Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Португалия

Настоящата страница ви предоставя преглед на търговските и правосъдни портали в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Търговски регистър

Целта на регистъра е да се оповести правното състояние на едноличните търговци, търговските дружества, гражданскоправните дружества със стопанска дейност, едноличните дружества с ограничена отговорност, кооперациите, публичните предприятия, други видове компании и европейските обединения по икономически интереси, както и отделни лица и сдружения, които по закон следва да бъдат вписани. Могат да се вписват само факти, подкрепени от документални доказателства. Тези документи се архивират електронно.

Търговския регистър предоставя правосубектност на търговските дружества и регистрацията обикновено е задължителна. По правило, информацията за дружествата е изложена в отделен документ. В повечето случаи е достатъчно да се предоставят протоколите и решението, взето от акционерите.

Предприятията трябва да се регистрират в рамките на два месеца от датата им на учредяване. Валидността на заявлението се оценява от отговорното длъжностно лице въз основа на приложимите законови разпоредби, представените документи и предишни регистрации, като се отдава специално внимание на проверката на легитимността на участниците, законосъобразността на актовете и валидността на действията, посочени в актовете.

В Португалия материята на търговския регистър се урежда в Кодекса за търговския регистър, приет с Декрет-закон № 403/86 от 3 декември 1986 г., и е отговорност на службите по вписванията в цялата страна; тези служби са външни служби към Института на регистрите и нотариусите (IRN), публичен орган под егидата на Министерството на правосъдието.

Службите по вписванията могат да бъдат независими или да работят в сътрудничество с други регистри (поземлени, граждански, на превозните средства), които са също и служби на Института на регистрите и нотариусите. Търговските актове могат да бъдат вписани във всяка служба по вписванията, без географски ограничения в тяхната компетентност.

Какво трябва да регистрират търговските дружества:

 • учредяване;
 • решения, взети от общото събрание, когато това се изисква по закон, относно закупуването на стоки от дружеството;
 • обстоятелства, свързани с дружествени дялове, освобождаването и изключването на акционери от съдружия и командитни дружества, премахването на дялове при смърт на акционер, приемане на нови акционери с неограничена отговорност, обезценяването на акции и освобождаване и изключване на акционери в акционерните дружества, решения за намаляване на цената, конвертиране и обратно изкупуване на акции, както и за издаването на ценни книжа;
 • назначаването и освобождаването на членове на съвета на директорите и управителния съвет, и на секретаря на дружеството;
 • представяне на финансови отчети;
 • промяна на седалището;
 • план за сливане или разделяне или план за учредяване на европейско дружество с ограничена отговорност или разширение на дружество, или вътрешно или трансгранично сливане или разделяне, или преобразуване или разпускане на дружество;
 • обстоятелства, свързани с капитала на дружеството, и всякакви други промени в учредителния акт на дружеството;
 • обстоятелства, свързани със синдиците на дружеството;
 • приключване на ликвидация или възобновяване на дейността на дружеството;
 • решения за пълен контрол на едно дружество върху друго в корпоративна група и договори за определяне на реда на задълженията (contrato de subordinação);
 • издаване на складови записи;
 • актове, решения и заповеди, които трябва да бъдат вписани.
 • договори за търговско представителство или агентство, когато са в писмен вид, всички изменения на тези договори и срока на изтичането им;
 • създаване на постоянно представителство;
 • всякакви други обстоятелства, които по закон трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Достъп до информация

Всяко лице може да поиска извлечения от регистъра, и съответните електронни документи.

За извлечения на хартия се подава молба в службите по вписванията, но съответната информация може да бъде намерена на уебсайта за обслужване на едно гише за предприемачи (Balcão do empreendedor) под формата на електронно извлечение относно правното състояние на предприятието, което редовно се актуализира и достъпно на португалски и английски език Тук.

Търсенето се извършва с помощта на данъчния идентификационен номер на предприятието (Número de Identificação Coletiva — NIPC), който е регистрационният номер на предприятието в търговския регистър, както и неговия данъчен номер.

Търсене на публикувани актове на предприятието може да се извърши на официалния уебсайт въз основа на NIPC, района или вида акт.

Публичните органи могат също да извършват търсения, като използват наименованието на предприятието, което подлежи на регистрация или неговия NIPC номер или чрез уеб услугата, предоставена с разрешението на IRN.

Цена на информацията

Информация относно вписаните актове е достъпна безплатно на официалния уебсайт за публикуване на документи на дружеството. Публикуването е незабавно и автоматично след приключване на регистрацията и информацията може да се търси от всеки.

Извлеченията от регистъра и релевантните документи на хартиен или на електронен носител се заплащат.

Достъп до електронни извлечения може да бъде получен срещу абонамент от 25 EUR годишно; може да се получи и абонамент за две, три или четири години . Търсенията се извършват въз основа на NIPC номера. След извършване на плащането информацията може да бъде получена след въвеждане на сертификационен код.

Същата процедура може да се използва, за да се поискат електронните извлечения от документи, съхранявани в базата данни, с други думи документи, използвани като основа за регистрация, считано от януари 2011 г., както и заверени копия на актуализирани дружествени устави.

Правни последици на търговския регистър

Фактите, които трябва да бъдат вписани и публикувани в търговския регистър, могат да бъдат използвани срещу трети страни само след датата на публикуване.

Окончателният регистър представлява презумпция за правното положение (член 11 от Кодекса на търговския регистър).

Цялата информация за дружеството (наименование, правен статут, седалище, цел, подписалите страни, членове на органите на дружеството и т.н.) и по-голямата част от фактите, предмет на вписване, произхождат от преписи на документи; това означава, че те се ползват с презумпция, че правното положение, както е посочено в регистъра, съществува.

Изключение от това правило са депозираните вписвания, форма на вписване, където отговорността за проверката на спазването на правните изисквания на документите, представени за вписване, се носи от дружеството. Служителят по вписванията просто проверява легитимността на заявителя за вписване. Този тип вписване служи за публично уведомление и не се ползва от презумпция за истинност. Записи на дялови участия имат този статут.

В член 153 от Кодекса за кадастъра — закон, приложим за алтернативата на търговския регистър — се предвижда, че всяко лице, което регистрира неверен или несъществуващ от правна гледна точка документ, може, в допълнение към наказателната отговорност, да носи и отговорност за щетите, които това действие е причинило. Той предвижда също, че всяко лице, което извършва или потвърждава неточни или неверни декларации в регистъра или другаде, за да извърши вписване или изготвяне на необходимите документи, също се подвежда под отговорност.

Съгласно член 348а от Наказателния кодекс, който погрешно декларира или удостоверява пред публичен орган или публично длъжностно лице в изпълнение на своите задължения, своя или чужда самоличност, гражданско състояние или друго качество, на което законът придава правна сила, и тези декларации бъдат вписани в автентичен документ, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба.

Последна актуализация: 29/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт