účinků dovolání se listin a údajů uvedených v rejstříku vůči třetím osobám.

Údaje uvedené v článku 2 směrnice se zveřejňují ve španělském obchodním rejstříku, který je upraven v souladu se zásadami týkajícími se osobních záznamů, veřejného ověření, zákonnosti, oprávnění, veřejné pravomoci, vymahatelnosti, postoupení nároků a zveřejnění.

Článek 19 zákona č. 14/2013 a jeho dodatek 13ª o podpoře podnikatelů a jejich internacionalizaci stanoví, že je obchodní restřík v souladu se zákonem veden elektronicky za použití jednotného počítačového informačního systému.

Informace obsažené v obchodním restříku se zveřejňují formou certifikátu nebo zkráceného výpisu.

Certifikát vydaný registátorem obchodního rejstříku je jediným prostředkem, kterým lze prokázat autentičnost zápisů v rejstříku, a na uvedený certifikát se odkazuje v čl. 23 odst. 1 obchodního zákoníku a článcích 12 a 77 nařízení o obchodním rejstříku.

Články12 a 77 nařízení o obchodním rejstříku se týkají zkráceného výpisu všech nebo jen některých údajů obsažených v zápisech rejstříku.

V souladu s článkem 79 téhož nařízení je rovněž možné nahlédnout do rejstříku prostřednictvím počítače.

Podle čl. 23 odst. 4 obchodního zákoníku a článku 80 nařízení o obchodním rejstříku se subsidiárně použijí pravidla týkající se zveřejnění uvedená v právních předpisech o hypotékách, zejména v článcích 221, 222, 222a, 227 a 248 hypotéčního zákona (Ley Hipotecaria), který stanoví možnost elektronického zveřejnění. Ustanovení čl. 110 odst.1 zákona č. 24/2001 se týká zveřejňování registrátorem za použití elektronického podpisu a v kontextu začleňování technických, elektronických, telematických postupů a postupů v oblasti informačních technologií se vztahuje rovněž na obchodní rejstříky (články 106 až 115).

Cílem ústředního obchodního rejstříku je v souladu s článkem 379 nařízení o obchodním rejstříku řazení, zpracování a zveřejňování údajů – čistě pro informativní účely – získaných z obchodních restříků, archivace a zveřejňování názvů subjektů a právnických osob, publikace Obchodního věstníku (Boletín Oficial del Registro Mercantil), vedení rejstříku společností a subjektů, jež své sídlo převedly do zahraničí, aniž by přišly o španělské občanství, a sdělování údajů uvedených v článku 14 nařízení (ES) č. 2157/2001. Podle článku 23 obchodního zákoníku a článku 382 nařízení o obchodním rejstříku může ústřední obchodní rejstřík vydávat zkrácené výpisy. Pokud však jde o certifikáty, smí vydávat pouze ty, které se týkají oficiálních názvů zapsaných společností a subjektů.

O zveřejnění lze požádat poštou, faxem či podobným způsobem.

Na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Registrátoři Španělska lze požádat o informace prostřednictvím lokalizačního souboru zapsaných subjektů (FLEI – Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Pokud jde o vymahatelnost, stanoví článek 9 nařízení o obchodním rejstříku, že „1. Listin a údajů, jež musí být zapsány, se lze vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře dovolávat až od jejich zveřejnění v Obchodním věstníku (Boletín Oficial del Registro Mercantil). Samotný zápis tím není dotčen. 2. Pokud se jedná o transakce, které proběhly do patnácti dní po zveřejnění, zapsaných a zveřejněných listin a skutečností se nelze dovolávat vůči třetím osobám, které prokáží, že nebylo možné, aby o těchto listinách nebo skutečnostech věděly. 3. Pokud existuje nesoulad mezi obsahem zveřejněných informací a obsahem zápisu, mohou se třetí osoby jednající v dobré víře v případě potřeby dovolávat zveřejněných informací. Osoby, jež uvedený nesoulad zapříčinily, jsou povinny poškozeného odškodnit. 4. Má se za to, že třetí osoba jednala v dobré víře, pokud nelze prokázat, že věděla o dokumentu, který měl být zapsán, ale zapsán nebyl, dále o dokumentu, který byl zapsán, ale nezveřejněn, nebo o nesouladu mezi zveřejněnými informacemi a zápisem.“

Více informací o:

Historie obchodního rejstříku ve Španělsku

1. Předchůdci

Historickými předchůdci stávající právní úpravy obchodního rejstříku ve Španělsku jsou:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737) zavádějící rejstřík imatrikulačních čísel a vlajek pro lodě.
 • Código de Comercio – 1885 (Obchodní zákoník)
 • Prozatímní nařízení vycházející z obchodního rejstříku z roku 1885 a následná nařízení z roku 1919 a ze dne 14. prosince 1956, pozměněná výnosem ze dne 21. července 1973.

2. Stávající právní úprava obchodního rejstříku

Obecnou úpravu obsahoval obchodní zákoník ze dne 22. srpna 1885. Základní ustanovení o obchodním rejstříku jsou obsažena v uvedeném zákoníku, avšak tato ustanovení byla mnohokrát novelizována, naposledy zákonem č. 19/1989 ze dne 25. července 1989.

 • Královský legislativní dekret č. 1/2010 ze dne 2. července 2010 o společnostech s ručením omezeným. Zákon č 3/2009 ze dne 3. dubna 2009 o strukturálních přeměnách společností.
 • Zvláštní právní předpisy týkající se určitých společností podle specifických odvětví, v nichž působí (finanční subjekty, pojišťovny, odvětví elektřiny, leasingové společnosti, atd.)
 • Nařízení o obchodním rejstříku ze dne 19. července 1996. V současnosti se připravuje novelizace uvedeného nařízení.

3. Organizace

Obchodní rejstřík je veřejná instituce zřízená v hlavních městech každé provincie a v dalších městech stanovených zákonem, která je spravována jedním či více registrátory obchodního rejstříku a spadá pod přímou pravomoc ministerstva spravedlnosti, konkrétně pod Generální ředitelství rejstříků a notářství.

Registrátor je profesionální právní odborník, který vykonává veřejnou službu: nese odpovědnost za klasifikaci a kontrolu zákonnosti všech dokumentů, jež se do rejstříku zapisují.

Jeden obchodní rejstřík je v každém hlavním městě provincie ve Španělsku. Obchodní rejstříky jsou rovněž v městech Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde a Santiago de Compostela. Ústřední obchodní rejstřík se zabývá obchodními názvy společností a obchodních subjektů.

Společnosti získají právní subjektivitu zápisem v obchodním rejstříku v místě svého sídla, což znamená, že zápis do rejstříku je povinný a tvoří součást procesu základání společnosti.

Související odkazy

REJSTŘÍK MOVITÉHO MAJETKU

1. Co nabízí španělský rejstřík movitého majetku?

Právní a ekonomickou jistotu.

1.1 Účel rejstříku movitého majetku

Účelem rejstříku movitého majetku je evidovat vlastnictví a další věcná práva k movitému majetku, která lze evidovat.

1.2 Jaký druh movitého majetku lze zaevidovat?

Movitý majetek: motorová vozidla, spotřební zboží, průmyslové stroje, průmyslové prostory, zásoby, majetek zemědělských podniků a podniků zabývajících se chovem zvířat, jakož i další druhy movitého majetku uvedené v zákoně.

Určitý nehmotný majetek a práva, jež je možné evidovat v rejstříku: práva duševního a průmyslového vlastnictví, filmová autorská práva, správní licence a půjčky obecně.

1.3 Jaké druhy práv jsou evidovány u movitého majetku?

Vlastnictví, zatížení, výhrady vlastnictví, zákaz převodu majetku, zástavy na movitém majetku, zástavy bez předání věci a další listiny, které lze zapsat či zaevidovat v souladu s právní úpravou.

2. Charakteristické rysy rejstříku movitého majetku ve Španělsku

Jde o státní registr, za který odpovídá ministerstvo spravedlnosti. Jde o registr právní, a nikoliv pouze správní. Obecně se jedná o dobrovolný registr. Dobrovolný zápis do rejstříku je podporován vzhledem k pozitivním účinkům takového zápisu. Neexistují formální požadavky: evidují se smlouvy, obvykle soukromé listiny, avšak rovněž oficiální vzorové smlouvy. Existuje systém schvalování, při kterém registrátor před provedením zápisu do rejstříku ověřuje zákonnost popisu, titulu a aktu, který se zapisuje.

3. Organizace

Rejstřík je v elektronické a papírové podobě.

Královský výnos 1828/1999 rozděluje rejstřík movitého majetku na šest částí:

 • Lodě a letadla
 • Automobily a další motorová vozidla
 • Průmyslové stroje, obchodní prostory a investiční statky
 • Jiné předměty záruky
 • Jiný movitý majetek, který lze zaregistrovat
 • Rejstřík všeobecných smluvních podmínek.

4. Je přístup do španělského rejstříku movitého majetku zdarma?

Ne. Poplatky upravuje nařízení ze dne 20. července 1999, článek 36, který odvozuje výši poplatků od hodnoty registrované skutečnosti:

 • méně než 600 EUR hodnoty: 2,4 EUR
 • od 600 do 5 999 EUR hodnoty: 6 EUR
 • od 6 000 do 11 999 EUR hodnoty: 10 EUR
 • od 12 000 y 17 999 EUR hodnoty: 13 EUR
 • hodnota přesahující 18 000 EUR: 1,20 EUR za každých 3 000 EUR nebo část této částky.

Systém poplatků rejstříku nemovitostí se uplatňuje na zástavy na movitém majetku a zástavy bez detence, takže platí poplatky tohoto systému (informace jsou k dispozici v části věnované rejstříku nemovitostí).

Co se týče informací v registru, 3 EUR je poplatek za jednotlivý informační výpis a 6 EUR až 24 EUR za ověřený certifikát.

Uplatňují se platné sazby DPH.

5. Nahlížení do rejstříku movitého majetku prostřednictvím internetu

Viz níže uvedené Užitečné odkazy. Postup je velmi snadný, řiďte se instrukcemi na uvedené stránce:

 • Odkaz: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Klikněte na: „Acceso Registro Electrónico“ (přístup k elektronickému rejstříku). Internetová stránka vám nabízí možnost platit kreditní kartou, nemáte-li předplatné nebo osvědčení od sdružení registrátorů:

 • „pagos con tarjeta“. Zadejte údaje o vaší kreditní kartě
 • Stisknětě „Entrar“.

Na této stránce si můžete vybrat mezi různými rejstříky: rejstříkem nemovitostí (Registro de la Propiedad), obchodním rejstříkem (Registro Mercantil), rejstříkem movitého majetku (Registro de Bienes Muebles) a rejstříkem všeobecných smluvních podmínek (Registro de Condiciones Generales de Contratación). Zvolte: „Publicidad Bienes Muebles“

 • Poté zvolte oblast zájmu.

6. Užitečné odkazy

REJSTŘÍK VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

1. Co je účelem španělského rejstříku všeobecných smluvních podmínek?

Tento rejstřík chrání zájmy spotřebitelů a uživatelů, kteří uzavírají smlouvy s fyzickými či právnickými osobami využívajícími všeobecné smluvní podmínky. Poskytuje více jistoty pro soukromé právní úkony, a je tedy prostředkem pro zamezení sporů.

1.2 Účel španělského rejstříku všeobecných smluvních podmínek

Španělský rejstřík všeobecných smluvních podmínek sleduje tyto cíle:

1. Být depozitářem všeobecných smluvních podmínek

Všeobecné smluvní podmínky jsou smluvními ustanoveními, která byla sepsána jednou stranou (standardní ustanovení) pro použití v řadě jednotlivých smluv. Fakticky jde o podmínky, které nebyly jednotlivě sjednány, avšak nemusí být proto nepoctivé.

Přestože je proces uložení snadný, nejsou v praxi v rejstříku uloženy všechny všeobecné podmínky tvořící součást adhezních smluv. Uložení všeobecných smluvních podmínek je dobrovolné, vyjma u některých specifických odvětví, která stanovila vláda.

V případě uložení všeobecných podmínek je běžné, že strana, která je uložila, na jejich uložení do rejstříku všeobecných smluvních podmínek odkáže v okamžiku uzavírání dalších smluv, do nichž je začlení. Místo jejich opakování v budoucích smlouvách pouze uvede odkaz na skutečnost, že byly uloženy v rejstříku všeobecných smluvních podmínek. Mnoho uživatelů, kteří podepsali smlouvu obsahující všeobecné smluvní podmínky, nevědí, které z nich jsou závazné; může být tedy naprosto nutné ověřit si obsah těchto podmínek, jejich závazný charakter, jakož i způsoby pozdějšího zrušení smlouvy a případné související následky.

2. Rozsudky soudů prohlašujících určitá ustanovení těchto standardních smluv za neplatná

Jde o pravomocné rozsudky ve prospěch stěžovatele ve věcech, které zahájily poškozené soukromé osoby (individuální žaloby) nebo spotřebitelské organizace zastupující četné poškozené soukromé osoby (hromadné žaloby).

Jakmile je pravomocný rozsudek zaevidován, má účinky na další řízení ve věci stejných ustanovení.

Jednotlivý rozsudek prohlašující určitá ustanovení za nepřiměřená může vyřešit tisíce stížností, takže pokud by byla znovu použita ustanovení se stejnou nepřiměřenou podmínkou, jaká byla již prohlášena za neplatnou, nebylo by nutné podnikat další právní kroky za předpokladu, že by se jednalo o stejnou stranu, která dané smluvní podmínky původně stanovila. Proto je důležité zveřejňovat tyto rozsudky v rejstříku.

Vysoce právní charakter tohoto rejstříku vyplývá z účinků, které má registrace na soudní určení neplatnosti nepřiměřeného ustanovení. Registrace ustanovení prohlášeného za nepřiměřené má právní účinky vůči třetím stranám. Rejstřík stanoví, že používají-li se i nadále – poté, co byl registrován pravomocný rozsudek o neplatnosti – ustanovení, která byla v návaznosti na individuální nebo hromadnou žalobu prohlášena za neplatná, může registrátor toto používání oznámit ministerstvu spravedlnosti.

2. Právní předpisy upravující rejstřík všeobecných smluvních podmínek

Zákon z roku 1998 o všeobecných podmínkách zavedl rejstřík všeobecných smluvních podmínek, jehož vedením pověřil registrátory rejstříku nemovitostí a obchodního rejstříku. Tvoří součást rejstříku movitého majetku.

3. Organizace

Rejstřík všeobecných podmínek je jedním z oddílů rejstříku movitého majetku. Do rejstříku lze nahlížet prostřednictvím níže uvedených odkazů.

4. Je ve Španělsku přístup do rejstříku všeobecných smluvních podmínek zdarma?

Ano.

5. Nahlížení do obchodního rejstříku prostřednictvím internetu

Viz níže uvedený bod Užitečné odkazy. Postup je velmi snadný, řiďte se instrukcemi na uvedené stránce:

 • Odkaz: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.registradores.org/
 • Klikněte na: „Consulta Registro Condiciones Generales“ (Nahlédnout do rejstříku všeobecných podmínek)
 • Poté zvolte oblast zájmu.

6. Užitečné odkazy

Poslední aktualizace: 26/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Obchodní rejstříky v členských státech - Francie

Na této stránce naleznete informace o možnostech vyhledávání v obchodních rejstřících ve Francii.

Jaká je nabídka v oblasti obchodních rejstříků ve Francii?

Místní obchodní rejstříky spravují soudní úředníci obchodních soudů a občanskoprávních soudů příslušných pro obchodní věci (v departementech Bas-Rhin, Haut-Rhin a Moselle instanční soudy a v zámořských regionech a departementech obchodní soudy se smíšenou příslušností). Informace uvedené v těchto rejstřících podléhají kontrole. Soudní úředníci jsou povinni ověřit, zda jsou příslušná oznámení v souladu s právními předpisy, odpovídají předloženým dokladům a listinám a v případě žádosti o změnu nebo vyškrtnutí z rejstříku jsou slučitelná se stavem daného spisu. Ověřují také, zda je založení obchodní společnosti či změna jejích stanov v souladu s příslušnými právními předpisy.

Výpis Kbis vydaný soudními úředníky představuje skutečný průkaz totožnosti podniku zapsaného v obchodním rejstříku. V tomto dokladu jsou soustředěny všechny informace, které musí podnik oznámit, a případně uvádí i poznámky soudního úředníka pověřeného daným spisem. Výpis Kbis dokládá právní existenci podniku a poskytuje ověřené informace. Jedná se o jediný úřední doklad o totožnosti a adrese dané osoby (fyzické či právnické) zapsané v rejstříku, její činnosti, jejích vedoucích, správních, řídících či kontrolních orgánech a o existenci či neexistenci insolvenčního řízení zahájeného proti této osobě. Platný je pouze úřední doklad vydaný a podepsaný soudním úředníkem.

Národní obchodní rejstřík vede Národní institut průmyslového vlastnictví (Institut National de la Propriété Industrielle, INPI), který na centrální úrovni shromažďuje dokumenty, jež mají platnost originálů z obchodních rejstříků vedených u příslušných soudů.

Tyto rejstříky obsahují veškeré informace týkající se podnikatelů a společností. Umožňují přístup ke všem záznamům a dokladům, jež jsou součástí obchodních rejstříků.

Internetové stránky Infogreffe poskytují centralizovaný přístup k informacím v obchodním rejstříku. Služba je poskytována ve francouzština a v angličtině.

Na stránkách INPI lze podle názvu společnosti a čísla SIREN získat kopii dokumentu podaného k národnímu obchodnímu rejstříku nebo kopii celého spisu z národního obchodního rejstříku.

Je vyhledávání v obchodním rejstříku placenou službou?

Uživatelé stránek Infogreffe mají bezplatný přístup k určitým informacím o podnicích, které jsou zde zaregistrovány, ale většinu informací obsažených v této databázi lze získat pouze za úplatu.

INPI poskytuje dokumenty či celé spisy poštou či prostřednictvím elektronického obchodu na svých stránkách a tato služba je placená.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku ve Francii?

Na stránkách Infogreffe lze vyhledávat podniky podle:

 • názvu,
 • jména jeho řídících pracovníků a členů představenstva/správní rady,
 • města nebo departementu, kde má podnik sídlo, doručovací adresu nebo některou z provozoven,
 • čísla SIREN (Identifikační systém registru hospodářských subjektů),
 • čísla, pod nímž je podnik zapsán v obchodním rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík (European Business Register)

Odkaz se otevře v novém okně.Infogreffe

Odkaz se otevře v novém okně.INPI

Odkaz se otevře v novém okně.CNGTC

Poslední aktualizace: 13/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Chorvatsko

V Chorvatsku spravují soudní rejstřík obchodní soudy (trgovački sudovi)

Soudní rejstřík

Soudní rejstřík je veřejná databáze obsahující údaje a listiny o subjektech, jež mají být podle zákona zapsány do rejstříku. Každý soud, jenž provádí zápis, je odpovědný za důvěryhodnost svých zápisů do rejstříku. Do rejstříku se zapisují: veřejné obchodní společnosti (javna trgovačka društva), komanditní společnosti (komanditna društva), hospodářská zájmová sdružení (gospodarska interesna udruženja), akciové společnosti (dionička društva), společnosti s ručením omezeným (društva s ograničenom odgovornošću), osoby samostatně výdělečně činné (trgovci pojedinci), evropské společnosti (SE), Evropská hospodářská zájmová sdružení (EHZS), evropské družstevní společnosti (SCE), instituce (ustanove), sdružení institucí (zajednice ustanova), družstva (zadruge), družstevní svazy (savezi zadruga), úvěrová družstva (kreditne unije), jednoduché společnosti s ručením omezeným (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a další osoby, pro které je zápis do rejstříku stanoven zákonem. Dceřiné společnosti se zapisují do rejstříku, je-li to vyžadováno zákonem.

Rejstřík neobsahuje údaje o řemeslnících nebo sdruženích.

Nahlížet do údajů zanesených do hlavní databáze, do listin, na jejichž základě je založen zápis, a do ostatních dokumentů a údajů uchovávaných ve sbírce listin (kromě dokumentů, na něž podle zákona nejsou veřejně přístupné) má právo každý, a to bez povinnosti doložit právní zájem. Každý rovněž může požádat o vydání výpisu, ověřené kopie nebo opisu dokumentů a údajů uchovávaných ve sbírce listin.

Rejstřík

Informace, které se týkají zápisu do rejstříku a zveřejnění údajů o subjektech zapsaných do rejstříku

Hlavními předpisy upravujícími vznik subjektů podléhajících zápisu do rejstříku a zápis těchto subjektů jsou: Zákon o soudním rejstříku (Zakon o sudskom registru) (dále jen „ZSR“), Zákon o obchodních společnostech (Zakon o trgovačkim društvima) (dále jen „ZOS“) a Pravidla o metodice zapisování do soudního rejstříku (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Na základě těchto předpisů se do rejstříku zapisují údaje předepsané zákonem a jejich změny.

Údaje o zapsaných subjektech jsou přístupné 24 hodin denně a lze do nich bezplatně nahlížet na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce soudního rejstříku.

Zahájení řízení o zápisu

Řízení o zápisu do rejstříku se zahajuje písemnou žádostí o zápis údajů nebo o změnu již zapsaných údajů, která se doručí soudu, jenž provádí zápis, písemně nebo elektronicky. Žádost se soudu předkládá ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro zápis, není-li zákonem stanoveno jinak. V zákonem stanovených případech může soud zahájit řízení o zápis ex officio.

Notáři mohou v souladu se svými pravomocemi a ustanoveními ZSR se soudem, jenž provádí zápis, komunikovat elektronicky.

Existuje zjednodušené řízení o zápisu jednoduchých společností s ručením omezeným (j.d.o.o.) (společností, jež mají nejvýše tři společníky a jednoho jednatele a minimální základní kapitál ve výši 10,00 kun). Pro založení společnosti tímto způsobem je nutné použít formuláře vyhotovené notářem.

Oprávnění předkládat žádosti o zápis do rejstříku mají tyto osoby:

 • Notáři (kteří jsou oprávněni předkládat žádosti elektronicky a vydávat výpisy, ověřené kopie a opisy podle čl. 4 odst. 2 ZSR).
 • Osoby, které jsou podle zákona oprávněné navrhovat zápis do rejstříku (osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce).
 • Osoby, které se zabývají záležitostmi úřadu HITRO.HR (které jsou v souladu se pravomocemi stanovenými zvláštními předpisy oprávněny předkládat žádosti o založení obchodních společností prostřednictvím systému e-Tvrtka).

Účinek zápisu

Zápis má právní účinek pro zapsaný subjekt následující den po dni zápisu do rejstříku (není-li zákonem stanoveno jinak) a pro třetí osoby ode dne zveřejnění zápisu.

Nikdo se nemůže odvolávat na to, že mu nejsou známy údaje zapsané do hlavní databáze rejstříku, jež byly zveřejněny způsobem předepsaným ZSR.

Každý se může odvolávat na zápisy z rejstříku týkající se právně rozhodných údajů a skutečností, jež se v souladu se zákonem do rejstříku zapisují, s výjimkou osob, které věděly, že u těchto údajů a skutečností se skutečný stav liší od stavu uvedeného v zápisu do rejstříku. Právní úkony uskutečněné třetí osobou před šestnáctým dnem následujícím od zveřejnění zápisu do rejstříku nelze napadnout na základě zapsaných údajů nebo dokumentů uvedených při zveřejnění, pokud třetí osoba prokáže, že si těchto právních úkonů nemohla být vědoma.

Osoba, jež jednala v dobré víře, nemůže být poškozena z důvodu, že se spoléhala na právně rozhodné údaje a skutečnosti zapsané v rejstříku.

Trestné činy a přestupky a tresty ukládané soudem, jenž provádí zápis

Trestné činy a přestupky a tresty ukládané soudem, jenž provádí zápis, jsou stanoveny v článcích 624 až 632 ZOS a zahájení řízení o varování a potrestání osob, které byly povinny splnit zákonem předepsané povinnosti týkající se předkládání žádosti o zápis do rejstříku, se řídí ustanoveními článků 81 a 81a ZSR.

Poslední aktualizace: 06/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Itálie

Tato část se týká obecných informací o italském obchodním rejstříku

Jaké informace obsahuje italský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Italský obchodní rejstřík (Registro delle Imprese) vedou obchodní komory s podporou Unioncamere pod dohledem rejstříkového soudce a Ministerstva pro hospodářský rozvoj. Infrastrukturu IKT spravuje a udržuje akciová společnost InfoCamere, konsorcium obchodních komor ve formě obchodní společnosti.

Rejstřík obsahuje podrobné informace o obchodních společnostech, jako jsou:

 • úplné názvy společností
 • adresa sídla
 • číslo DPH
 • předmět podnikání a právní forma
 • správní orgány
 • základní kapitál
 • zákonní zástupci
 • pravomoci zástupců
 • pobočky

Poskytuje také přístup k veřejným dokumentům společností, jako jsou:

 • úplné účetní závěrky
 • zakládací listiny a stanovy
 • seznamy akcionářů či společníků

Italský obchodní rejstřík umožňuje dva typy zveřejňování informací:

 1. zveřejnění právních informací
 • za účelem potvrzení existence společnosti
 • za účelem namítání proti třetím osobám (paragraf 2193 občanského zákoníku)
 1. zveřejnění hospodářských informací
 • pro statistické a hospodářské účely

Je přístup do italského obchodního rejstříku zdarma?

Přístup do rejstříku a k omezenému množství informací (jako je název a sídlo společnosti) je bezplatný. Úplný přístup k informacím v rejstříku je však k dispozici pouze za úplatu a na požádání.

Jsou dokumenty shromážděné v rejstříku spolehlivé?

Italský obchodní rejstřík spravují příslušné kanceláře obchodních, průmyslových, živnostenských a zemědělských komor. Tyto kanceláře se nazývají „kanceláře obchodního rejstříku“ (Uffici del Registro delle Imprese) a jednají pod dohledem soudce, který byl jmenován místně příslušným soudem (dohled nad formální správností individuálních zápisů), a pod správním dohledem Ministerstva pro hospodářský rozvoj.

Italský obchodní rejstřík byl ve své stávající podobě zřízen v důsledku reformy z roku 1993 (paragraf 8 zákona č. 580 z roku 1993) provedené nařízením z roku 1995 (nařízení prezidenta republiky č. 581 z roku 1995).

V důsledku této reformy byla správa obchodního rejstříku, jenž byl dosud veden pouze v listinné podobě rejstříkovými odděleními, převedena na obchodní, průmyslové, živnostenské a zemědělské komory, které jej spravují výhradně elektronicky, aby údaje a dokumenty uložené v rejstříku byly plně a okamžitě k dispozici po celém území Itálie.

Tato ustanovení byla následně doplněna paragrafem 31 zákona č. 340 z roku 2000, který stanovil, že téměř všechny typy podniků (a především všechny typy společností) mají povinnost používat za účelem přípravy a předložení žádostí o zápis a souvisejících listin elektronický podpis a elektronické nástroje.

V důsledku dalších legislativních změn (paragraf 9 nařízení–zákona č. 7 z roku 2007) nyní všechny typy podniků včetně jednotlivých podnikatelů, pokud jde splnění požadavků souvisejících se zveřejňováním, používají při komunikaci s obchodním rejstříkem elektronický podpis a příslušné elektronické kanály.

Před zapsáním podniku do rejstříku příslušná kancelář obchodního rejstříku ověří (par. 11 odst. 6 zmíněného nařízení prezidenta republiky č. 581 z roku 1995) následující:

a) pravost podpisu na žádosti;

b) řádné vyplnění formuláře žádosti;

c) shodu aktu nebo skutečnosti, o jejichž zápis se žádá, s požadavky stanovenými zákonem;

d) připojení k žádosti zákonem požadovaných dokumentů;

e) dodržení všech ostatních zákonem stanovených požadavků na zápis.

Zároveň je třeba zdůraznit, že téměř všechny dokumenty, které se týkají společností zapisovaných do obchodního rejstříku, jsou vyhotovovány notářem. Ustanovení par. 11 odst. 4 zmíněného nařízení prezidenta republiky č. 581 z roku 1995 stanoví: „Ukládá se originál dokumentu, který má být zapsán, a pokud se jedná o soukromou písemnost, která není uložena u notáře, ověří se pravost podpisu. V ostatních případech se ukládá ověřená kopie. Výpis se v souladu s paragrafem 2718 občanského zákoníku ukládá ve formě veřejné listiny.“

V souladu s paragrafem 2193 občanského zákoníku:

 1. Pokud skutečnosti, které mají být ze zákona zapsány, zapsány nebyly, nemůže je ten, kdo má povinnost o jejich zápis požádat, namítat proti třetím osobám, pokud nedoloží, že třetí osoby byly o zmíněných skutečnostech informovány.
 2. Třetí strany se nemohou odvolat na neznalost skutečností, jakmile jsou informace, jejichž zápis je vyžadován ze zákona, zapsány do rejstříku.
 3. Tímto nejsou dotčena zvláštní ustanovení zákona.

Historie italského obchodního rejstříku

Italský obchodní rejstřík byl založen v roce 1993.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík

Poslední aktualizace: 18/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Kypr

Tato stránka obsahuje základní informace o obchodním rejstříku na Kypru.

Za zápis, provádění změn, kontrolu a výmaz kyperských společností, zahraničních společností, družstev a obchodních jmen je odpovědný odbor společností (Κλάδος Εταιρειών), který je součástí úřadu pro obchodní rejstřík a insolvenční správu (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).

Následující služby jsou dostupné on-line:

Jaké služby nabízí obchodní rejstřík?

Každý si může na internetu ověřit, zda je konkrétní subjekt zapsán v rejstříku úřadu a jaký je jeho status (vymazaný nebo aktivní). Přes internet je možno nahlížet do údajů o všech společnostech a do dokumentů v jejich elektronické sbírce listin.

Za vedení obchodního rejstříku je odpovědný úřad pro obchodní rejstřík a insolvenční správu.

Je přístup do obchodního rejstříku zpoplatněn?

Nahlížení do základních údajů o společnostech je zdarma.

Jsou doklady v obchodním rejstříku spolehlivé?

Spolehlivost dokumentů vedených v obchodním rejstříku je zakotvena v příslušných článcích hlavy 113 zákona o společnostech, které v souladu s článkem 3a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES zaručují správnost informací poskytovaných třetím osobám. Jde konkrétně o tyto články:

Článek 365

Kontrola, předkládání a potvrzování pravosti dokumentů uložených u úřadu pro obchodní rejstřík.

Článek 365A

Oznamování o ukládání dokumentů úřadem pro obchodní rejstřík – Závaznost dokumentů uložených v obchodním rejstříku nebo zveřejněných v Úředním věstníku Kyperské republiky.

Článek 365B odst. 7

Úřad pro obchodní rejstřík zajišťuje, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 byly prostřednictvím elektronického systému propojení rejstříků v rámci EU k dispozici ve standardním formátu zpráv a byly elektronicky přístupné, a rovněž zajišťuje dodržování minimálních standardů bezpečnosti přenosu údajů.

Článek 366

Povinnost společností předkládat úřadu každoročně zprávu, včetně výroční zprávy a účetních závěrek za každý rok (články 118–121).

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?

Vyhledávat lze podle jména nebo čísla společnosti. Další informace o způsobech vyhledávání jsou k dispozici na patřičné internetové stránce vyhledávání.

Archiv obchodního rejstříku

V elektronickém archivu úřadu pro obchodní rejstřík a insolvenční správu jsou uloženy všechny subjekty zapsané od roku 1923 do dnešní doby, včetně zahraničních společností, družstev a obchodních jmen.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro obchodní rejstřík a insolvenční správu (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Poslední aktualizace: 23/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Obchodní rejstříky v členských státech - Lotyšsko

Tento oddíl přináší informační přehled ohledně lotyšského obchodního rejstříku.

Jaké informace nabízí lotyšský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík Lotyšské republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je subjekt lotyšské veřejné správy, který eviduje společnosti, podnikatele, jejich pobočky a dceřiné společnosti a změny v jejich zakládajících dokumentech a vykonává činnosti stanovené v právních předpisech. Obchodní rejstřík rovněž eviduje hromadné sdělovací prostředky, sdružení a nadace, obchodní zástavy, kontrolní podíly, dohody o PPP a předmanželské smlouvy, politické strany, rozhodčí orgány, odbory, náboženské organizace a instituce a informace o insolvenčním řízení.

Je nahlédnutí do obchodního rejstříku zpoplatněno?

Ano, v Lotyšsku není k dispozici bezplatný obchodní rejstřík on-line.

Lze však použít vyhledávač na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách obchodního rejstříku a bezplatně získat tyto základní informace o subjektech, které jsou v něm zapsány:

 • typ subjektu,
 • sídlo,
 • nový nebo současný název nebo obchodní jméno a dřívější evidovaný nebo historický název nebo obchodní jméno,
 • evidenční číslo,
 • identifikační kód subjektu pro účely SEPA (je-li přidělen),
 • datum zápisu do rejstříku,
 • datum výmazu subjektu z rejstříku (nebo datum reorganizace, pokud je důvodem výmazu právě reorganizace),
 • lhůta pro zápis náboženských organizací, u kterých je nutné provést nový zápis.

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky umožňuje získat bezplatně, jako otevřená data, následující informace o všech zapsaných subjektech:

 • evidenční číslo,
 • název nebo obchodní jméno,
 • typ subjektu,
 • rejstřík, v jakém je subjekt zapsán,
 • datum zápisu do rejstříku,
 • informace o výmazu subjektu z rejstříku nebo o jeho reorganizaci,
 • datum výmazu subjektu z rejstříku (nebo datum reorganizace, pokud je důvodem výmazu právě reorganizace),
 • sídlo.

Informace jsou poskytovány ve formátech .csv, .txt nebo .xlsx a lze je získat Odkaz se otevře v novém okně.zde. Uživatel si může zvolit formát dat podle jejich předpokládaného využití.

Všechny zápisy v obchodním rejstříku jsou zveřejňovány v elektronické podobě na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Úředního věstníku Lotyšské republiky. Stejný postup se uplatňuje při zveřejňování dokumentů předkládaných odděleně. Zápisy jsou vůči třetí straně účinné teprve po jejich zveřejnění v Úředním věstníku, s výjimkou případu, kdy třetí strana již byla s příslušnými informacemi obeznámena před jejich zveřejněním. Pokud třetí strana prokáže, že se zveřejněnými informacemi nebyla a nemohla být obeznámena, pak se těchto informací nelze dovolávat v rámci právních kroků podniknutých během patnácti dnů od zveřejnění.

Pokud jsou informace, které mají být evidovány v obchodním rejstříku, zapsány nebo zveřejněny nesprávně, může se třetí strana jednající v dobré víře opírat o zveřejněné informace i v případě, že neodpovídají zápisům v obchodním rejstříku nebo reálné situaci. Třetí strana se však nemůže opírat o informace, které byly zveřejněny nesprávně, pokud si byla této nesprávnosti vědoma.

Jak žádat o informace z lotyšského obchodního rejstříku?

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky může poskytnout informace o všech evidovaných subjektech a právních skutečnostech.

Informace lze z rejstříku získat po zaplacení poplatku a předložení Odkaz se otevře v novém okně.formuláře žádosti o informace buď osobně, zasláním poštou nebo elektronickou poštou s elektronickým podpisem a digitálním kolkem (v takovém případě jsou požadované informace poskytnuty stejnou cestou). V žádosti musí být uvedeny podrobnosti o platbě ve prospěch obchodního rejstříku (doklad potvrzující platbu, kopie tohoto dokladu nebo výtisk dokladu elektronického bankovnictví). Při vyplňování žádosti uveďte, jaký způsob doručení upřednostňujete (vyzvednutí osobně, poštou či elektronicky). Žádosti lze též předkládat on-line prostřednictvím portálu Odkaz se otevře v novém okně.https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Odkaz se otevře v novém okně.Výše poplatků je uvedena na internetových stránkách.

Jak jsou dokumenty v obchodním rejstříku spolehlivé?

Všechny zápisy do rejstříku se zveřejňují v Úředním věstníku Latvijas Vēstnesis a jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách věstníku www.vestnesis.lv. Stejný postup se uplatňuje při zveřejňování dokumentů předkládaných odděleně.

Zápisy v obchodním rejstříku jsou vůči třetí straně účinné teprve po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Lotyšské republiky, s výjimkou případu, že třetí strana již byla s příslušnými informacemi obeznámena před jejich zveřejněním. Pokud třetí strana prokáže, že se zveřejněnými informacemi nebyla a nemohla být obeznámena, pak se těchto informací nelze dovolávat v rámci právních kroků podniknutých během patnácti dnů od zveřejnění.

Pokud jsou informace, které mají být evidovány v obchodním rejstříku, zapsány nebo zveřejněny nesprávně, může se třetí strana jednající v dobré víře opírat o zveřejněné informace i v případě, že neodpovídají zápisům v obchodním rejstříku nebo reálné situaci. Třetí strana se však nemůže opírat o informace, které byly zveřejněny nesprávně, pokud si byla této nesprávnosti vědoma.

Pro podrobnější informace viz Odkaz se otevře v novém okně.článek 12 obchodního zákoníku (na tomto portálu, Odkaz se otevře v novém okně.http://www.likumi.lv/, jsou také informace v angličtině).

Kontaktní údaje lotyšského obchodního rejstříku

Kontaktní údaje:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Obchodní rejstřík Lotyšské republiky)
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Telefonní číslo pro informace: 67031703 (neposkytuje se právní poradenství)
Fax: 67031793
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@ur.gov.lv

Odkaz se otevře v novém okně.Úřední hodiny jsou uvedeny na internetových stránkách.

Historie lotyšského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík Lotyšské republiky byl založen 1. prosince 1990.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík Lotyšské republiky

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík (přístup poskytuje Lursoft)

Poslední aktualizace: 29/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Litva

Tento oddíl poskytuje přehled o litevském rejstříku právnických osob.

Jaké informace lze nalézt v litevském rejstříku právnických osob?

Údaje v litevském rejstříku právnických osob (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty uložené v rejstříku a veškeré další informace vložené do rejstříku jsou veřejné. V rejstříku právnických osob se uchovávají údaje a dokumenty týkající se právnických osob soukromého i veřejného práva. Vyskytuje se v něm celkem 26 různých druhů právnických osob.

V rejstříku jsou zaznamenány tyto údaje: název právnické osoby; kód; právní forma; právní status; sídlo právnické osoby; orgány právnické osoby; členové řídících orgánů (jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu) a jednatelé oprávnění k uzavírání smluv jménem právnické osoby a rozsah jejich oprávnění; pobočky a zástupci; omezení činností právnické osoby; datum uplynutí doby stanovené pro danou právnickou osobu; účetní rok; data, kdy byly provedeny změny dokumentů a údajů v rejstříku; informace o fyzických osobách, které mohou uzavírat smlouvy jménem této právnické osoby, a jiné údaje stanovené zákonem.

Rejstřík právnických osob také obsahuje: dokumenty týkající se zřizování právnických osob, rozhodnutí orgánů dané právnické osoby, soubory výročních finančních zpráv předložených společnostmi a další dokumenty stanovené zákonem.

Odkaz se otevře v novém okně.Litevský rejstřík právnických osob řídí a spravuje státní podnik Registrų centras (Středisko rejstříků).

Je přístup do litevského rejstříku právnických osob zdarma?

V rejstříku je možné vyhledávat právnické osoby bezplatně. Zdarma se poskytují tyto informace:

 • identifikační číslo
 • název
 • sídlo
 • právní forma
 • právní status.

Poplatek se hradí za podrobnější údaje o právnických osobách, které se poskytují po:

Odkaz se otevře v novém okně.Litevský rejstřík právnických osob umožňuje zdarma ověřit, zda název není totožný s jinými názvy používanými právnickými osobami, pobočkami či zástupci nebo názvy, které byly do rejstříku zaznamenány dočasně.

Nakolik jsou spolehlivé dokumenty v rejstříku?

Vloží-li správce rejstříku do rejstříku změny údajů nebo informací o právnických osobách, jsou tyto změny zveřejněny nejpozději následující pracovní den a datum, kdy byly zaregistrovány, bude zveřejněno v elektronickém informačním bulletinu.

Pokud správce rejstříku zveřejní výpisy informací nebo údajů nebo kopie dokumentů z rejstříku, znamená to, že jsou prima facie platné.

Jak vyhledávat v litevském rejstříku právnických osob

Právnické osoby lze vyhledávat v rejstříku bezplatně pomocí následujících vyhledávacích kritérií:

 • identifikační číslo
 • název
 • historický název.

Registrovaní uživatelé, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování služeb, mohou vyhledávat podle následujících kritérií: kód, název, fyzická osoba, právnická osoba nebo zahraniční právnická osoba.

Samoobslužný systém umožňuje vyhledávat právnické osoby podle identifikačního čísla, názvu a historického názvu (u právnických osob, které svůj název změnily).

Historie litevského rejstříku právnických osob

Rejstřík právnických osob byl vytvořen v roce 2004, ačkoliv údaje o právnických osobách z dřívějších informačních systémů se převáděly automaticky již od roku 1990.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík právnických osob

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Obchodní rejstříky v členských státech - Lucembursko

Na těchto stránkách najdete informace o možnostech nahlížení do obchodního a podnikového rejstříku (RCS) v Lucembursku.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík v Lucembursku?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní a podnikový rejstřík (RCS) je úřední rejstřík všech fyzických a právnických osob, které provozují obchodní činnost, jakož i všech dalších subjektů uvedených v zákoně z 19. prosince 2002 ve znění pozdějších předpisů.

Vedení obchodního a podnikového rejstříku spadá do gesce ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti pověřilo řízením RCS hospodářské zájmové sdružení, GIE RCSL, které tvoří zástupci státu, Obchodní komory a Živnostenské komory.

Cílem RCS je:

 • zajistit identifikaci osob, jejichž registrace nebo zápis jsou požadovány ze zákona, a zpracovat jejich trvalý inventární soupis,
 • zajistit větší bezpečnost transakcí,
 • informovat třetí osoby.

V RCS jsou shromažďovány dva druhy údajů:

 • identifikační a právní údaje, jako je název nebo obchodní forma společnosti, jmění, předmět podnikání, základní kapitál, složení statutárního orgánu, auditor, jednání za společnost a další údaje tohoto druhu,
 • účetní závěrky.

Kontakt

Adresa kanceláře

Poštovní adresa

Úřední hodiny

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tel: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-Mail: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Od pondělí do pátku, od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00

Platí se za nahlížení do obchodního rejstříku?

Nahlížení do spisů v budově RCS je zdarma.

Některé základní informace jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Obchodního a podnikového rejstříku (RCS):

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2006.

