Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Словакия

В този раздел се прави преглед на словашкия търговски регистър.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

Obchodný register (търговският регистър) е публичен списък, който съдържа задължителните по закон данни за предприемачи, дружества и други правни субекти, когато това е уредено от отделен законодателен акт.

Списъкът се поддържа от Министерството на правосъдието на Словашката република.

Търговският регистър се води от registrové súdy (съдилища по вписванията) (районен съд в седалището на окръжния съд).

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Достъп до търговския регистър и извлеченията от него подлежат на заплащане на такса.

Как да направя справка в търговския регистър

В словашкия Obchodný register може да бъде извършено търсене по:

Търсенето може да се извърши и на английски език.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Закон № 513/1991 (Търговският кодекс) постановява, когато е възможно да се разчита на въведените данни и, когато е уместно, на съдържанието на документите, подадени в търговския регистър.

Данните, вписани в търговския регистър, пораждат действие по отношение на трети лица, считано от датата на публикуването им. Съдържанието на данните, вписани в търговския регистър, пораждат действие по отношение на трети лица, считано от датата на публикуването на вписването им в Търговски вестник.
От този момент нататък третите лица могат да се позовават на данните или съдържанието на документите. Това не се прилага, ако регистрираното дружество може да покаже, че третите лица вече са имали информация за това.

Ако трето лице може да докаже, че не е могло да знае за данните или съдържанието на документите, регистрираното дружество може да поиска данните и съдържанието на документите в срок от 15 дни от датата на публикуването им, а в случай на документи, от датата на публикуването на нотификация за внасянето им.

След този период регистрираните данни и съдържанието на внесените документи могат да бъдат използвани спрямо всяко лице.
В случай на несъответствие между регистрираните и публикуваните данни или съдържанието на внесените и публикуваните документи, регистрираното дружество може да се позове на само на публикуваната версия по отношение на трети страни. То може обаче да се позове на тях, ако се докаже, че третата страна е знаела за съдържанието на регистрираните данни или на внесен документ.

История на словашкия търговски регистър

Регистърът съдържа информация, внесена от 1 януари 2001 г. насам.

Търговският регистър беше създаден през 1992 г. след приемането на Закон № 513/1991 (Търговския кодекс), заменящ предишния търговски регистър.

Търговският кодекс (раздели 27-34) измени приложното поле на търговския регистър до 2004 г.

От 1 февруари 2004 г. бяха въведени и влязоха в сила нови правни изисквания за търговския регистър (изменение на Закон № 530/2003 за търговския регистър и Закон № 530/2003, изменен ).

Единствената част от Търговския кодекс, която все още действа, урежда правното описание на регистрираното лице, действителността на регистрираните данни и тяхното публикуване. Раздели 28-34 бяха отменени.

Изменението на Закон № 530/2003 въведе електронното публикуване на регистъра. Актуализираните документи се съхраняват на хартиен носител и в електронен формат.

Връзки по темата

Obchodný register

Obchodný register SR

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт