Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

В този раздел се прави преглед на словашкия търговски регистър.

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

Obchodný register (търговският регистър) е публичен списък, който съдържа задължителните по закон данни за предприемачи, дружества и други правни субекти, когато това е уредено от отделен законодателен акт.

Списъкът се поддържа от Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Министерството на правосъдието на Словашката република).

Търговският регистър се води от registrové súdy (съдилища по вписванията) (районен съд в седалището на окръжния съд).

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Търговският регистър и регистърът на документите са достъпни за всички. Достъп до търговския регистър и извлеченията от него подлежат на заплащане на такса.

Ако обаче заявител подаде молба за електронно извлечение от търговския регистър или електронно копие на депозиран документ или електронно потвърждение, че даден документ не е бил депозиран в регистъра на документите, съдът по вписванията издава съответните документи по електронен път и безплатно.

Как да направя справка в търговския регистър

Търсенето е възможно на словашки и английски език.

В словашкия Obchodný register може да бъде извършено търсене по:

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Закон № 513/1991 (Търговският кодекс) посочва кога могат да се правят позовавания на данни, вписани в търговския регистър — и, когато е уместно, съдържанието на документите, депозирани в него.

Данните, вписани в търговския регистър, пораждат действие по отношение на трети страни, считано от датата на публикуването им. Съдържанието на документите, които по закон трябва да бъдат публикувани, пораждат действие по отношение на трети страни, считано от датата на съобщението в Търговския вестник, че документите са били депозирани в регистъра на документите.

От този момент нататък трети страни могат да се позовават на публикувани данни или на съдържанието на документите. Това обаче не се прилага, ако регистрираното лице може да докаже, че третата страна предварително е била запозната с данните или съдържанието на документа.

При все това, регистрираните лица не могат да се позовават на публикуваните данни или на съдържанието на документите по отношение на трети страни в срок от 15 дни от публикуването им в случаите, когато третите страни могат да докажат, че не са могли да узнаят предварително тези данни или съдържанието на документа.

След изтичането на този срок регистрираните данни и съдържанието на депозираните документи могат да бъдат поискани от регистъра на документите.

В случай на несъответствие между регистрираните и публикуваните данни или съдържанието на депозираните и публикуваните документи, регистрираното лице (дружество) може да се позове само на публикуваната версия по отношение на трети страни. Ако то може да докаже обаче , че третата страна е знаела за съдържанието на регистрираните данни или на внесен документ, може да ги поиска.

История на словашкия търговски регистър

Търговският регистър беше създаден през 1992 г. след приемането на Закон № 513/1991 (Търговския кодекс), заменящ предишния търговски регистър.

Търговският кодекс (§раздели 27—§34) измени приложното поле на търговския регистър до 2004 г.

На 1 февруари 2004 г. Специален закон № 530/2003 относно търговския регистър и за изменение на някои други актове влезе в сила и въведе нови правни изисквания, приложими към търговския регистър. При въвеждането на специалния акт отговорността за правния аспект на търговския регистър е частично заличена от Търговския кодекс.

Понастоящем търговският регистър се води по електронен път. Регистърът на документите се съхранява на хартиен носител и електронно.

Връзки по темата

Obchodný register

Obchodný register SR

Последна актуализация: 26/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт