Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Румъния

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за търговския регистър на Румъния, поддържан от Министерството на правосъдието — Националната служба за търговския регистър

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Румъния?

Националната служба за търговския регистър на Румъния е публичен орган със статут на юридическо лице, под ръководството на Министерството на правосъдието. Службата отговаря за поддържането, организацията и управлението на централния електронен търговски регистър.

Съществуват редица служби по вписванията под ръководството на Националната служба за търговския регистър — в Букурещ и във всички 41 окръга в Румъния. Те са отговорни за поддържането, организация и управлението на местните търговски регистри.

Съгласно Закон № 26/1990 търговският регистър съдържа информация, отнасяща се до субектите, вписани в регистъра, както следва:

 • дружества;
 • национални предприятия;
 • национални дружества;
 • държавни корпоративни предприятия;
 • кооперативни дружества;
 • кооперативни организации;
 • финансови институции;
 • обединения по икономически интереси;
 • европейски обединения по икономически интереси;
 • европейски дружества;
 • европейски кооперативни дружества;
 • еднолични търговци;
 • еднолични дружества;
 • семейни фирми и
 • други лица, изрично предвидени от закона.

Търговският регистър съдържа всички документи, актове, забележки и идентичността на съответните лица, вписването на които се изисква по закон, както и всички други актове и документи, изрично предвидени от закона.

Уебсайтът на търговския регистър (https://www.onrc.ro/index.php/en/) съдържа следното:

1. документи;
2. информация и услуги, организирани в раздели и услуги;
3. информация във връзка с Националната служба за търговския регистър и бюрата по вписванията към съдилищата;
4 публична информация в различни области — безплатен достъп;
5. използваните от институцията формуляри;
6. формалностите за процеса на вписване в търговския регистър на всички видове дружества и операции;
7. статистически данни за вписваните операции.

 • История на институцията
 • Мрежа на ORC [служби по вписванията]
 • Формуляри (за професионалисти и др.) и процедури
 • Такси и хонорари за услугите на ONRC [Националната служба за търговския регистър]
 • Услуги
 • Законодателство
 • Статистически данни
 • Медии

Онлайн услугите, предоставяни от търговския регистър, са достъпни през портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър, който беше разработен благодарение на секторните оперативна програма „Увеличаване на икономическата конкурентоспособност“, „Инвестиции за вашето бъдеще!“ по проект „Онлайн услуги“ (електронно правителство), предоставени от Националната служба за търговския регистър на деловите среди, посредством специално предназначен за целта портал“.

Онлайн услугите, предоставяни от Националната служба за търговския регистър чрез портала за електронни услуги, включват следното:

 • Recom онлайн;
 • Предварителни проверки (наличност и/или резервация на име/лого за юридически и физически лица, еднолични търговци/семейни фирми);
 • Въвеждане на данни в търговския регистър;
 • Актуализиране на данните за връзка на дружествата, вписани в търговския регистър;
 • достъп до актуална информация относно миналите дейности на дружеството, статистически данни;
 • издаване на документи (сертификати);
 • статус на случая;
 • уведомяване за заявленията, подадени до търговския регистър;
 • решения да отлагане на заявления, подадени до търговския регистър;
 • статистически данни (операции в централния търговски регистър, дружества с чуждестранен капитал).

Услугата „Recom онлайн“ дава достъп до следната информация:

 • име;
 • седалище:
 • единен регистрационен номер;
 • номер от търговския регистър;
 • статус на предприятието;
 • телефон;
 • телекс;
 • факс;
 • записан и внесен капитал;
 • основна дейност, декларирана от лицето;
 • вторични дейности, декларирани от лицето;
 • данните относно членовете, физическите или юридическиге лица (адрес/седалище, капитал, брой и вид на притежаваните акции/дялове, дата и място на раждане на членовете, които са физически лица, личен идентификационен номер/единен регистрационен номер);
 • данни за администратори (адрес/седалище, гражданство, дата и място на раждане, правомощия);
 • данни по отношение на клонове и подразделения (седалище, телефонен номер);
 • данни по отношение на дъщерни дружества (седалище, телефонен номер);
 • данни относно счетоводния баланс (оборот, среден брой служители, брутна печалба), когато такава информация е налична.

Достъпът до търговския регистър на Румъния безплатен ли?

Информацията, предоставена от търговския регистър, е достъпна онлайн чрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър. Достъпът се предоставя след регистрация като потребител (чрез създаването на потребителско име и парола), сключване на потребителско споразумение и заплащане на такса.

 • Обща информация за лицата, заинтересовани да извършват определени регламентирани дейности, според случая (професионалисти, физически лица, юридически лица, публични институции и органи и др.), може да се намери на адрес https://www.onrc.ro/index.php/en/;
 • Компонентът на услугата „Recom онлайн“, изискващ заплащането на такса, става достъпен след регистрация като потребител. Достъпът е 24 часа в денонощието.
 • До електронните формуляри има достъп чрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър, само след предварителна регистрация като потребител (чрез създаването на потребителско име и парола);
 • Разделът относно статуса на заявленията за вписвания в търговския регистър е достъпен безплатно;
 • Разделът относно решенията за отлагане на заявленията за вписвания в търговския регистър е достъпен безплатно;
 • Определена публична информация (счетоводни баланси, доброволна ликвидация, ликвидация и др.) е достъпна безплатно;
 • Всички раздели на уебсайта https://www.onrc.ro/index.php/en/ са достъпни безплатно и са на разположение 24 часа в денонощието.
 • Някои от услугите, достъпни чрез портала на Националната служба за търговския регистър, са безплатни, в съответствие с действащото законодателство;
 • За получаването на достъп до услугите чрез портала за електронни услуги на Националната служба за търговския регистър е необходимо удостоверяване на самоличността.

Как да направя справка в търговския регистър на Румъния

В безплатната информация, достъпна чрез услугата Recom online, може да се търси по следните критерии:

 • наименование на дружеството;
 • номер от търговския регистър;
 • единен регистрационен номер;
 • окръга, в който се намира седалището;

Общата информация за заинтересованите лица, която не се заплаща, включва:

 • наименование на дружеството;
 • града и окръга, в които се намира седалището;
 • номер от търговския регистър (издаден от електронния търговски регистър);
 • уникален регистрационен номер (издаден от Министерството на публичните финанси);
 • учредителен акт;
 • предишно седалище;
 • необменено удостоверение за регистрация;
 • записан капитал под законовия лимит;
 • ликвидация;
 • обявяване в несъстоятелност;
 • липса на годишен счетоводен баланс в търговския регистър;
 • дата на последно въвеждане на данни в търговския регистър;

История на търговския регистър на Румъния

Търговският регистър беше създаден през 1990 г., съгласно Закон № 26/1990 за търговския регистър.

Специално предназначен за целта портал, предоставящ нови онлайн услуги за деловите среди и други заинтересовани лица, беше създаден през втората половина на 2011 г.

Цели на Националната служба за търговския регистър:

 • информира деловите среди, публичните институции, медиите и други заинтересовани лица за операциите в търговския регистър;
 • намалява времето, необходимо за получаване на достъп до информация;
 • намалява претоварването на службите по вписванията;
 • намалява времето, необходимо за внасяне на документите за регистрация в търговския регистър;
 • опростява процедурите за регистрация на професионалисти, предоставянето на финансова информация и искания за информация и документи;
 • предоставя на подалите онлайн заявление информация в реално време за данните в търговския регистър.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Търговският регистър на Румъния е създаден и функционира в съответствие със Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно, заедно с измененията. Разрешение за учредяване на субектите, подлежащи на задължение за вписване в търговския регистър, неговото функциониране и вписванията в него, вписването на всяко изменение на учредителните документи или други аспекти, изрично предвидени в закона, се издава в съответствие със Закон № 26/1990, Извънредно правителствено постановление № 116/2009, Закон № 359/2004, и правилата за прилагане при воденето на търговски регистри, отчитане на операциите и предоставяне на информация. Специфичните аспекти на всеки вид дейност, която подлежи на вписване в търговския регистър, са предмет на специални законодателни актове. Най-важните сред тях са Закон № 31/1990, Закон № 1/2005, Закон № 566/2004, Извънредно правителствено постановление № 44/2008 и Закон № 161/2003.

Националните разпоредби по-долу посочват, че трети страни могат да се позовават на информацията и документите в търговския регистър, в съответствие с член 3а, от Директива 2009/101/ЕО, както е въведен от Директива 2012/17/ЕС.

 1. Член 1, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, предвижда, че „преди започване на стопанска дейност, следните физически или юридически лица трябва да поискат да бъдат регистрирани или вписани в търговския регистър: еднолични търговци, еднолични дружества и семейни фирми, дружества, национални дружества и националните предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативните дружества, кооперативни организации, европейските дружества, европейските кооперативни дружества, европейските обединения по икономически интереси със седалище в Румъния, и всички останали физически или юридически лица, предвидени в закона'


  Освен това член 1, параграф 2 от посочения по-горе закон гласи, че: „в хода на дейността си или в нейния край, физическите и юридическите лица, посочени в параграф 1), трябва да поискат упоменаванията, във връзка с документи и актове, които подлежат на задължителна регистрация, да се се вписват в същия регистър“.
 1. Предоставянето на информация, вписана в търговския регистър, и издаването на копия на съответните документи се извършва в съответствие с член 4 от Закон № 26/1990 за търговския регистър публикуван повторно за търговския регистър, публикуван повторно с измененията:

1) Търговският регистър е публично достъпен.

2) Търговският регистър предоставя, за сметка на лицето, подало искане, заверени копия на записите в регистъра и на подадените документи, информация относно данните в търговския регистър и удостоверение, потвърждаващо, че даден акт или документ е регистриран.

3) Документите, посочени в праграф 2) могат да бъдат поискани и изпратени по пощата.
4) При поискване, документите, посочени в параграф 1) могат да бъдат издадени в електронен вид, изпратени по електронен път, с включен или приложен разширен електронен подпис, или към който е дадена връзка.

5) Таксите за предоставяне на копия и/или информация, независимо от начина на доставка, не могат да надвишават административните разходи, направени за тяхното предоставяне.

Изпълняемостта на документи и актове на лица, подлежащи на вписване в търговския регистър, е предвидена в член 5 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията:

1) Регистрацията и упоменаванията имат правна сила спрямо трети страни, считано от датата, на която те са вписани в търговския регистър или публикувани в част IV на Държавния вестник на Румъния, или в друга публикация, предвидена от закона.
2) Лица, задължени да поискат вписване в регистъра, не могат да искат изпълняемост спрямо трети страни на нерегистрирани документи или актове, освен ако могат да докажат, че третите страни са знаели за съществуването на тези документи и актове."

Освен това дружествата са обект на специални разпоредби в това отношение, а именно членове 50—53 от Закон № 31/1990 относно дружествата, публикуван повторно с измененията:

Член 50, параграф 1: Документи или актове, които не са били оповестени, както е предвидено от закона, не могат да бъдат противопоставени на трети лица, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с тях.

2) Всички операции, извършени от дружество преди 16-ия ден от публикуването в част IV на Държавен вестник на Румъния на доклада на съдията, (в момента решение по заявленията може да се взема от ръководителя на службата по вписванията/лице, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, в съответствие с Извънредно правителствено постановление № 116/2009, както е изменено), не могат да бъдат противопоставени на трети лица, ако те могат да докажат, че им е било невъзможно да узнаят за такива операции.

Член 51 При все това, третите страни могат да се позовават на документи или актове, които не са публикувани, освен ако факта, че не са били публикувани, отнема правната им сила.

член 52, параграф 1 В случай на несъответствие между текста, представен на службата по вписванията и текста, публикуван в част IV на румънския Държавен вестник, или във вестниците, дружеството не може да се позове на публикувания текст спрямо трети страни. Третите страни могат да се позоват на публикувания текст спрямо дружеството, освен ако дружеството докаже, че те са били запознати с текста, представен в службата по вписванията. (член 52 от глава IV, дял II, е изменен с член I, параграф 31 от Закон № 441/2006 от 1 декември 2006 г.)

Член 12, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, гласи, както следва:

1) Търговският регистър се състои от регистър за вписване на юридически лица, които са дружества, национални дружества или национални предприятия, държавни корпоративни предприятия, обединения по икономически интереси, кооперативни организации, европейски дружества, европейски обединения по икономически интереси или други юридически лица, изрично предвидени от закона, с основен или вторичен офис в Румъния, регистър за вписване на юридическите лица, които са кооперативни дружества и европейски кооперативни дружества с основен или вторичен офис в Румъния, и регистър за регистриране на еднолични търговци, еднолични предприятия и семейни предприятия с професионални или вторични офиси в Румъния. Тези регистри се съхраняват в компютъризирана система (член 12, параграф 1 от глава II беше изменена с article I, параграф 5 от Закон № 152/2015 на 16 юли 2015 г.).

 1. Член 6, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, във връзка с член 1 от Извънредно правителствено постановление № 116/2009 за въвеждане на някои мерки, свързани с въвеждане на данни в търговския регистър, одобрено с изменения и допълнения чрез Закон № 84/2010, предвижда, че „записи се вписват в търговския регистър въз основа на решението на ръководителя на службата по вписванията/лице, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, или, ако е приложимо, окончателно съдебно решение, освен ако със закон е предвидено друго.“


  Член 26, параграф 1 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, гласи, че „датата на вписване в търговския регистър е датата, на която записът е бил действително добавен в регистъра“..


  Освен това, член 26, параграф 2 от споменатия по-горе правен акт, във връзка с Извънредно правителствено постановление № 116/2009, предвижда, че „записите в Търговския регистър се вписват в рамките на 24 часа от датата на решението, взето от ръководителя на службата по вписванията/лицето, назначено от генералния директор на Националната служба за търговския регистър, и в случай на професионалист — в срок от 24 часа от датата на решението, разрешаващо вписването“.


  В съответствие с член 51, параграф 2 от Закон № 26/1990 за търговския регистър, публикуван повторно с измененията, „записите в търговския регистър се въвеждат по електронен път, както в службите по вписванията към съдилищата, така и в централния електронен регистър“.


  Можете да намерите повече информация тук.

Връзки по темата

Официален уебсайт на румънската Национална служба за търговския регистър.

Портал за електронни услуги на румънската Национална служба за търговския регистър.

Документи по темата

Закон № 26/2012 PDF (669 Kb) ro

Извънредно постановление № 116/2009 PDF (255 Kb) ro

Правила за прилагане от 10 октомври 2008 г. относно воденето на търговските регистри  PDF (1034 Kb) ro

Закон № 359/2004 PDF (527 Kb) ro

Последна актуализация: 31/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт