Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

V této části naleznete informace o slovenském obchodním rejstříku.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace obsahuje obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík (Obchodný register) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené skutečnosti týkající se podnikatelů, společností a jiných právnických osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

Rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy (okresní soud v sídle krajského soudu).

Je přístup do obchodního rejstříku bezplatný?

Obchodní rejstřík a sbírka listin jsou přístupné každému. Přístup do obchodního rejstříku a vydávání výstupů z obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti.

Pokud však žadatel žádá o elektronický výpis z obchodního rejstříku nebo o elektronickou podobu uložené listiny či o elektronickou podobu potvrzení o tom, že určitá listina není uložena ve sbírce listin, vydá je rejstříkový soud bezplatně elektronickou cestou.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?

Vyhledávání je k dispozici ve slovenském a anglickém jazyce.

Ve slovenském obchodním rejstříku lze vyhledávat podle:

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, stanoví, kdy je možné dovolávat se údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně obsahu listin uložených do obchodního rejstříku.

Údaje zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám ode dne zveřejnění. Obsah listin, jejichž zveřejnění je zákonem stanoveno, je účinný vůči třetím osobám ode dne, kde je v obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení listin ve sbírce listin.

Od tohoto okamžiku se mohou třetí osoby dovolávat zveřejněných údajů nebo obsahu listin. To však neplatí, pokud zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba o těchto údajích nebo o obsahu listin věděla.

Zapsaná osoba se však nemůže dovolávat zveřejněných údajů nebo obsahu listin vůči třetím osobám před uplynutím 15denní lhůty ode dne zveřejnění, jestliže třetí osoby prokáží, že o nich nemohly vědět.

Po uplynutí této lhůty se tedy lze domáhat zapsaných údajů a obsahu listin uložených ve sbírce listin.

V případě nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji či obsahem uložených a zveřejněných listin se zapsaná osoba (obchodní společnost) může vůči třetím osobám domáhat pouze zveřejněného znění. Pokud však prokáže, že o obsahu zapsaného údaje nebo o obsahu uložené listiny třetí osoba věděla, může se jich domáhat.

Historie obchodního rejstříku Slovenské republiky

Slovenský obchodní rejstřík byl zřízený v roce 1992 po přijetí zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a nahradil předchozí podnikový rejstřík.

Obchodní zákoník (§ 27 až § 34) upravoval působnost obchodního rejstříku až do roku 2004.

1. ledna 2004 nabyl účinnosti zvláštní zákon č. 530/2003 Sb., o obchodním rejstříku a o změně a doplnění některých zákonů, kterým se zavedly nové právní požadavky na obchodní rejstřík. Zavedením zvláštního zákona se částečně vypustila právní úprava obchodního rejstříku v obchodním zákoníku.

Obchodní rejstřík se v současnosti vede v elektronické podobě. Sbírka listin se vede v listinné a elektronické podobě.

Související odkazy

Obchodní rejstřík (Obchodný register)

Obchodní rejstřík SR (Obchodný register SR)

Poslední aktualizace: 26/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.