Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Tato část obsahuje přehled o portugalských obchodních a justičních portálech.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík (registo comercial) představuje veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o právním statusu podnikatelů, obchodních společností, společností podle občanského práva, které mají formu obchodní společnosti, samostatných podniků s ručením omezeným, družstev, veřejnoprávních společností, dalších seskupení podniků a evropských hospodářských a zájmových sdružení, jakož i ostatních fyzických a právnických osob, které ze zákona podléhají zápisu do rejstříku. Zapsány mohou být pouze skutečnosti podložené příslušnými doklady. Tyto doklady se archivují v elektronické podobě.

Zápis do obchodního rejstříku uděluje obchodním společnostem status právnické osoby a je zpravidla povinný. Skutečnosti týkající se společností jsou obvykle uvedeny ve zvláštním dokumentu. Ve většině případů postačí předložení protokolu a rozhodnutí společníků.

O zápis do rejstříku je třeba požádat ve lhůtě dvou měsíců ode dne založení společnosti. Platnost žádosti o zápis posuzuje odpovědný úředník na základě použitelných právních předpisů, předložených dokumentů a předchozích zápisů. Přitom se ověřuje zejména oprávněnost dotčených stran, formální náležitosti listin a platnost skutečností, jež jsou v nich uvedeny.

V Portugalsku je obchodní rejstřík upraven zákonem o obchodním rejstříku, který byl schválen legislativním nařízením č. 403/86 ze dne 3. prosince 1986, a za jeho vedení odpovídají oddělení obchodního rejstříku (conservatórias do registo comercial) po celé zemi, jež představují externí útvary Úřadu pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.), což je veřejná instituce spadající pod ministerstvo spravedlnosti.

Oddělení obchodního rejstříku mohou být samostatnými úřady, nebo jsou přidružena k jiným úřadům (katastrální úřad, matrika či registr vozidel, které jsou rovněž útvary IRN). Zápis do obchodního rejstříku může učinit kterékoli oddělení, neboť jejich oblast působnosti není nikterak zeměpisně omezena.

Do obchodního rejstříku se zapisují tyto údaje o společnostech:

 • založení společnosti;
 • rozhodnutí valné hromady (v případech, kdy tak požaduje zákon) týkající se nabytí majetku společnosti;
 • skutečnosti týkající se podílů ve společnosti, zániku účasti a vyloučení společníků z veřejných obchodních společností a komanditních společností, zrušení podílů v důsledku úmrtí společníka, přijímání nových společníků s neomezeným ručením, odpisů podílů a zániku účasti společníků či jejich vyloučení ze společností s ručením omezeným, rozhodnutí o odpisu, převodu a zpětném odkupu akcií a vydávání dluhopisů;
 • jmenování a odvolání členů správních a dozorčích orgánů společností a tajemníka společnosti;
 • účetní závěrky;
 • změna sídla společnosti;
 • plány na sloučení či rozdělení společnosti, plány na založení evropské akciové společnosti, rozšíření společnosti, vnitrostátní nebo přeshraniční sloučení, rozdělení, změna nebo zrušení společnosti;
 • skutečnosti týkající se základního kapitálu společnosti a jakékoli další změny společenské smlouvy;
 • skutečnosti týkající se likvidátorů společnosti;
 • ukončení likvidace nebo obnovení činnosti společnosti;
 • rozhodnutí o úplné kontrole jedné společnosti druhou v rámci skupiny společností na základě ovládací smlouvy;
 • vydání opčních listů k vlastním cenným papírům společnosti;
 • akty, rozhodnutí a opatření podléhající zápisu do rejstříku;
 • smlouvy o zastoupení a obchodním zastoupení, pokud jsou vyhotoveny v písemné formě, jejich změny a ukončení;
 • zřízení stálého zastoupení;
 • veškeré další skutečnosti, které ze zákona podléhají zápisu do obchodního rejstříku.

Přístup k informacím

O výpis z rejstříku a související elektronické dokumenty může požádat kdokoli.

O výpis v tištěné podobě je třeba žádat u registračních oddělení, přičemž informace o právním statusu jednotlivých subjektů lze rovněž získat ve formě elektronického výpisu na internetových stránkách sloužících jako portál pro podnikatele (Balcão do Empreendedor), které jsou nepřetržitě aktualizovány a jsou k dispozici v portugalštině a angličtině na této adrese.

Při podání žádosti je třeba uvést daňové identifikační číslo právnické osoby (Número de Identificação de Pessoa Coletiva – NIPC), které je současně daňovým číslem a registračním číslem v obchodním rejstříku.

Zveřejněné stanovy společností lze vyhledat na oficiálních internetových stránkách podle daňového identifikačního čísla (NIPC), podle obce nebo podle typu dokumentu.

Veřejnoprávní subjekty mohou též provádět vyhledávání na základě názvu společnosti, která podléhá zápisu do obchodního rejstříku, nebo jejího daňového identifikačního čísla, případně prostřednictvím služby Webservice, k níž získají přístup na základě povolení IRN.

Náklady na informace

Informace zapsané v obchodním rejstříku jsou k dispozici zdarma na oficiálních internetových stránkách, na nichž se zveřejňují stanovy společností. Ke zveřejnění dochází automaticky okamžitě po zápisu do rejstříku a zveřejněné informace může kdokoli vyhledat.

Výpisy z rejstříku a související dokumenty, ať již v tištěné, či elektronické formě, podléhají poplatku.

Přístup k elektronickým výpisům lze získat na základě ročního poplatku ve výši 25 EUR, s případnou možností předplatného na dva, tři nebo čtyři roky. Při podání žádosti je třeba uvést příslušné daňové identifikační číslo. Po zaplacení poplatku je informace dostupná po zadání číselného kódu výpisu.

Stejnou cestou lze požádat také o elektronický výpis pro doklady archivované v elektronické databázi, tj. dokumenty používané jako základ pro zápis od ledna 2011, a rovněž o ověřené kopie aktualizovaných zakládajících smluv společností.

Právní účinky zápisu do obchodního rejstříku

Skutečnosti, které podléhají zápisu do obchodního rejstříku a zveřejnění, nabývají právního účinku vůči třetím osobám teprve dnem zveřejnění.

Konečný zápis v rejstříku představuje domněnku existence právního stavu (článek 11 zákona o obchodním rejstříku).

Veškeré údaje o totožnosti společnosti (právní povaha, název, sídlo, předmět činnosti, osoby s podpisovým právem, totožnost členů orgánů společnosti), jakož i většina skutečností podléhajících zápisu do rejstříku pocházejí z převzatých záznamů; zakládají se tudíž na domněnce existence právního stavu uvedeného v rejstříku.

Výjimkou z tohoto pravidla je zápis na základě podání, kdy odpovědnost za ověření toho, zda jsou dokumenty předkládané při zápisu v souladu s právními předpisy, nese dotyčná společnost. Registrační úředník ověřuje pouze oprávněnost žadatele o zápis. Takový zápis je veřejným oznámením a nezakládá se na domněnce správnosti. Týká se to například záznamů o podílech ve společnosti.

Článek 153 zákona o katastru nemovitostí (Código do Registo Predial), což je předpis uplatňovaný doplňkově k obchodnímu rejstříku, stanoví, že osoba, která předloží k zápisu falešný či z právního hlediska neexistující dokument, může být vedle trestní odpovědnosti rovněž odpovědná za škody takto způsobené. Stanoví také, že tatáž odpovědnost se vztahuje na osoby, které učiní nebo potvrdí falešná nebo nepřesná prohlášení, ať už na oddělení obchodního rejstříku či jinde, za účelem zápisu nebo vystavení potřebných dokladů.

Podle článku 348-A trestního zákona bude každý, kdo před orgánem veřejné moci nebo úředníkem při výkonu jeho povinností učiní falešné prohlášení či osvědčení týkající se totožnosti, stavu nebo jiné vlastnosti s právními účinky, a to jeho samotného či jiných osob, s tím, že tato prohlášení by měla být uvedena v pravém úředním dokladu, odsouzen k odnětí svobody až na dva roky nebo k peněžitému trestu.

Poslední aktualizace: 29/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.