Za úhradu je možné obdržet:

 • výpis obsahující aktualizovaný souhrn údajů, které musí Obchodnímu a podnikovému rejstříku předložit osoba, která je do něj zapsaná,
 • kopii dokladů předložených RCS v elektronickém formátu.

Odkaz se otevře v novém okně.Sazebník je přístupný on-line v oddílu „všeobecné informace – sazebník“ (informations générales-Tarifs).

Jak probíhá vyhledávání v obchodním rejstříku v Lucembursku?

Vyhledávání na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Obchodního a podnikového rejstříku (RCS) je možné provádět na základě:

 • názvu (či části názvu) nebo
 • registračního čísla zapsané osoby.

Vyhledávač internetových stránek zobrazí seznam názvů odpovídajících zadání.

Kliknutím na název zobrazených osob se bezplatně zobrazí následující informace:

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2006.

Do jaké míry jsou dokumenty uložené v rejstříku spolehlivé?

Podle čl. 9 odst. 4 zákona o obchodních společnostech ze dne 10. srpna 1915 mají dokumenty a výpisy z nich účinek vůči třetím osobám až ode dne jejich zveřejnění v Lucemburském úředním věstníku (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), pokud společnost neprokáže, že třetí osoby o nich věděly dříve. Třetí osoby se ale mohou odvolávat na dokumenty a výpisy, které nebyly dosud zveřejněné.

Pokud jde o transakce, které se uskutečnily před šestnáctým dnem ode dne zveřejnění, nemají tyto dokumenty a výpisy účinek vůči třetím osobám, které prokážou, že nebylo možné, aby o nich věděly.

V případě nesrovnalostí mezi zněním návrhu na zápis a zněním zveřejněným v úředním věstníku nelze zveřejněné znění vůči třetím osobám uplatnit. Třetí osoby se však na něj mohou odvolávat, pokud společnost neprokáže, že věděly o znění návrhu na zápis.

Období, které pokrývá obchodní rejstřík v Lucembursku

Obchodní a podnikový rejstřík existuje od roku 1909.

Od roku 2003 spadá pod správu Ministerstva spravedlnosti a jeho řízením bylo pověřeno hospodářské zájmové sdružení GIE RCSL. Od té doby probíhá i jeho úplná digitalizace.

Doklady předložené RCS po 1. lednu 2006 jsou soustavně digitalizovány a lze do nich nahlížet elektronickou cestou na internetu.

Doklady předložené od založení RCS v roce 1909 byly digitalizovány a jsou postupně dávány k dispozici veřejnosti.

Veškeré informace z RCS lze nyní vyhledat elektronicky.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní a podnikový rejstřík (RCS)

Poslední aktualizace: 16/06/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Maďarsko

V této části je uveden přehled informací o maďarském obchodním rejstříku.

Jaké informace nabízí maďarský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o zapsaných společnostech a korporátní listiny, z nichž zápis vychází. Údaje v obchodním rejstříku (o zapsaných společnostech) spravují soudy jednající jako rejstříkové soudy. Informace o společnostech a korporátní listiny se ukládají v elektronické podobě. Údaje o společnostech zapsaných u jakéhokoliv maďarského rejstříkového soudu jsou přístupné zdarma na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://www.e-cegjegyzek.hu/ (Služba korporátních informací a elektronického zápisu ministerstva spravedlnosti).

Online lze konzultovat tyto informace (platné nebo již neplatné), jež se zapisují do obchodního rejstříku v okamžiku žádosti:

 • registrační číslo společnosti (cégjegyzékszám),
 • název/firma,
 • sídlo (székhely),
 • závod(y) (telephely),
 • pobočka(y) (fióktelep),
 • předmět podnikání,
 • základní kapitál,
 • daňové číslo,
 • zda bylo zahájeno insolvenční řízení, likvidace nebo konečné vypořádání,
 • zda (bývalý) člen statutárního orgánu nebo vedoucí obchodního sdružení, podle § 3:22 zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (nový občanský zákoník), nesmí být členem statutárního orgánu nebo vedoucím jiného obchodního sdružení.

K prvnímu dni každého týdne jsou aktualizovány tyto informace:

 1. všechny údaje o společnostech, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (tzv. výpis) (tárolt cégkivonat), plus údaje o žádostech o zápis nebo o provedení změny v zápisu, které ještě nebyly zpracovány;
 2. údaje o společnostech zahrnují informace o:
 • vlastnické struktuře (společníci nebo akcionáři) a členech statutárních orgánů právnických osob, obchodního sdružení bez právní subjektivity (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), nebo jiného sdružení,
 • způsobu jednání za společnost a členství fyzických osob v dozorčí radě.

Pomocí vyhledávače lze prvního dne každého týdne vyhledat aktualizované informace.

Obchodní rejstřík eviduje informace o společnostech rovněž na základě dalších kritérií (přístupné jsou i již neplatné údaje), přičemž kromě těchto údajů jsou přístupné i korporátní listiny. Údaje jsou přístupné u rejstříkových soudů a prostřednictvím Služby korporátních informací, přičemž úřední nebo neověřené opisy korporátních listin či výpisy informací o společnosti lze získat po zaplacení správního poplatku

Je přístup k maďarskému obchodnímu rejstříku zdarma?

Ve výše uvedeném rozsahu lze do maďarského obchodního rejstříku nahlížet na internetové stránce <Odkaz se otevře v novém okně.https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>zdarma. Přístup k dalšímu obsahu je zpoplatněn.

Jak v maďarském obchodním rejstříku vyhledávat?

Informace o společnostech zle vyhledávat za pomocí jednoho z následujících kritérií:

– název/firma,

– registrační číslo společnosti (cégjegyzékszám),

– daňové číslo.

Do jaké míry jsou údaje uvedené v rejstříku spolehlivé?

Údaje uvedené v článku 2 směrnice 2009/101/ES jsou v případě společností zapsaných v maďarském rejstříku bezplatně dostupné online.

Veřejné informace o společnostech v Maďarsku poskytují rejstříkové soudy, Služba korporátních informací (Céginformációs szolgálat) a obchodní věstník (Cégközlöny). Obchodní věstník je úředním věstníkem ministerstva spravedlnosti, který je zdarma dostupný na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Při každodenní aktualizaci zveřejňuje rejstříkový soud v obchodním věstníku kromě údajů z obchodního rejstříku týkajících se akciových společností a společností s ručením omezeným i stanovy společností, případně jejich změny.

Údaje v obchodním rejstříku spravují soudy jednající jako rejstříkové soudy. Informace o společnostech a korporátní listiny se ukládají v elektronické podobě. Údaje o společnostech zapsaných u jakéhokoliv rejstříkového soudu v Maďarsku jsou přístupné zdarma na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://www.e-cegjegyzek.hu/ (Služba korporátních informací a elektronického zápisu ministerstva spravedlnosti).

Historie maďarského obchodního rejstříku

Od července 1993, kdy se stal Národní systém pro korporátní informace a zápis společností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) plně funkčním, zadávají soudy údaje do obchodního rejstříku v elektronické podobě.

Časová odezva systému mezi dvěma soudy je otázkou pouze několika minut.

Poslední aktualizace: 19/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Malta

Tento oddíl přináší informace o maltském obchodním rejstříku.

Jaké informace nabízí maltský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Maltský obchodní rejstřík obsahuje všeobecné informace o společnostech na Maltě.

Rejstřík vede Odkaz se otevře v novém okně.maltský úřad finančních služeb (MFSA), který je právně odpovědný za aktualizaci národního rejstříku společností. Internetové stránky maltského úřadu finančních služeb poskytují informace o právních předpisech finančních služeb. Konkrétně se jedná o:

 • zákony parlamentu a příslušná právní oznámení (s odkazy na Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti, kultury a samosprávy),
 • pravidla,
 • licence,
 • oběžníky,
 • brožury,
 • oznámení a
 • ostatní informace vydané maltským úřadem finančních služeb a další materiály vztahující se k řízení finančních služeb na Maltě.

Je přístup do maltského obchodního rejstříku zdarma?

Všeobecné informace z maltského obchodního rejstříku jsou veřejnosti dostupné zdarma, nicméně za přístup k některým oddílům internetových stránkách se účtuje poplatek.

Internetové stránky maltského úřadu finančních služeb jsou veřejnosti k dispozici bezplatně.

Jak vyhledávat v maltském obchodním rejstříku?

Registrovaní uživatelé online systému rejstříku mají do databáze rejstříku volný přístup. Registrace uživatele není vázaná na předplatné. Stahování dokumentů jednotlivých společností z internetových stránkách je zpoplatněno, vyhledávání informací v databázi je však bezplatné. Kdokoli si tudíž může vyhledat společnost pomocí jejího názvu, části názvu nebo registračního čísla. Mezi ostatní volně dostupné informace patří sídlo společnosti, jména ředitelů, tajemníků společnosti, akcionářů či podílníků.

Jak jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zákon o společnostech z roku 1995 (kapitola 386 maltské sbírky zákonů) je hlavní zákon, kterým se řídí společnosti s ručením omezeným registrované na Maltě. Zákon obsahuje ustanovení, která umožňují třetím osobám dovolávat se dokumentů a dalších skutečností zapsaných v rejstříku:

Všechny dokumenty a zákonem požadovaná podání jsou podepsány/ověřeny ředitelem či tajemníkem společnosti. Dokumenty a zákonem požadované skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku v dobré víře. Osoba zastupující společnost odpovídá za obsah dokumentů. Uvedení nepravdivé skutečnosti v jakémkoli dokumentu určeném orgánu veřejné moci za účelem získání výhody nebo zisku pro sebe nebo jinou osobu je na Maltě trestným činem.

Historie maltského obchodního rejstříku

Právo obchodních společností bylo na Maltě zavedeno v roce 1962 nařízením o obchodních partnerstvích. Rejstřík byl původně součástí úřadu pro obchod (Commerce Department), což je orgán státní správy. Po vstupu v platnost nového zákona o společnostech v roce 1995 se stal v roce 1997 součástí maltského úřadu finančních služeb. Veškeré dokumenty všech registrovaných společností se oskenovaly a pro každou společnost byl vytvořen elektronický spis. Vzdálený přístup do databáze společností a k dokumentům v ní obsaženým byl zpočátku možný prostřednictvím systému přímé linky, který v roce 2000 přešel na internet. Ke konci roku 2004 byl spuštěn nový webový systém a v roce 2006 byla zavedena elektronická podatelna používající digitální podpis.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Maltský obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Maltský úřad finančních služeb

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, kultury a samosprávy

Poslední aktualizace: 05/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Nizozemí

V této části naleznete informace o nizozemském obchodním rejstříku.

Jaké informace nabízí nizozemský obchodní rejstřík?

Nizozemský obchodní rejstřík je ve vlastnictví a správě nizozemské Obchodní komory (Kamer van Koophandel) na základě zákona o obchodním rejstříku.

Rejstřík nabízí přehled všech (právně) relevantních informací týkajících se všech příslušných hospodářských subjektů v Nizozemsku. Zapsány jsou všechny subjekty. To znamená:

 • Korporace/společnosti (s ručením omezeným, neomezeným a veřejně obchodovatelné – BV a NV)
 • živnostníci
 • sdružení
 • nadace
 • osoby samostatně výdělečně činné v rámci svobodných povolání (např. právníci, lékaři, umělci)
 • společenství vlastníků
 • církve a
 • státní úřady.

Množství zapsaných údajů se liší podle právní formy organizace. Nejdůležitějšími zapsanými údaji jsou:

 • úřední název (firma)
 • ostatní obchodní označení
 • sídlo
 • adresy
 • kapitál (akcie)
 • statutární orgány
 • osoby oprávněné jednat
 • pobočky
 • kontaktní údaje
 • předmět podnikání/činnosti (podle klasifikace v NACE).

V tomto rejstříku je zapsáno přibližně 2,5 milionu subjektů.

Podle nizozemského práva jsou údaje v rejstříku platné (a závazné pro třetí osoby), není-li uvedeno jinak. Povinnost nechat se zapsat (a nechat zapsat veškeré změny) nesou samotné subjekty. Každá změna musí být zapsána nejpozději do týdne od jejího vzniku.

Zápis není součástí procesu vzniku společnosti v Nizozemsku. Z právního hlediska může společnost v Nizozemsku existovat, aniž by byla zapsána. Proto i přesto, že je protiprávní o zápis nepožádat, nezapsané společnosti existují a mohou jednat jako společnosti (na rozdíl například od situace ve Spojeném království).

Nizozemské obchodní společnosti (s ručením omezeným či neomezeným) jsou také povinny založit do obchodního rejstříku svou účetní závěrku. To platí pro přibližně 900 000 společností. Většina je povinna založit pouze rozvahu, zatímco velké společnosti (přibližně 30 000) musí založit též výsledovku.

Je přístup do nizozemského obchodního rejstříku zdarma?

Základní informace v nizozemském obchodním rejstříku jsou k dispozici zdarma prostřednictvím internetu, ale za některé služby (např. úřední výpisy) se platí poplatek.

Zapisované subjekty platí pouze za prvotní zápis, neplatí se žádné roční poplatky nebo poplatky za provádění změn.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty v obchodním rejstříku?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/ES ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES týkající se propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků upravuje vytvoření evropské centrální platformy. Systém propojení rejstříků poté tvoří tato platforma, rejstříky členských států a portál, který slouží jako evropské elektronické přístupové místo.

Směrnice stanoví dvě lhůty nabytí účinnosti. Členské státy musely provést její ustanovení do 7. července 2014, vyjma několika článků. Zbývající články musí být provedeny do dvou let od okamžiku, kdy Evropská komise přijme prováděcí akty.

Nizozemské právní předpisy již splňují požadavky stanovené v příslušných článcích směrnice. Pro účely splnění obou lhůt pro provedení směrnice nejsou nutné žádné další novely zákona o obchodním rejstříku z roku 2007 nebo sekundárních právních předpisů na něm založených. Oznámení v tomto smyslu bylo zveřejněno v Odkaz se otevře v novém okně.úředním věstníku ze dne 4. července 2014.

Jak vyhledávat v nizozemském obchodním rejstříku

V o Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku můžete vyhledávat pomocí:

 • obchodní firmy (nebo její části), případně názvu
 • identifikačního čísla společnosti
 • adresy a
 • poštovního směrovacího čísla.

Historie nizozemského obchodního rejstříku

Informace jsou vedeny ode dne zahájení fungování současného rejstříku (1920). Jsou k dispozici též údaje některých starších společností.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík, Odkaz se otevře v novém okně.Kamer van Koophandel

Poslední aktualizace: 07/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Rakousko

Tato část portálu podává přehled o obchodním rejstříku v Rakousku.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

V Odkaz se otevře v novém okně.obchodním rejstříku (Firmenbuch) (hlavní rejstřík (Hauptbuch)) jsou uloženy informace o všech registrovaných rakouských společnostech (viz § 2 FBG). Dokumenty, které tvoří podklady záznamů, jsou uloženy v elektronickém archívu dokumentů justice (sbírka listin). Údaje o společnostech a sbírka dokumentů jsou veřejně dostupné na internetu, ale přístup k nim je zpoplatněn.

Údaje o společnostech jsou rakouským úřadům k dispozici také na portálu spolkového výpočetního střediska (Portal des österreichischen Bundesrechenzentrums) (BRZ). Členské státy EU mají k těmto údajům přístup přes Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík (Europäisches Unternehmensregister) (EBR).

Je přístup do obchodního rejstříku bezplatný?

Přístup do rakouského obchodního rejstříku je zpoplatněn.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku

Každý je oprávněn k přístupu do databáze obchodního rejstříku, aby zde získal informace o záznamech v obchodním rejstříku.

Výpis s aktuálními údaji lze získat zadáním příslušného čísla obchodního rejstříku. Na požádání lze získat také údaje, které byly vymazány (vztahuje se pouze na údaje dostupné v elektronické podobě). Dotazy se mohou týkat také nedávno provedených nových záznamů, jejich změn nebo výmazu.

Veřejný přístup do databáze obchodního rejstříku zajišťují Odkaz se otevře v novém okně.společnosti, tzv. přístupová místa (Verrechnungsstellen), které byly ministerstvem spravedlnosti pověřeny vyřizováním žádostí. Poskytují zpoplatněné služby, jako jsou odpovědi na dotazy týkající se obchodního rejstříku nebo zajišťování ověřených výpisů z obchodního rejstříku, které jsou totožné s úředně vydávanými výpisy.

Oprávnění vydávat veřejné listiny o stavu zápisů v obchodním rejstříku z účelem předložení určitému orgánu státní správy mají ale pouze krajské soudy (konkrétně oddělení obchodního rejstříku (Firmenbuchabteilung)).

Jak spolehlivé jsou dokumenty obsažené v rejstříku?

Podle čl. 3a směrnice 2009/101/ES (ve znění směrnice 2012/17/EU) musí členské státy vysvětlit, na základě jakých ustanovení vnitrostátního práva se mohou třetí osoby dovolávat údajů a listin uvedených v článku 2 týkajících se společností (např. pravomoci zastupování orgánů nebo stanov). Tyto informace stanoví právní situaci v Rakousku.

V Rakousku jsou údaje a listiny o akciových společnostech (AS) a společnostech s ručením omezeným (s.r.o.) v souladu s článkem 2 směrnice 2009/101/ES obsaženy v obchodním rejstříku, jehož právním základem je obchodní zákoník (Unternehmensgesetzbuch – UGB) a zákon o obchodním rejstříku (Firmenbuchgesetz – FBG). Obchodní rejstřík vedou soudy ve formě elektronického rejstříku. Sestává z hlavního rejstříku, v němž probíhají záznamy a výmazy právních skutečností (např. pravomoci zastupování orgánů), a sbírky listin, která obsahuje relevantí dokumenty (např. stanovy).

Podle Odkaz se otevře v novém okně.§ 10 odst. 1 UGB musí být záznamy do obchodního rejstříku oznamovány na jedné straně v databázi soudních oznámení (Ediktsdatei) (bezplatně přístupné na internetu) a na straně druhé v úředním věstníku listu Wiener Zeitung. Toto oznámení se považuje za splněné v okamžiku, kdy jsou příslušné údaje zaznamenány do databáze soudních oznámení.

Účinky záznamů do obchodního rejstříku vůči třetím osobám upravuje Odkaz se otevře v novém okně.§ 15 UGB, podle něhož se nemůže dotčená společnost dovolávat vůči třetí osobě skutečnosti, která měla být zapsána do obchodního rejstříku, avšak nebyla zapsána, pokud této třetí osobě nebyla daná skutečnosti již známa (odstavec 1). Jakmile je určitá skutečnost zapsána, musí ji třetí osoba považovat za závaznou. To ovšem neplatí pro právní úkony provedené do 15 dnů ode dne oznámení, pokud třetí strana prokáže, že jí tato skutečnost nebyla známa a ani jí nemusela být známa (odstavec 2). Společnost musí rovněž považovat nesprávné záznamy pro ni za závazné vůči třetí osobě v obchodních transakcích, pokud nesprávný záznam nechala provést sama nebo nenechala tento záznam vymazat, přestože věděla nebo musela vědět, že je nesprávný. Společnost však nemusí považovat nesprávný záznam pro ni za závazný, pokud prokáže, že třetí osoba nespoléhala na to, že je záznam správný, nebo že věděla, že je záznam nesprávný, nebo nevěděla z hrubé nedbalosti (odstavec 3).

Stanovy akciové společnosti nebo společenská smlouva společnosti s ručením omezeným jsou vždy závazné ve znění uvedeném v obchodním rejstříku, neboť změna stanov či společenské smlouvy nemá žádný právní účinek, dokud není zapsána v obchodním rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.§ 148 odst. 3 zákona o akciových společnostech AktG, Odkaz se otevře v novém okně.§ 49 odst. 2 zákona o společnostech s ručením omezeným GmbHG).

Historie obchodního rejstříku

Záznamy údajů v rakouském obchodním rejstříku se původně uchovávaly v listinné podobě. Při automatizaci obchodního rejstříku v roce 1991 byly údaje převedeny do elektronické databáze. Od té doby jsou veškeré aktuální a historické údaje k dispozici v elektronické podobě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Obecné informace o rakouském obchodním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně. Databáze soudních oznámení rakouské justice

Odkaz se otevře v novém okně.Úplné znění zákona UGB

Odkaz se otevře v novém okně.Úplné znění zákona FBG

Odkaz se otevře v novém okně.Úplné znění zákona AktG

Odkaz se otevře v novém okně.Úplné znění zákona GmbHG

Poslední aktualizace: 23/05/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Polsko

V této části je v obecných rysech představen polský obchodní rejstřík

Jaké informace lze nalézt v obchodním rejstříku?

Odkaz se otevře v novém okně.Polský obchodní rejstřík (Krajowy Rejestr Sądowy – národní soudní rejstřík) je provozován a spravován Odkaz se otevře v novém okně.polským ministerstvem spravedlnosti.

Obsahuje informace o obchodních společnostech, nadacích, sdruženích a jiných subjektech.

Konkrétněji rejstřík obsahuje o těchto subjektech informace různého druhu:

 • číslo v národním soudním rejstříku (číslo KRS),
 • číslo REGON (číslo v centrálním seznamu subjektů národního hospodářství),
 • název,
 • povaha a právní status,
 • datum registrace v KRS,
 • kontaktní údaje,
 • hlavní data (zápisu a výmazu),
 • příslušné orgány,
 • osoby oprávněné jednat jménem subjektu.

Je přístup do polského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském obchodním rejstříku?

V polském obchodním rejstříku lze vyhledávat podle těchto vyhledávacích kritérií:

 • číslo zápisu do rejstříku (čísla KRS) nebo
 • název subjektu.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Podle polského práva se otázka ochrany třetích osob v souvislosti s poskytováním údajů a dokumentů podléhajících směrnici 2009/101/ES řídí zákonem ze dne 20. srpna 1997 o národním soudním rejstříku (Dz. U. 2013.1203.j.t.)

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 20. srpna 1997 o národním soudním rejstříku (Dz. U 2013,1203 j.t.):

„Článek 12
1. Údaje uvedené v rejstříku z něj nelze vymazat, nestanoví-li zákon jinak.

2. Ukáže-li se, že je v rejstříku uveden zápis obsahující zjevné chyby či nesrovnalosti s obsahem usnesení soudu, soud zápis z moci úřední opraví.

3. Jsou-li v rejstříku uvedeny údaje z hlediska závazných právních předpisů nepřípustné, rejstříkový soud tyto údaje poté, co vyslechne zúčastněné strany, nebo poté, co je vyzve k podání písemného prohlášení, z moci úřední vyškrtne.

Článek 13
1. Zápisy do rejstříku podléhají povinnosti oznámit je v soudním a hospodářském věstníku Monitor Sądowy i Gospodarczy, nestanoví-li zákon jinak.

Článek 14
Subjekt, který je povinen podat žádost o zápis do rejstříku, se vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře nesmí dovolávat údajů, které do rejstříku nebyly zapsány nebo které z něj byly vyškrtnuty.

Článek 15
1. Ode dne oznámení ve věstníku Monitor Sądowy i Gospodarczy se nelze zaštiťovat neznalostí oznámených zápisů. Pokud však jde o činnosti vykonané před uplynutím šestnáctého dne ode dne oznámení, subjekt zapsaný do rejstříku se nemůže zápisu dovolávat vůči třetí osobě, která prokáže, že o obsahu zápisu nemohla vědět.

2. V případě rozporu mezi zápisem v rejstříku a oznámením ve věstníku Monitor Sądowy i Gospodarczy je závazný zápis v rejstříku. Třetí osoba se však dovolávat obsahu oznámení může, ledaže subjekt zapsaný v rejstříku prokáže, že třetí osoba o obsahu zápisu věděla.

3. Třetí osoba se může dovolávat dokumentů a údajů, ve vztahu k nimž zatím nebyla splněna oznamovací povinnost, pokud je neprovedení oznámení nezbavuje právního účinku.

Článek 17
1. Má se za to, že údaje zapsané v rejstříku jsou pravdivé.

2. Pokud byly údaje do rejstříku zapsány v rozporu s prohlášením subjektu nebo bez tohoto prohlášení, nemůže se tento subjekt vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře zaštiťovat tvrzením, že takové údaje nejsou pravdivé, pokud neprodleně nepožádal o opravu, doplnění nebo vyškrtnutí zápisu.“

Historie polského obchodního rejstříku

Rejstřík je v provozu od ledna roku 2007.

Zajímavé stránky

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon ze dne 20. srpna 1997 o národním soudním rejstříku

Poslední aktualizace: 18/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Obchodní rejstříky v členských státech - Portugalsko

Tato část obsahuje přehled o portugalských obchodních a justičních portálech.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík (registo comercial) představuje veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o právním statusu podnikatelů, obchodních společností, společností podle občanského práva, které mají formu obchodní společnosti, samostatných podniků s ručením omezeným, družstev, veřejnoprávních společností, dalších seskupení podniků a evropských hospodářských a zájmových sdružení, jakož i ostatních fyzických a právnických osob, které ze zákona podléhají zápisu do rejstříku. Zapsány mohou být pouze skutečnosti podložené příslušnými doklady. Tyto doklady se archivují v elektronické podobě.

Zápis do obchodního rejstříku uděluje obchodním společnostem status právnické osoby a je zpravidla povinný. Skutečnosti týkající se společností jsou obvykle uvedeny ve zvláštním dokumentu. Ve většině případů postačí předložení protokolu a rozhodnutí společníků.

O zápis do rejstříku je třeba požádat ve lhůtě dvou měsíců ode dne založení společnosti. Platnost žádosti o zápis posuzuje odpovědný úředník na základě použitelných právních předpisů, předložených dokumentů a předchozích zápisů. Přitom se ověřuje zejména oprávněnost dotčených stran, formální náležitosti listin a platnost skutečností, jež jsou v nich uvedeny.

V Portugalsku se obchodní rejstřík řídí zákonem o obchodním rejstříku (Código do Registo Comercial), který byl přijat nařízením č. 403/86 ze dne 3. prosince 1986, a za jeho vedení odpovídají oddělení obchodního rejstříku (conservatórias do registo comercial) po celé zemi, jež představují externí útvary Úřadu pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado, IRN), což je veřejná instituce spadající pod ministerstvo spravedlnosti.

Oddělení obchodního rejstříku mohou být samostatnými úřady, nebo jsou přidružena k jiným úřadům (katastrální úřad, matrika či registr vozidel, které jsou rovněž útvary IRN). Zápis do obchodního rejstříku může učinit kterékoli oddělení, neboť jejich oblast působnosti není nikterak zeměpisně omezena.

Do obchodního rejstříku se zapisují tyto údaje o společnostech:

 • založení společnosti,
 • rozhodnutí valné hromady (v případech, kdy tak požaduje zákon) týkající se nabytí majetku společnosti,
 • skutečnosti týkající se podílů ve společnosti, zániku účasti a vyloučení společníků z veřejných obchodních společností a komanditních společností, zrušení podílů v důsledku úmrtí společníka, přijímání nových společníků s neomezeným ručením, odpisů podílů a zániku účasti společníků či jejich vyloučení ze společností s ručením omezeným, rozhodnutí o odpisu, převodu a zpětném odkupu akcií a vydávání dluhopisů,
 • jmenování a odvolání členů správních a dozorčích orgánů společností a tajemníka společnosti,
 • účetní závěrky,
 • změna sídla společnosti,
 • plány na sloučení či rozdělení společnosti, plány na založení evropské akciové společnosti, rozšíření společnosti, vnitrostátní nebo přeshraniční sloučení, rozdělení, změna nebo zrušení společnosti,
 • skutečnosti týkající se základního kapitálu společnosti a jakékoli další změny společenské smlouvy,
 • skutečnosti týkající se likvidátorů společnosti,
 • ukončení likvidace nebo obnovení činnosti společnosti,
 • rozhodnutí o úplné kontrole jedné společnosti druhou v rámci skupiny společností na základě ovládací smlouvy,
 • vydání opčních listů k vlastním cenným papírům společnosti,
 • akty, rozhodnutí a opatření podléhající zápisu do rejstříku,
 • smlouvy o zastoupení a obchodním zastoupení, pokud jsou vyhotoveny v písemné formě, jejich změny a ukončení,
 • zřízení stálého zastoupení,
 • veškeré další skutečnosti, které ze zákona podléhají zápisu do obchodního rejstříku.

Přístup k informacím

O výpis z rejstříku a související elektronické dokumenty může požádat kdokoli.

O výpis v tištěné podobě je třeba žádat u registračních oddělení, přičemž informace o právním statusu jednotlivých subjektů lze rovněž získat ve formě elektronického výpisu na internetových stránkách sloužících jako portál pro podnikatele (Balcão do Empreendedor), které jsou nepřetržitě aktualizovány a jsou k dispozici v portugalštině a angličtině:

Odkaz se otevře v novém okně.http://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Při podání žádosti je třeba uvést daňové identifikační číslo právnické osoby (Número de Identificação de Pessoa Coletiva – NIPC), které je současně daňovým číslem a registračním číslem v obchodním rejstříku.

Zveřejněné stanovy společností lze vyhledat na oficiálních internetových stránkách podle daňového identifikačního čísla (NIPC), podle obce nebo podle typu dokumentu.

Veřejnoprávní subjekty mohou též provádět vyhledávání na základě názvu společnosti, která podléhá zápisu do obchodního rejstříku, nebo jejího daňového identifikačního čísla, případně prostřednictvím služby Webservice, k níž získají přístup na základě povolení IRN.

Náklady na informace

Informace zapsané v obchodním rejstříku jsou k dispozici zdarma na oficiálních internetových stránkách, na nichž se zveřejňují stanovy společností. Ke zveřejnění dochází automaticky okamžitě po zápisu do rejstříku a zveřejněné informace může kdokoli vyhledat.

Výpisy z rejstříku a související dokumenty, ať již v tištěné, či elektronické formě, podléhají poplatku.

Přístup k elektronickým výpisům lze získat na základě ročního poplatku ve výši 25 EUR, s případnou možností předplatného na dva, tři nebo čtyři roky. Při podání žádosti je třeba uvést příslušné daňové identifikační číslo. Po zaplacení poplatku je informace dostupná po zadání číselného kódu výpisu.

Stejnou cestou lze požádat také o elektronický výpis pro doklady archivované v elektronické databázi, tj. dokumenty používané jako základ pro zápis od ledna 2011, a rovněž o ověřené kopie aktualizovaných zakládajících smluv společností.

Právní účinky zápisu do obchodního rejstříku

Skutečnosti, které podléhají zápisu do obchodního rejstříku a zveřejnění, nabývají právního účinku vůči třetím osobám teprve dnem zveřejnění.

Konečná podoba zápisu v rejstříku představuje domněnku existence právního stavu (článek 11 zákona o obchodním rejstříku).

Veškeré údaje o totožnosti společnosti (právní povaha, název, sídlo, předmět činnosti, osoby s podpisovým právem, totožnost členů orgánů společnosti), jakož i většina skutečností podléhajících zápisu do rejstříku pocházejí z převzatých záznamů; zakládají se tudíž na domněnce existence právního stavu uvedeného v rejstříku.

Výjimkou z tohoto pravidla je zápis na základě podání, kdy odpovědnost za ověření toho, zda jsou dokumenty předkládané při zápisu v souladu s právními předpisy, nese dotyčná společnost. Registrační úředník ověřuje pouze oprávněnost žadatele o zápis. Takový zápis je veřejným oznámením a nezakládá se na domněnce správnosti. Týká se to například záznamů o podílech ve společnosti.

Článek 153 zákona o katastru nemovitostí (Código do Registo Predial), což je předpis uplatňovaný doplňkově k obchodnímu rejstříku, stanoví, že osoba, která předloží k zápisu falešný či z právního hlediska neexistující dokument, může být vedle trestní odpovědnosti rovněž odpovědná za škody takto způsobené. Stanoví také, že tatáž odpovědnost se vztahuje na osoby, které učiní nebo potvrdí falešná nebo nepřesná prohlášení, ať už na oddělení obchodního rejstříku či jinde, za účelem zápisu nebo vystavení potřebných dokladů.

Podle článku 348a trestního zákona bude každý, kdo před orgánem veřejné moci nebo úředníkem při výkonu jeho povinností učiní falešné prohlášení či osvědčení týkající se totožnosti, stavu nebo jiné vlastnosti s právními účinky, a to jeho samotného či jiných osob, s tím, že tato prohlášení by měla být uvedena v pravém úředním dokladu, odsouzen k odnětí svobody až na dva roky nebo k peněžitému trestu.

Poslední aktualizace: 20/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Obchodní rejstříky v členských státech - Rumunsko

Tato část vám poskytne přehled o rumunském obchodním rejstříku vedeném Národním úřadem pro obchodní rejstřík, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti.

Jaké informace rumunský obchodní rejstřík uchovává?

Rumunský Odkaz se otevře v novém okně.Národní úřad pro obchodní rejstřík je veřejnoprávní instituce s právní subjektivitou spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti, která vede, organizuje a spravuje centrální elektronický obchodní rejstřík.

Podatelny obchodního rejstříku se nacházejí v Bukurešti a ve všech 41 župách Rumunska. Odpovídají za vedení, organizaci a správu místních obchodních rejstříků.

Podle zákona č. 26/1990 obsahuje obchodní rejstřík následující informace o těchto subjektech:

 • obchodní společnosti,
 • státní podniky,
 • státní společnosti,
 • veřejnoprávní společnosti,
 • družstevní společnosti,
 • družstevní organizace,
 • finanční instituce,
 • hospodářská zájmová sdružení,
 • evropská hospodářská zájmová sdružení,
 • evropské společnosti,
 • evropské družstevní společnosti,
 • živnostníci,
 • jediní vlastníci,
 • rodinné podniky a
 • další osoby, o kterých to stanoví zákon.

Obchodní rejstřík zaznamenává všechny skutečnosti, akty, listiny a identifikační údaje dotčených osob, u kterých je zápis nutný ze zákona, a veškeré skutečnosti, akty a listiny výslovně vyžadované zákonem

Internetová stránka obchodního rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/en/) obsahuje:

1. dokumenty;
2. informace a služby rozčleněné podle oddílů a poskytovaných služeb;
3. informace o Národním obchodním rejstříku a obchodním rejstřících při soudech prvního stupně;
4. různé veřejné informace – volný přístup;
5. formuláře používané rejstříkem;
6. náležitosti zápisu do obchodního rejstříku pro všechny kategorie podnikatelů a podniků;
7. statistické údaje ohledně provedených zápisů.

 • Historie rejstříku
 • ORC síť obchodního rejstříku
 • Formuláře pro podnikatele a náležitosti
 • Poplatky za služby rejstříku
 • Služby
 • Právní předpisy
 • Statistické údaje.
 • Média

Online služby obchodního rejstříku jsou poskytovány prostřednictvím portálu elektronických služeb Odkaz se otevře v novém okně.Národního úřadu pro obchodní rejstřík, který byl pro podnikatele vyvinut v rámci odvětvového operačního programu „Zvyšování hospodářské konkurenceschopnosti“, „Investice pro vaši budoucnost“ díky projektu pro služby e-Governmentu.

Národní úřad pro obchodní rejstřík prostřednictvím portálu elektronických služeb poskytuje tyto online služby obchodního rejstříku:

 • Recom online,
 • předběžné ověření (dostupnost anebo rezervace názvu/loga právnických osob nebo fyzických osob, živnostníků a rodinných podniků),
 • zápisy do obchodního rejstříku,
 • aktualizace kontaktních údajů společností zapsaných v obchodním rejstříku,
 • získávání aktuálních informací o předchozích činnostech společnosti, statistické údaje,
 • vydávání dokumentů (výpisů),
 • aktuální stav řízení,
 • oznamování návrhů na zápis, které byly předloženy obchodnímu rejstříku,
 • rozhodnutí o přerušení řízení ve věci návrhů na zápis do obchodního rejstříku,
 • statistické údaje (operace v ústředním obchodním rejstříku, společnosti se zahraničním kapitálem).

Služba „Recom online“ zpřístupňuje tyto informace:

 • název/jméno,
 • sídlo,
 • jedinečné registrační číslo,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku,
 • právní status,
 • telefonní spojení,
 • telex,
 • fax,
 • upsaný a splacený kapitál,
 • hlavní předměty podnikání,
 • vedlejší předměty podnikání,
 • údaje o společnících, fyzických či právních osobách (adresa/sídlo, podíl, počet a druh držených akcií, datum a místo narození společníků, kteří jsou fyzickými osobami, osobní identifikační čísla a jedinečná registrační čísla),
 • údaje o členech statutárních orgánů (adresa/sídlo, státní příslušnost, datum a místo narození, pravomoci),
 • údaje o pobočkách a dceřiných závodech (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje o vedlejších provozovnách (sídlo, telefonní spojení),
 • údaje z rozvahy (tržby, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), jsou-li k dispozici.

Je nahlížení do rumunského obchodního rejstříku zpoplatněno?

Do obchodního rejstříku lze nahlížet Odkaz se otevře v novém okně.online prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku. Přístup je možný po předchozí registraci jako uživatel (vytvoření uživatelského jména a hesla), po uzavření smlouvy a zaplacení poplatku.

 • Obecné informace pro osoby, jež mají zájem provozovat určité regulované činnosti (podniky, fyzické či právnické osoby, veřejnoprávní instituce a orgány), jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Zpoplatněná část služeb „Recom online“ je rovněž k dispozici po registraci jako uživatel. Přístup je zajištěn nonstop.
 • Po předchozí registraci (vytvoření uživatelského jména a hesla) lze na portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku získat přístup k elektronickým formulářům.
 • Část věnovaná informacím o aktuálním stavu řízení o zápis ve věci návrhů předložených obchodnímu rejstříku je přístupná zdarma.
 • Část věnovaná informacím o rozhodnutích o přerušení řízení ve věci návrhů předložených obchodnímu rejstříku je přístupná zdarma.
 • Některé veřejné informace (účetní výkazy, dobrovolná likvidace, konkurs, atd.) jsou přístupné zdarma.
 • Všechny oddíly internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.https://www.onrc.ro/index.php/en/ jsou přístupné zdarma a nepřetržitě k dispozici.
 • Služby portálu Národního úřadu obchodního rejstříku jsou z části bezplatné v souladu s platnými právními předpisy.
 • Přístup k jakékoliv službě portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku vyžaduje registraci.

Jak vyhledávat v rumunském obchodním rejstříku

Nezpoplatněné informace služby Odkaz se otevře v novém okně.Recom online lze vyhledávat za pomoci těchto kritérií:

 • název společnosti,
 • zápis do obchodního rejstříku,
 • jedinečné registrační číslo,
 • župa, ve které se nachází sídlo.

Obecné informace pro zainteresované osoby dostupné zdarma zahrnují:

 • název společnosti,
 • město a župa, ve které se nachází sídlo,
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku (přidělené elektronickým obchodním rejstříkem),
 • jedinečné registrační číslo (přidělené ministerstvem veřejných financí),
 • stanovy,
 • předchozí sídlo,
 • nevyměněné registrační osvědčení,
 • upsaný kapitál podle zákonného omezení,
 • likvidace,
 • úpadek,
 • nedoložení účetní závěrky do sbírky listin,
 • datum posledního zápisu v obchodním rejstříku.

Historie rumunského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 zákonem č. 26/1990 o obchodním rejstříku.

Portál poskytující podnikatelům a zainteresovaným osobám nové online služby byl spuštěn v druhé polovině roku 2011.

Cíle Odkaz se otevře v novém okně.Národní úřadu obchodního rejstříku:

 • informovat podnikatele, veřejné instituce, sdělovací prostředky a zainteresované osoby o záznamech v obchodním rejstříku,
 • zkrátit čas přístupu k informacím,
 • snížit přetíženost přepážek obchodního rejstříku,
 • zkrátit dobu nutnou pro vyplnění dokumentů k zápisu,
 • zjednodušit postupy a řízení ohledně zápisu podnikatelů, předkládání finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty,
 • informovat online žadatele v reálném čase o stavu žádostí podaných v kanceláři obchodního rejstříku.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty v rejstříku?

Rumunský obchodní rejstřík byl zřízen a funguje na základě zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v opětovně zveřejněném a platném znění. Oprávnění na zakládání subjektů, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, jejich fungování a zápis v obchodním rejstříku a na zápis každé změny zakládajících dokumentů, nebo jiných výslovně stanovených aspektů, se vydává na základě zákona č. 26/1990, mimořádného nařízení vlády č. 116/2009, zákona č. 359/2004 a prováděcích předpisů pro vedení obchodních rejstříků, zaznamenávání úkonů a poskytovaní informací. Zvláštní aspekty každého druhu činnosti, na který se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, se řídí zvláštními legislativními akty. Nejdůležitějšími jsou zákon č. 31/1990, zákon č. 1/2005, zákon č. 566/2004, mimořádné nařízení vlády č. 44/2008 a zákon č. 161/2003.

V následujících vnitrostátních ustanoveních se uvádí, že třetí strany sr mohou spolehnout na informace a dokumenty uložené v obchodním rejstříku v souladu s článkem 3a směrnice 2009/101/ES, jak byl zavedený směrnicí 2012/17/EU.

 1. V čl. 1 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v opětovně zveřejněném a pozměněném znění se stanovilo, že „před zahájením vykonávání hospodářské činnosti požádají následující fyzické nebo právnické osoby o registraci nebo zápis do obchodního rejstříku: živnostníci, jediní vlastníci a rodinné podniky, společnosti, státní společnosti a státní podniky, veřejné společnosti, hospodářské zájmové skupiny, družstevní společnosti, družstevní organizace, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti a evropské hospodářské zájmové skupiny se hlavním sídlem v Rumunsku a jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, pokud tak stanoví zákon.“

  V čl. 1 odst. 2 uvedeného zákona se dále uvádí, že „v průběhu své činnosti nebo při jejím skončení fyzické nebo právnické osoby uvedené v odstavci 1 požádají, aby byli zmínky týkající se dokumentů a úkonů podléhajících zákonné registraci zapsané do toho stejného rejstříku“
 1. Poskytování informací zapsaných v obchodním rejstříku a vystavování kopií souvisejících dokumentů probíhá v souladu s článkem 4 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

„(1) Obchodní rejstřík je veřejně dostupný.

(2) Úřad obchodního rejstříku na náklady osoby podávající žádost poskytne ověřené kopie záznamů uvedených v rejstříku a odevzdaných dokumentů, informace týkající se údajů uvedených v obchodním rejstříku a osvědčení potvrzující, zda byl daný dokument nebo akt zaznamenaný.

(3) O dokumenty uvedené v odstavci 2 lze požádat a lze je zaslat rovněž poštou.
(4) Na žádost se dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou vystavit v elektronické formě, zaslat online spolu s rozšířeným elektronickým podpisem jako příloha nebo odkaz.

(5) Sazby za poskytování kopií anebo informací, bez ohledu na způsob doručení, nesmí překročit administrativní náklady, které vzniknou při jejich poskytovaní.“

Vynutitelnost dokumentů a aktů osob, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, se stanovuje v článku 5 zákona č. 26/1990 v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

„(1) Registrace a zmínky mají na třetí strany účinek od data jejich zápisu do obchodního rejstříku nebo uveřejnění v části IV úředního věstníku nebo v jiné publikaci, jak stanoví zákon.
(2) Osoby, které mají povinnost požádat o zápis záznamu, nesmí vůči třetím stranám požadovat vynutitelnost nezaznamenaných dokumentů nebo úkonů, pokud nemohou dokázat, že tyto třetí strany o těchto dokumentech nebo úkonech věděly.

Na společnosti se kromě toho v tomto směru vztahují zvláštní ustanovení, tj. články 50 – 53 zákona č. 31/1990 o společnostech v opětovně zveřejněném a pozměněném znění:

Článek 50

(1)Dokumenty nebo úkony, které nebyly uveřejněné, jak stanovuje zákon, nelze vynutit vůči třetím stranám, pokud společnost nemůže dokázat, že dané třetí strany o nich věděly.

(2) Jakékoliv úkony vykonané společností před 16. dnem od uveřejnění zprávy konajícího soudce v části IV úředního věstníku (v současnosti může o žádostech rozhodovat vedoucí úřadu obchodního rejstříku / osoba jmenovaná generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík v souladu s mimořádným nařízením vlády č. 116/2009 ve znění pozdějších předpisů) nejsou vynutitelné vůči třetím stranám, pokud mohou tyto třetí strany dokázat, že nebylo možné vědět o těchto úkonech.

Článek 51

Třetí strany se však mohou odvolat na dokumenty nebo úkony, které nebyly zveřejněné, pokud se skutečností, že nebyly zveřejněné, neruší jejich účinnost.

Článek 52

(1) V případě nesouladu mezi textem odevzdaným úřadu obchodního rejstříku a textem uveřejněným v části IV úředního věstníku nebo v novinách nemůže společnost vynutit zveřejněný text vůči třetím stranám. Třetí strany mohou vynutit zveřejněný text vůči společnosti, pokud nemůže společnost dokázat, že věděly o textu odevzdaném úřadu obchodního rejstříku. (Článek 52 v kapitole IV hlavy II byl změněný 1. prosince 2006 článkem I odst. 31 zákona č. 441/2006)

V článku 12 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění se uvádí následující:

„Obchodní rejstřík tvoří rejstřík na zaznamenávaní právnických osob, které jsou společnostmi, státními společnostmi nebo podniky, veřejnými společnostmi, hospodářskými zájmovými skupinami, družstevními organizacemi, evropskými společnostmi, evropskými hospodářskými zájmovými skupinami nebo jinými právnickými osobami výslovně stanovenými zákonem s hlavním nebo sekundárním sídlem v Rumunsku, a rejstřík na zápis živnostníků, jediných vlastníků a rodinných podniků s hlavní nebo sekundární provozovnou v Rumunsku. Tyto rejstříky se vedou v počítačovém systému.“ (Čl. 12 odst. 1 v kapitole II byl změněný 16. července 2015 čl. I odst. 5 zákona č. 152/2015).

 1. V článku 6 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění ve spojení s článkem 1 mimořádného nařízení vlády č. 116/2009 o zavedení určitých opatření týkajících se zapisování záznamů do obchodního rejstříku, schváleným se změnami zavedenými zákonem č. 84/2010, se uvádí, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují na základě rozhodnutí vedoucího úřadu obchodního rejstříku / osoby jmenované generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík, případně na základě pravomocného rozsudku soudu, nestanoví-li zákon jinak“.


  V článku 26 odst. 1 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění se uvádí, že „datem provedení záznamu do obchodního rejstříku je datum, kdy byl záznam do obchodního rejstříku skutečně zapsán“.

  V článku 26 odst. 2 uvedeného legislativního aktu ve spojení s mimořádný nařízením vlády č. 116/2009 se dále uvádí, že „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují do 24 hodin od data rozhodnutí vydaného vedoucím úřadu obchodního rejstříku / osobou jmenovanou generálním ředitelem Národního úřadu pro obchodní rejstřík a v případě živnostníka do 24 hodin od data rozhodnutí o schválení registrace“.

  Na základě čl. 51 odst. 2 zákona č. 26/1990 o obchodním rejstříku opětovně zveřejněném a pozměněném znění „záznamy se do obchodního rejstříku zapisují elektronicky na úřadech obchodního rejstříku přiřazených k soudům a též v ústředním počítačovém rejstříku“.

  Další informace Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Související odkazy

Oficiální internetové stránky rumunského Odkaz se otevře v novém okně.Národního úřadu obchodního rejstříku

Elektronické služby rumunského Odkaz se otevře v novém okně.Národního úřadu obchodního rejstříku

Související dokumenty

Zákon č. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Mimořádné nařízení č. 116/2009PDF(255 Kb)ro

Prováděcí předpis ze dne 10. října 2008 o vedení obchodních rejstříkůPDF(1034 Kb)ro

Zákon č. 359/2004PDF(527 Kb)ro

Poslední aktualizace: 31/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Obchodní rejstříky v členských státech - Slovinsko

Tato stránka podává přehled o Obchodním rejstříku Slovinska.

Jaké informace nabízí Obchodní rejstřík Slovinska?

Obchodní rejstřík Slovinska (Poslovni register Slovenije, PRS) spravuje Agentura Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

PRS je centrální veřejná databáze informací o všech podnikatelských subjektech se sídlem v Republice Slovinsko vykonávajících výdělečnou či nevýdělečnou činnost a o dceřiných společnostech a pobočkách podnikatelských subjektů. Rejstřík obsahuje rovněž informace o dceřiných společnostech a pobočkách zahraničních podnikatelských subjektů, které vykonávají činnost ve Slovinsku. Rejstřík obsahuje tyto kategorie subjektů:

 • společnosti (osobní a kapitálové),
 • podnikatelské subjekty s jediným vlastníkem,
 • právnické osoby veřejného práva,
 • právnické osoby soukromého práva,
 • sdružení,
 • fyzické osoby vykonávající činnosti podléhající ohlášení nebo regulované činnosti,
 • dceřiné společnosti a pobočky podnikatelských subjektů,
 • hlavní zastoupení zahraniční podnikatelských subjektů,
 • další subjekty.

O každém subjektu zapsaném v PRS jsou k dispozici různé registrační údaje (identifikační číslo, název společnosti, daňové identifikační číslo, informace o statutárních orgánech a zakladatelích, atd.).

 • přímý přístup prostřednictvím aplikace ePRS a
 • poskytování informací pro další užití.

Co zahrnuje?

Aplikace ePRS

Aplikace Odkaz se otevře v novém okně.ePRS umožňuje uživateli nahlížet do záznamů v Obchodním rejstříku Slovinska o jednotlivých subjektech provozujících na území Republiky Slovinsko hospodářskou činnost.

Je přístup do Obchodního rejstříku Slovinska bezplatný?

Přístup je bezplatný, avšak uživatelé se musí na portálu přihlásit (noví uživatelé se musí nejprve zaregistrovat).

Jak vyhledávat v Obchodním rejstříku Slovinska?

Aby uživatelé mohli v rejstříku vyhledávat, musí se na portálu přihlásit. Údaje lze vyhledávat zadáním vyhledávacích kritérií v jednom nebo více polích, případně zvolením vyhledávacích kritérií z nabídky. Vyhledávacím kritériem může být celý údaj, část údaje (slovo) nebo začátek slova. Vyhledávat je možné podle identifikačního čísla, daňového čísla, názvu společnosti, adresy atd.

Aktualizace

Údaje se aktualizují každý den.

Poskytování údajů pro další použití:

AJPES poskytuje tyto služby Odkaz se otevře v novém okně.pro další použití údajů z obchodního rejstříku:

 • dodávky denních, týdenních nebo měsíčních informačních výpisů v širším nebo užším formátu,
 • dodávky měsíčních informačních výpisů o podnikatelských subjektech vedených v soudním rejstříku v širším nebo užším formátu,
 • dodávky měsíčních informačních výpisů o samostatných podnikatelích v širším nebo užším formátu,
 • dodávky údajů prostřednictvím internetu v širším, užším nebo minimálním formátu (viz ),
 • dodávky údajů na základě zvláštních požadavků v širším nebo užším formátu,
 • zpracovávání shromážděných údajů podle požadavků klienta (číselné údaje).

AJPES každé tři měsíce na internetu bezplatně zveřejní průřez celým Obchodním rejstříkem Slovinska v jazyce XML se souborem informací pro další užití.

Ceny

AJPES si účtuje za poskytování veřejných informací z Obchodního rejstříku Slovinska pro další užití poplatky podle
Odkaz se otevře v novém okně.Sazebníku poplatků za poskytování veřejných informací z obchodního rejstříku Slovinska pro další užití (rejstřík slovinských právních předpisů).

Jak spolehlivé jsou dokumenty obsažené v rejstříku?

Třetí strany se mohou odvolávat na údaje a všechny typy listin, které jsou uvedeny v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření, na základě těchto zákonů:

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o obchodních společnostech (Zakon o gospodarskih družbah) (Úř. věst. RS č. 65/09 – úřední konsolidované znění, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – rozh. ústavního soudu a 82/13; dále jen: ZGD-1), je základním systémovým aktem, který upravuje základní pravidla o právním postavení korporací pro zakládání a fungování obchodních společností, OSVČ, závislých osob, hospodářských zájmových sdružení a dceřiných společností zahraničních podniků a změny jejich právního postavení.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o soudním rejstříku (Zakon o sodnem registru) (Úř. věst. RS, č. 54/07 – úřední konsolidované znění, 65/08, 49/09 a 82/13 – ZGD-1H, dále jen: ZSReg), jímž se řídí soudní rejstřík, stanoví, jaké údaje se do soudního rejstříku zapisují, na základě jakých procesních pravidel příslušný soud rozhoduje o zápisu do soudního rejstříku a podle jakých pravidel AJPES soudní rejstřík spravuje. Tento zákon upravuje také postupy v systému jednotného kontaktního místa (Vse na enem mestu).

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o Obchodním rejstříku Slovinska (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Úř. věst. RS, č. 49/06 a 33/07 – ZSReg-B, dále jen: ZPRS-1), který upravuje vedení a správu Obchodního rejstříku Slovinska (dále jen: obchodní rejstřík), stanoví zápisy do obchodního rejstříku, určení jejich identifikace a její povinné používání, obsah obchodního rejstříku a získávání údajů k vedení obchodního rejstříku a dále stanoví postup provádění zápisu do obchodního rejstříku, údaje, které při zápisu dodá nebo určí správce rejstříku, použití údajů z obchodního rejstříku a uchovávání dokumentace.

Je přístup do slovinského obchodního rejstříku bezplatný?

Ano, přístup je bezplatný. Uživatelé se však musí nejprve na portálu přihlásit.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.obchodní rejstřík (slovinština), Odkaz se otevře v novém okně.obchodní rejstřík (angličtina)

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Obchodní rejstříky v členských státech - Slovensko

V této části naleznete informace o slovenském obchodním rejstříku.

Jaké informace obsahuje slovenský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené skutečnosti týkající se podnikatelů, společností a jiných právnických osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

Rejstřík je ve správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy (okresní soud v sídle krajského soudu).

Je přístup do obchodního rejstříku Slovenské republiky bezplatný?

Přístup do obchodního rejstříku a vydávání výstupů z něj podléhá poplatkové povinnosti.

Jak vyhledávat ve slovenském obchodním rejstříku

Ve slovenském Odkaz se otevře v novém okně.obchodním rejstříku lze vyhledávat pomocí:

Vyhledávací aplikace je k dispozici také v angličtině.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty uvedené v rejstříku?

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník stanoví, kdy je možné dovolávat se údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně obsahu listin uložených do obchodního rejstříku.

Údaje zapsané do obchodního rejstříku jsou vůči třetím osobám účinné ode dne jejich zveřejnění. Obsah listin uložených do obchodního rejstříku je vůči třetím osobám účinný ode dne oznámení o uložení listiny v Obchodním věstníku.
Od tohoto momentu se mohou třetí osoby dovolávat údajů, respektive obsahu listin. Toto neplatí, pokud zapsaná společnost prokáže, že o nich věděly dříve.

Pokud třetí osoba prokáže, že o údajích, respektive obsahu listin nemohla vědět, může se zapsaná společnost domáhat údajů a obsahu listin až ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění údaje, a v případě listiny ode dne oznámení o uložení listiny.

Po uplynutí této lhůty se tedy lze domáhat zapsaných údajů a obsahu uložených listin vůči každé osobě.
V případě nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji či obsahem uložených a zveřejněných listin se zapsaná společnost může vůči třetím osobám domáhat pouze zveřejněného znění. Pokud však prokáže, že o obsahu zapsaného údaje nebo obsahu uložené listiny třetí osoba věděla, může se jich domáhat.

Historie obchodního rejstříku Slovenské republiky

Rejstřík poskytuje informace od 1. ledna 2001.

Slovenský obchodní rejstřík byl zřízený v roce 1992 po přijetí zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a nahradil předchozí podnikový rejstřík.

Obchodní zákoník (§ 27 až § 34) upravoval působnost obchodního rejstříku až do roku 2004.

Od 1. února 2004 se zavedly a nové právní požadavky pro obchodní rejstřík a nabyly účinnosti (novela zákona č. 530/2003 Sb., o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů).

Jediný stále platný paragraf obchodního zákoníku upravuje právní popis zapsané osoby, účinnost zapsaných údajů a jejich zveřejňování. Ustanovení § 28 až § 34 byla zrušena.

Novelizace zákona č. 530/2003 Sb. zavedla zveřejňování rejstříku v elektronické podobě. Aktualizované dokumenty se udržují v písemném a elektronickém formátu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík v SR

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Obchodní rejstříky v členských státech - Finsko

V této části je v obecných rysech představen finský obchodní rejstřík.

Co finský obchodní rejstřík nabízí?

Národní rada pro patenty a registraci (NBPR) vlastní a spravuje Odkaz se otevře v novém okně.finský obchodní rejstřík.

