Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Finsko

V této části je v obecných rysech představen finský obchodní rejstřík.

Obsah zajišťuje
Finsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Co finský obchodní rejstřík nabízí?

Národní rada pro patenty a registraci (NBPR) vlastní a spravuje finský obchodní rejstřík.

Finský obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o obchodních společnostech (podnicích). Do rejstříku musí být zpravidla zapsány všechny podniky. Podniky jsou rovněž povinny oznamovat veškeré změny svých údajů v rejstříku. Většina podniků musí rovněž vkládat do rejstříku své roční účetní závěrky. Každý rok je zapsáno:

 • přibližně 30 000 nových podniků
 • přibližně 80 000 změn údajů u zapsaných společností
 • přibližně 200 000 účetních závěrek

Obchodní rejstřík sdílí společný oznamovací postup a datovou službu s daňovou správou. Obchodní informační služba je bezplatná datová služba, kterou společně provozují NBPR a daňová správa. Obsahuje kontaktní a identifikační údaje o podnicích, například:

 • název podniku, jeho pomocný název a jejich překlady
 • IČ a sídlo společnosti
 • adresu a další kontaktní informace
 • hlavní předmět činnosti
 • rejstříky daňové správy a NBPR, v nichž je daný podnik zapsán
 • informace o ukončení či přerušení obchodní činnosti nebo o insolvenčním, likvidačním nebo reorganizačním řízení.

Kromě bezplatné informační služby je možné si za poplatek objednat vybrané údaje z obchodního informačního systému (dále jen „BIS“), který rovněž společně provozují daňová správa a Národní rada pro patenty a registraci.

Díky tomu mohou klienti vyhledávat společnosti v BIS: například ve skupinách podle regionů, předmětu činnosti (hlavní předmět činnosti společnosti podle statistiky finského standardu průmyslové klasifikace), formy společnosti, rejstříku (rejstříky daňové správy, obchodní rejstřík nebo rejstřík nadací) nebo data registrace (při hledání nových společností).

Evropský obchodní rejstřík (EBR) poskytuje snadný přístup ke spolehlivým informacím o podnicích z celé Evropy. EBR je společná informační služba poskytovaná obchodními rejstříky 15 evropských zemí. Informační služba poskytuje oficiální a spolehlivé informace přímo z vnitrostátního obchodního rejstříku každé zúčastněné země.

Používání EBR je snadné, neboť uživatel si může zvolit jazyk zobrazení (finštinu, švédštinu nebo angličtinu) a registrované údaje pro každou zemi jsou prezentovány shodným a velmi přehledným způsobem.

Je přístup do finského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, část rejstříku je přístupná zdarma.

Jak vyhledávat ve finském obchodním rejstříku

Údaje o obchodních společnostech jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě oznámení a sdělení přijatých orgánem pro obchodní registraci. Rejstřík obsahuje informace předložené jak samotnými obchodními společnostmi, tak i soudy a dalšími orgány.

Podle § 21a zákona o obchodním rejstříku může NBPR aktualizovat své záznamy a s využitím finského demografického informačního systému ověřovat osobní údaje, které klienti poskytli v oznámeních a jejich přílohách.

Podle § 21 zákona o zákazu podnikání poskytuje Ústředí soudního rejstříku ve Finsku obchodnímu rejstříku podrobné informace o platných zákazech podnikání a jejich zahájení a ukončení. Tyto údaje se pak aktualizují v systému obchodního rejstříku.

Obsah obchodního rejstříku stanoví finské právní předpisy. Finské právní předpisy týkající se obchodního rejstříku, druhů společností a předmětů činností obecně definují, jaké údaje se u různých typů společností zapisují. (Viz například v zákon o obchodním rejstříku, zákon o společnostech s ručením omezeným a zákon o veřejných obchodních společnostech).

Obvykle se u každého typu společnosti zapíší přinejmenším tyto informace:

 • název společnosti
 • obec, z níž je společnost řízena (sídlo)
 • předmět podnikání (oblast činnosti)
 • osoby, které společnost zastupují
 • adresa společnosti.

Jakmile je do obchodního rejstříku proveden zápis, je souběžně zveřejněn prostřednictvím elektronické informační služby. Elektronická informační služba veřejných záznamů je veřejná a bezplatná služba, kde lze nalézt kromě zveřejněných záznamů i základní informace o podniku. Pomocí této služby si můžete ověřit, zda podnik například nechal zaregistrovat nové členy svého představenstva, nebo zjistit, jaké nové podniky byly registrovány v určitém časovém období.

Díky této službě si můžete vyhledat informace týkající se společnosti prostřednictvím jejího IČ. To lze v případě potřeby ověřit v BIS. Konkrétní datum nebo časový interval lze rovněž použít jako vyhledávací kritérium. Případně můžete vyhledávání zpřesnit zadáním typu registrace nebo obce či kraje. Výsledek vyhledávání obsahuje základní údaje o společnosti, název společnosti, obchodní IČ a sídlo. Veřejná registrace obsahuje například druh registrace a názvy zápisů v rejstříku.

V závislosti na druhu společnosti jsou v rejstříku zapsány i další údaje. Jednotlivé výpisy rejstříku se však mohou u společností stejného druhu zcela lišit. Některé společnosti s ručením omezeným mohou například využít možností daných zákonem o společnostech a rozhodnou se vydat opce nebo zavést jiná zvláštní práva, nebo se rozhodnou pro sloučení, a tyto skutečnosti pak oznámí pro zápis do rejstříku. Jiné společnosti se naproti tomu rozhodnou, že budou uvádět pouze takové informace, které se musí k zápisu do rejstříku předkládat. Ve výpisech z rejstříku jsou navíc zohledněny změny právních předpisů. Například zápisy společností s ručením omezeným se mohou v rejstříku velmi lišit podle toho, zda se zapsaný údaj vztahuje k rozhodnutí učiněnému na základě nového zákona o společnostech s ručením omezeným, který vstoupil v platnost 1. září 2006, nebo k rozhodnutí na základě staršího zákona.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zákon o obchodním rejstříku (zákon 1979/129 ze dne 2. února 1979) stanoví pravidla týkající se údajů, které mají být v rejstříku zaznamenány, a jejich zveřejňování. Zákon opravňuje každého jednotlivce k přístupu k údajům, výpisům a osvědčením z obchodního rejstříku. Třetí strana jednající v dobré víře se může dovolávat spolehlivosti informací zaznamenaných v rejstříku.

Podle § 1a zákona jsou všechny údaje zaznamenané v rejstříku veřejné a každý má právo na přístup k údajům zapsaným v obchodním rejstříku, výpisům a osvědčením. Údaje mohou být rovněž poskytovány v elektronické podobě. Jedinými výjimkami jsou osobní identifikační čísla fyzických osob a adresy trvalého pobytu fyzických osob žijících v zahraničí; ty veřejné nejsou. Údaje o identifikujících konečných číslech osobního čísla a adresách trvalého pobytu fyzických osob žijících v zahraničí se poskytují pouze v případech, kdy jejich poskytnutí splňuje požadavky týkající se postupů orgánu stanovených v § 16(3) zákona o transparentnosti vládních činností. V opačném případě bude sdělena místo adresy trvalého pobytu pouze země pobytu.

§ 26 zákona o obchodním rejstříku stanoví, že třetí strana jednající v dobré víře se spolehnout na údaje zaznamenané a zveřejněné v rejstříku. Údaje jsou zveřejňovány elektronicky hned po zápisu do rejstříku. Publikace lze zdarma získat prostřednictvím informační služby obchodního rejstříku.

Historie finského obchodního rejstříku

Informace se v rejstříku uchovávají od roku 1860.

Odkazy

Evropský obchodní rejstřík, Národní rada pro patenty a registraci

Poslední aktualizace: 30/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.