Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Nizozemí

V této části naleznete informace o nizozemském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Nizozemí
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace nabízí nizozemský obchodní rejstřík?

Nizozemský obchodní rejstřík je ve vlastnictví a správě nizozemské Obchodní komory (Kamer van Koophandel) na základě zákona o obchodním rejstříku.

Rejstřík nabízí přehled všech (právně) relevantních informací týkajících se všech příslušných hospodářských subjektů v Nizozemsku. Zapsány jsou všechny subjekty. To znamená:

 • Korporace/společnosti (s ručením omezeným, neomezeným a veřejně obchodovatelné – BV a NV)
 • živnostníci
 • sdružení
 • nadace
 • osoby samostatně výdělečně činné v rámci svobodných povolání (např. právníci, lékaři, umělci)
 • společenství vlastníků
 • církve a
 • státní úřady.

Množství zapsaných údajů se liší podle právní formy organizace. Nejdůležitějšími zapsanými údaji jsou:

 • úřední název (firma)
 • ostatní obchodní označení
 • sídlo
 • adresy
 • kapitál (akcie)
 • statutární orgány
 • osoby oprávněné jednat
 • pobočky
 • kontaktní údaje
 • předmět podnikání/činnosti (podle klasifikace v NACE).

V tomto rejstříku je zapsáno přibližně 2,5 milionu subjektů.

Podle nizozemského práva jsou údaje v rejstříku platné (a závazné pro třetí osoby), není-li uvedeno jinak. Povinnost nechat se zapsat (a nechat zapsat veškeré změny) nesou samotné subjekty. Každá změna musí být zapsána nejpozději do týdne od jejího vzniku.

Zápis není součástí procesu vzniku společnosti v Nizozemsku. Z právního hlediska může společnost v Nizozemsku existovat, aniž by byla zapsána. Proto i přesto, že je protiprávní o zápis nepožádat, nezapsané společnosti existují a mohou jednat jako společnosti (na rozdíl například od situace ve Spojeném království).

Nizozemské obchodní společnosti (s ručením omezeným či neomezeným) jsou také povinny založit do obchodního rejstříku svou účetní závěrku. To platí pro přibližně 900 000 společností. Většina je povinna založit pouze rozvahu, zatímco velké společnosti (přibližně 30 000) musí založit též výsledovku.

Je přístup do nizozemského obchodního rejstříku zdarma?

Základní informace v nizozemském obchodním rejstříku jsou k dispozici zdarma prostřednictvím internetu, ale za některé služby (např. úřední výpisy) se platí poplatek.

Zapisované subjekty platí pouze za prvotní zápis, neplatí se žádné roční poplatky nebo poplatky za provádění změn.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty v obchodním rejstříku?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/ES ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES týkající se propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků upravuje vytvoření evropské centrální platformy. Systém propojení rejstříků poté tvoří tato platforma, rejstříky členských států a portál, který slouží jako evropské elektronické přístupové místo.

Směrnice stanoví dvě lhůty nabytí účinnosti. Členské státy musely provést její ustanovení do 7. července 2014, vyjma několika článků. Zbývající články musí být provedeny do dvou let od okamžiku, kdy Evropská komise přijme prováděcí akty.

Nizozemské právní předpisy již splňují požadavky stanovené v příslušných článcích směrnice. Pro účely splnění obou lhůt pro provedení směrnice nejsou nutné žádné další novely zákona o obchodním rejstříku z roku 2007 nebo sekundárních právních předpisů na něm založených. Oznámení v tomto smyslu bylo zveřejněno v úředním věstníku ze dne 4. července 2014.

Jak vyhledávat v nizozemském obchodním rejstříku

V o rejstříku můžete vyhledávat pomocí:

 • obchodní firmy (nebo její části), případně názvu
 • identifikačního čísla společnosti
 • adresy a
 • poštovního směrovacího čísla.

Historie nizozemského obchodního rejstříku

Informace jsou vedeny ode dne zahájení fungování současného rejstříku (1920). Jsou k dispozici též údaje některých starších společností.

Odkazy

Evropský obchodní rejstřík, Kamer van Koophandel

Poslední aktualizace: 07/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.