Finský obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o obchodních společnostech (podnicích). Do rejstříku musí být zpravidla zapsány všechny podniky. Podniky jsou rovněž povinny oznamovat veškeré změny svých údajů v rejstříku. Většina podniků musí rovněž vkládat do rejstříku své roční účetní závěrky. Každý rok je zapsáno:

 • přibližně 30 000 nových podniků
 • přibližně 80 000 změn údajů u zapsaných společností
 • přibližně 200 000 účetních závěrek

Obchodní rejstřík sdílí společný oznamovací postup a datovou službu s daňovou správou. Obchodní informační služba je bezplatná datová služba, kterou společně provozují NBPR a daňová správa. Obsahuje kontaktní a identifikační údaje o podnicích, například:

 • název podniku, jeho pomocný název a jejich překlady
 • IČ a sídlo společnosti
 • adresu a další kontaktní informace
 • hlavní předmět činnosti
 • rejstříky daňové správy a NBPR, v nichž je daný podnik zapsán
 • informace o ukončení či přerušení obchodní činnosti nebo o insolvenčním, likvidačním nebo reorganizačním řízení.

Kromě bezplatné informační služby je možné si za poplatek objednat vybrané údaje z obchodního informačního systému (dále jen „BIS“), který rovněž společně provozují daňová správa a Národní rada pro patenty a registraci.

Díky tomu mohou klienti vyhledávat společnosti v BIS: například ve skupinách podle regionů, předmětu činnosti (hlavní předmět činnosti společnosti podle statistiky finského standardu průmyslové klasifikace), formy společnosti, rejstříku (rejstříky daňové správy, obchodní rejstřík nebo rejstřík nadací) nebo data registrace (při hledání nových společností).

Evropský obchodní rejstřík (EBR) poskytuje snadný přístup ke spolehlivým informacím o podnicích z celé Evropy. EBR je společná informační služba poskytovaná obchodními rejstříky 15 evropských zemí. Informační služba poskytuje oficiální a spolehlivé informace přímo z vnitrostátního obchodního rejstříku každé zúčastněné země.

Používání EBR je snadné, neboť uživatel si může zvolit jazyk zobrazení (finštinu, švédštinu nebo angličtinu) a registrované údaje pro každou zemi jsou prezentovány shodným a velmi přehledným způsobem.

Je přístup do finského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, část rejstříku je přístupná zdarma.

Jak vyhledávat ve finském obchodním rejstříku

Údaje o obchodních společnostech jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě oznámení a sdělení přijatých orgánem pro obchodní registraci. Rejstřík obsahuje informace předložené jak samotnými obchodními společnostmi, tak i soudy a dalšími orgány.

Podle § 21a zákona o obchodním rejstříku může NBPR aktualizovat své záznamy a s využitím finského demografického informačního systému ověřovat osobní údaje, které klienti poskytli v oznámeních a jejich přílohách.

Podle § 21 zákona o zákazu podnikání poskytuje Ústředí soudního rejstříku ve Finsku obchodnímu rejstříku podrobné informace o platných zákazech podnikání a jejich zahájení a ukončení. Tyto údaje se pak aktualizují v systému obchodního rejstříku.

Obsah obchodního rejstříku stanoví finské právní předpisy. Finské právní předpisy týkající se obchodního rejstříku, druhů společností a předmětů činností obecně definují, jaké údaje se u různých typů společností zapisují. (Viz například v zákon o obchodním rejstříku, zákon o společnostech s ručením omezeným a zákon o veřejných obchodních společnostech).

Obvykle se u každého typu společnosti zapíší přinejmenším tyto informace:

 • název společnosti
 • obec, z níž je společnost řízena (sídlo)
 • předmět podnikání (oblast činnosti)
 • osoby, které společnost zastupují
 • adresa společnosti.

Jakmile je do obchodního rejstříku proveden zápis, je souběžně zveřejněn prostřednictvím elektronické informační služby. Elektronická informační služba veřejných záznamů je veřejná a bezplatná služba, kde lze nalézt kromě zveřejněných záznamů i základní informace o podniku. Pomocí této služby si můžete ověřit, zda podnik například nechal zaregistrovat nové členy svého představenstva, nebo zjistit, jaké nové podniky byly registrovány v určitém časovém období.

Díky této službě si můžete vyhledat informace týkající se společnosti prostřednictvím jejího IČ. To lze v případě potřeby ověřit v BIS. Konkrétní datum nebo časový interval lze rovněž použít jako vyhledávací kritérium. Případně můžete vyhledávání zpřesnit zadáním typu registrace nebo obce či kraje. Výsledek vyhledávání obsahuje základní údaje o společnosti, název společnosti, obchodní IČ a sídlo. Veřejná registrace obsahuje například druh registrace a názvy zápisů v rejstříku.

V závislosti na druhu společnosti jsou v rejstříku zapsány i další údaje. Jednotlivé výpisy rejstříku se však mohou u společností stejného druhu zcela lišit. Některé společnosti s ručením omezeným mohou například využít možností daných zákonem o společnostech a rozhodnou se vydat opce nebo zavést jiná zvláštní práva, nebo se rozhodnou pro sloučení, a tyto skutečnosti pak oznámí pro zápis do rejstříku. Jiné společnosti se naproti tomu rozhodnou, že budou uvádět pouze takové informace, které se musí k zápisu do rejstříku předkládat. Ve výpisech z rejstříku jsou navíc zohledněny změny právních předpisů. Například zápisy společností s ručením omezeným se mohou v rejstříku velmi lišit podle toho, zda se zapsaný údaj vztahuje k rozhodnutí učiněnému na základě nového zákona o společnostech s ručením omezeným, který vstoupil v platnost 1. září 2006, nebo k rozhodnutí na základě staršího zákona.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zákon o obchodním rejstříku (zákon 1979/129 ze dne 2. února 1979) stanoví pravidla týkající se údajů, které mají být v rejstříku zaznamenány, a jejich zveřejňování. Zákon opravňuje každého jednotlivce k přístupu k údajům, výpisům a osvědčením z obchodního rejstříku. Třetí strana jednající v dobré víře se může dovolávat spolehlivosti informací zaznamenaných v rejstříku.

Podle § 1a zákona jsou všechny údaje zaznamenané v rejstříku veřejné a každý má právo na přístup k údajům zapsaným v obchodním rejstříku, výpisům a osvědčením. Údaje mohou být rovněž poskytovány v elektronické podobě. Jedinými výjimkami jsou osobní identifikační čísla fyzických osob a adresy trvalého pobytu fyzických osob žijících v zahraničí; ty veřejné nejsou. Údaje o identifikujících konečných číslech osobního čísla a adresách trvalého pobytu fyzických osob žijících v zahraničí se poskytují pouze v případech, kdy jejich poskytnutí splňuje požadavky týkající se postupů orgánu stanovených v § 16(3) zákona o transparentnosti vládních činností. V opačném případě bude sdělena místo adresy trvalého pobytu pouze země pobytu.

§ 26 zákona o obchodním rejstříku stanoví, že třetí strana jednající v dobré víře se spolehnout na údaje zaznamenané a zveřejněné v rejstříku. Údaje jsou zveřejňovány elektronicky hned po zápisu do rejstříku. Publikace lze zdarma získat prostřednictvím informační služby obchodního rejstříku.

Historie finského obchodního rejstříku

Informace se v rejstříku uchovávají od roku 1860.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík, Odkaz se otevře v novém okně.Národní rada pro patenty a registraci

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Švédsko

Hlavní informace o švédském obchodním rejstříku

Jaké informace nabízí švédský obchodní rejstřík?

Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) vede několik rejstříků, které obsahují informace o společnostech (tj. registrovaných společnostech). Informace v těchto rejstřících lze nalézt pomocí Odkaz se otevře v novém okně.internetového vyhledávače. Můžete se rovněž obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket).

Pro tyto rejstříky se níže užívá společný název obchodní rejstřík.

Obchodní rejstřík obsahuje mimo jiné informace o:

 • názvech společností a adresách
 • identifikačním čísle
 • řídících pracovnících (mj. členech představenstva)
 • účetních závěrkách
 • stanovách
 • zápisu do rejstříku
 • úpadku.

Rejstřík vlastní a spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket).

Lze do obchodního rejstříku nahlížet zdarma?

Do obchodního rejstříku lze nahlížet zdarma, jestliže se žadatel obrátí na Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) telefonicky. Písemný výpis je obvykle zpoplatněn.

Prostřednictvím internetového vyhledávače lze zdarma získat informace o názvu společnosti, identifikačním čísle a statusu. Další níže uvedené služby jsou přístupné pouze registrovaným a platícím uživatelům.

 • informace o řídících pracovnících (mj. členech představenstva)
 • účetní závěrky
 • stanovy
 • potvrzení o zápisu do rejstříku
 • podrobnější informace o insolvenčních a likvidačních řízeních

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Informace o švédských akciových společnostech jsou zveřejňovány souladu s článkem 2 směrnice 2009/101/ES.

V obchodním rejstříku jsou zapsány nové švédské obchodní společnosti a jakékoli změny, které se jich týkají.

Podle čl. 2 směrnice 2009/101/ES musí členské státy zajistit, aby určité údaje a listiny o společnostech byly vždy zveřejněny. Stejné listiny a údaje musí být podle čl. 3a odst. 2 také zveřejněny na evropském portálu e-justice.

V případě Švédska jsou uvedené údaje zveřejňovány v úředním věstníku (Post- och Inrikes Tidningar).

Další informace o švédských společnostech jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bolagsverket.se/en.

Na stránkách Úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) Odkaz se otevře v novém okně.http://www.bolagsverket.se/en je k dispozici i odkaz na švédský úřední věstník (Post- och Inrikes Tidningar).

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?

Informace z obchodního rejstříku může získat kdokoli, a to prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo telefonu.

Kdokoli může rovněž vyhledávat pomocí internetového vyhledávače, do kterého zadá název a identifikační číslo společnosti. Níže uvedené informace jsou přístupné pouze registrovaným a platícím uživatelům.

 • informace o řídících pracovnících (mj. členech představenstva)
 • účetní závěrka
 • stanovy
 • potvrzení o zápisu do rejstříku
 • podrobnější informace o insolvenčních a likvidačních řízeních.

Historie švédského obchodního rejstříku

Informace jsou v rejstříku vedeny od roku 1897. Od roku 1982 jsou informace podle typu údaje převáděny do elektronické podoby. Od roku 2002 jsou do elektronického formátu převáděny všechny informace zaslané do rejstříku.

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Evropský obchodní rejstřík (EBR)

Poslední aktualizace: 03/11/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Obchodní rejstříky v členských státech - Spojené království

V tomto oddíle jsou obsaženy základní informace o obchodním rejstříku Spojeného království.

Kdo vede obchodní rejstřík ve Spojeném království?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík vede pro celé Spojené království (Anglie a Wales, Severní Irsko a Skotsko) organizace Companies House.

Jaké informace obchodní rejstřík obsahuje?

Rejstřík obsahuje zapisované skutečnosti o obchodních společnostech, partnerstvích s ručením omezeným, komanditních společnostech, zahraničních společnostech, evropských hospodářských zájmových sdruženích, přeshraničních fúzích a evropských společnostech (Societas Europaea). Více informací o zapisovaných skutečnostech lze nalézt na internetových stránkách organizace Odkaz se otevře v novém okně.Companies House. Rejstřík nevede informace o osobách samostatně výdělečně činných, obecném partnerství a obchodních firmách.

Lze nahlížet do obchodního rejstříku zdarma?

Ano, nahlížení do obchodního rejstříku je zdarma, rovněž nejsou zpoplatněny základní informace o zapsaných subjektech.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku ve Spojeném království?

Informace o subjektech v obchodním rejstříku Spojeného království lze vyhledávat na internetových stránkách organizace Odkaz se otevře v novém okně.Companies House prostřednictvím služby „WebCHeck“.

Do jaké míry je možné se na dokumenty v rejstříku spoléhat?

Rejstřík společností „Registrar of Companies“

Tento oddíl popisuje pozici týkající se informací o společnosti, protože je nejrozsáhlejší součástí rejstříku.

Hlavním právním předpisem, který upravuje fungování rejstříku Spojeného království, je zákon o společnostech (Companies Act) z roku 2006. Podle uvedeného zákona poskytuje rejstříku společností (Registrar of Companies) informace k registraci společnost nebo subjekty jednající jejím jménem. Po poskytnutí informací je zkontrolována jejich forma s cílem zajistit jejich úplnost. Rejstřík tyto informace přijímá v dobré víře. Správnost informací se nevaliduje ani neověřuje. Je-li informace přijatelná, je zanesena do rejstříku a záznam je uložen a zpřístupněn veřejnosti k nahlédnutí. Osoby vyhledávající v rejstříku se na tyto informace (s výjimkou omezené třídy informací) mohou spolehnout, ale pouze do té míry, v jaké jsou informace poskytnuté rejstříku správné.

Omezená třída informací v rejstříku má v návaznosti na svůj zápis právní důsledky. Na tyto informace, jak jsou v rejstříku uvedeny, se vyhledávající osoby mohou spolehnout. Do této třídy patří:

 • informace o založení společnosti (oddíl 16 zákona o společnostech z roku 2006)
 • adresa sídla společnosti a její změny podle oddílu 87
 • název společnosti a jeho změny podle oddílu 81
 • informace o opětovném zápisu společnosti s cílem změnit její postavení, například ze soukromé společnosti na veřejnoprávní atd. (oddíly 96, 101,104, 107 a 111)
 • informace o snížení kapitálu společnosti (oddíly 651 a 665).

Za závažné nepřesnosti v informacích poskytnutých rejstříku mohou být uloženy trestní sankce. Podle oddílu 1112 zákona o společnostech z roku 2006 je poskytnutí nepravdivých, zavádějících nebo klamavých informací rejstříku, ať již vědomě nebo z nedbalosti, trestným činem.

Společnost se nemůže spoléhat na informace poskytnuté třetí stranou ohledně konkrétních skutečností, jež nastaly, ledaže by jí daná skutečnost byla úředně oznámena nebo je možné prokázat, že třetí strana o dané skutečnosti věděla (oddíl 1079 zákona o společnostech z roku 2006).

Těmito konkrétními skutečnostmi jsou:

 • změna stanov společnosti
 • změna mezi řediteli společnosti
 • změna sídla společnosti
 • prohlášení o zániku společnosti
 • jmenování likvidátora při dobrovolné likvidaci společnosti.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Companies House

Poslední aktualizace: 24/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.