Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Люксембург

Тази страница предоставя информация за възможностите да направите справка в Търговския и фирмен регистър на Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Люксембург?

Търговският и фирмен регистър (Registre de Commerce et des Sociétés) представлява официален списък на всички физически и юридически лица, извършващи търговска дейност, както и на други субекти, посочени в изменения Закон от 19 декември 2002 г.

Търговският и фирмен регистър се води под контрола на министъра на правосъдието. Воденето на Търговския и фирмен регистър е поверено от министъра на правосъдието на обединение по икономически интереси — GIE RCSL, в което участват държавата, Търговската камара (Chambre de Commerce) и Занаятчийската камара (Chambre des Métiers).

Целта на Търговския и фирмен регистър е да:

 • осигури идентифицирането на лицата, за които законът изисква регистрация или вписване, посредством воденето на постоянен списък,
 • придава по-голяма сигурност на сделките,
 • предоставя информация на трети лица.

В Търговския и фирмен регистър се вписват два вида данни:

 • данни за идентификация и юридически данни, като например фирменото наименование, предмета на дейност на дружеството, дружествения капитал, състава на управителния съвет, имената на одиторите, правомощията за подписване и други данни от този вид,
 • годишните счетоводни отчети.

За контакт

Адрес на службите

Пощенски адрес

Работно време

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg — Kirchberg

Тел.: (+352) 26 428-1

Факс: (+352) 26 42 85 55

Ел. поща: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Извършването на справка в Търговския и фирмен регистър на място е безплатно.

Някои основни данни са достъпни безплатно на уебсайта на Търговския и фирмен регистър:

 • номер в Търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището,
 • списък на подадените от 2006 г. насам документи.

Срещу заплащане може да получите:

 • извлечение, представляващо актуално обобщение на данните, които всяко лице, вписано в Търговския и фирмен регистър, трябва да подаде,
 • електронно копие на документите, подадени в Търговския и фирмен регистър.

Таблицата на приложимите тарифи може да намерите онлайн под заглавие „informations générales-Tarifs“.

Как да направя справка в търговския регистър на Люксембург?

Търсенето е възможно чрез уебсайта на Търговския и фирмен регистър по:

 • наименованието (или част от наименованието) или
 • регистрационния номер на вписаното лице.

Търсачката на уебсайта показва списък с наименованията, отговарящи на зададеното търсене.

Ако щракнете върху наименованието на някои от показаните резултати, ще получите безплатно следната информация:

 • номер в Търговския и фирмен регистър,
 • дата на регистрация,
 • наименование,
 • правна форма,
 • адрес на седалището,
 • списък на подадените от 2006 г. насам документи.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

По силата на член 9, параграф 4 от Закона от 10 август 1915 г. за търговските дружества, актовете или извлеченията от актове са противопоставими на трети лица, считано от датата на публикуването им в Официален вестник на Люксембург, в раздела за дружествата и сдруженията (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), освен ако дружеството не докаже, че третите лица са знаели предварително за публикуваните обстоятелства. Третите лица обаче могат да се позовават на всички актове или извлечения от актове, които все още не са били публикувани.

По отношение на сделки, сключени преди шестнадесетия ден след деня на публикуването, тези актове или извлеченията от актове не могат да се противопоставят на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да узнаят за тях.

В случай на несъответствие между вписания текст и текста, публикуван в Официален вестник на Люксембург, в раздела за дружествата и сдруженията, последният не може да се противопостави на трети лица. Третите лица могат обаче да се позовават на него, освен ако дружеството не докаже, че те са били запознати с вписания текст.

История на търговския регистър на Люксембург

Търговският и фирмен регистър съществува от 1909 г.

От 2003 г. насам той се води под контрола на министъра на правосъдието и воденето му е поверено на обединението по икономически интереси — GIE RCSL. Оттогава той е напълно цифровизиран.

Документите, подадени в Търговския и фирмен регистър след 1 януари 2006 г., систематично се цифровизират и са достъпни за електронна справка на уебсайта на Регистъра.

Документите, подадени от създаването на Търговския и фирмен регистър през 1909 г., бяха цифровизирани и стават публично достъпни след завършването на този процес.

От този момент може да се прави електронна справка в целия Търговски и фирмен регистър.

Връзки по темата

Търговски и фирмен регистър

Последна актуализация: 16/06/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт