Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Холандия

Настоящият раздел съдържа обща информация за търговския регистър на Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Нидерландия?

Търговският регистър на Нидерландия принадлежи и се поддържа от Нидерландската търговска камара (Kamer van Koophandel), упълномощена за това от правителството посредством Закона за търговския регистър.

Регистърът съдържа преглед на цялата (правна) уместна информация относно всички съответни стопански организации в Нидерландия. Всички субекти са регистрирани. Това включва:

 • Търговски дружества (частни и публични дружества с ограничена отговорност: BV и NV)
 • Еднолични търговци
 • Асоциации
 • Фондации
 • Професионалисти (напр. адвокати, лекари, художници)
 • Сдружения на собственици
 • Църкви и
 • Правителствени служби.

Количеството регистрирани данни е различно в зависимост от правната форма на организацията. Най-важните регистрирани данни са:

 • (Официално) наименование
 • Други търговски имена
 • Седалище
 • Адреси
 • Капитал (акции)
 • Директори
 • Упълномощени служители
 • Клонове
 • Данни за контакт
 • Дейности (според класификацията NACE).

Регистърът съдържа приблизително 2,5 млн. записа.

Съгласно нидерландското законодателство информацията в регистъра е действителна (и обвързваща за трети страни), освен ако не е посочено друго. Задължението за регистрация (и вписване на евентуални промени) е на самите организации. Всяка промяна трябва да се впише в рамките на седмица след нейното извършване.

Регистрацията не съставлява част от процеса на учредяване на търговско дружество в Нидерландия. От правна гледна точка едно дружество може да съществува в Нидерландия и без да е регистрирано. Поради това, макар и да е незаконно да не се регистрира, едно нерегистрирано дружество все пак съществува и може да действа като дружество (обратно например на ситуацията в Обединеното кралство).

Нидерландските дружества с (не)ограничена отговорност също трябва да подават своя годишен отчет в търговския регистър. Това важи за приблизително 900 000 дружества. Мнозинството от тях трябва да подават единствено счетоводен баланс, докато големите предприятия (прибл. 20 000 на брой) трябва да подават също и своя отчет за приходите и разходите.

Достъпът до търговския регистър на Нидерландия безплатен ли е?

Основната информация в търговския регистър на Нидерландия е достъпна безплатно посредством интернет, но за някои услуги (напр. официални извлечения) се начислява такса.

Организациите заплащат единична такса за регистрация в регистъра. Годишна такса няма, нито такса за внасяне на промени в информацията.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Директива 2012/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета засяга взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. В нея се предвижда създаването на европейска централна платформа. Системата от взаимно свързани регистри включва централната платформа, регистрите на държавите членки и портал, който служи като европейски електронен вход за достъп.

Директивата предвижда два срока за влизане в сила.С изключение на малък брой разпоредби, държавите членки е трябвало да се съобразяват с разпоредбите на Директивата до 7 юли 2014 г. Останалите членове трябва да бъдат транспонирани в рамките на две години след приемането от страна на Европейската комисия на актовете за изпълнение.

Нидерландското законодателство вече е съобразено с изискванията, установени във въпросните членове. За спазването на горепосочените срокове за транспониране не е необходимо да бъдат приемани други изменения на Закона за търговските регистри от 2007 г. Съобщение в този смисъл бе публикувано в Държавен вестник от 4 юли 2014 г.

Как да направя справка в търговския регистър на Нидерландия?

Можете да търсите в търговския регистър на Нидерландия по:

 • (част от) наименование на дружество
 • официален номер в търговския регистър
 • адрес и
 • пощенски код.

История на търговския регистър на Нидерландия

Информацията датира от основаването на настоящия регистър (1920 г.) Налични са данни и за някои по-стари дружества.

Връзки

Европейски търговски регистър, Kamer van Koophandel

Последна актуализация: 07/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт