Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Латвия

Този раздел съдържа кратка информация за Търговския регистър на Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Латвия?

Търговският регистър на Република Латвия (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) е латвийски публичен орган, в който се вписват дружествата, търговците, техните клонове и представителства, промените в уставите им, и който извърша други дейности, установени със закон. В Търговския регистър също така се вписват средствата за масово осведомяване, сдруженията и фондациите, търговските залози, контролните пакети акции, договорите за публично-правни партньорства и брачните договори, политическите партии, арбитражните органи, синдикалните организации, религиозните организации и институции и производствата по несъстоятелност.

Трябва ли да се заплаща за извършването на справка в Търговския регистър?

Да, Латвия не разполага с безплатен онлайн достъп до Търговския регистър.

Обаче при използване на функцията за търсене на уебсайта на Търговския регистър следната основна информация относно юридическите лица, вписани в Търговския регистър, може да бъде получена безплатно:

 • вида на правния субект,
 • адреса на седалището,
 • новото, настоящото или търговското наименование и регистрираното предишно или историческо търговско наименование,
 • регистрационния номер,
 • идентификационния код на бенефициера по единната зона за плащания в евро (ако има такъв),
 • датата на вписване в регистъра,
 • датата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране),
 • срока за регистрация на религиозните организации, които подлежат на пререгистриране.

Латвийският Търговски регистър дава възможност за получаване на следната информация за всички регистрирани правни субекти безплатно, тъй като тя е с отворен достъп:

 • регистрационния номер,
 • наименованието или търговското наименование на субекта,
 • вида на правния субект,
 • в кой регистър е вписан правният субект,
 • датата на вписване в Регистъра,
 • информация за заличаването на правния субект от Регистъра или неговото преструктуриране,
 • датата на заличаване на правния субект от Регистъра (или датата на преструктуриране, ако причината за заличаването е преструктуриране),
 • адреса на седалището.

Информацията се предоставя в следните формати: .csv, .txt или .xlsx и достъп до нея имате тук. Ползвателят може да избере формата на информацията в съответствие с предвидената употреба.

Всички вписвания в Търговския регистър се публикуват електронно на уебсайта на Официален вестник Latvijas Vēstnesis. Същата процедура се прилага при публикуването на документи, подадени поотделно. Вписванията са противопоставими на трети лица само след публикуването им в Официален вестник, освен ако съответната информация е била известна на третото лице преди публикуването ѝ. Ако третото лице обаче може да докаже, че не е знаело и не е могло да знае за публикуваната информация, тази информация не е противопоставима за правни действия, предприети в срок от 15 дни от публикацията.

Ако информацията, която трябва да се впише в Търговския регистър, е записана или публикувана грешно, добросъвестно трето лице може да се позове на публикуваната информация, дори ако тя не отговаря на вписванията в Търговския регистър или на действителността. Но третото лице не може да се позове на грешно публикувана информация, ако е знаело, че тази информация е невярна.

Как да направя справка в латвийския Търговски регистър?

Търговският регистър на Република Латвия предоставя информация за всички регистрирани юридически лица и правни факти.

Информация от Търговския регистър може да бъде получена след заплащането на такса, чрез подаването на формуляр за искане на информация лично, по пощата или по електронната поща като електронен документ със защитен електронен подпис и електронно обозначаване на датата и часа (в последния случай исканата информация се изпраща по същия начин). Искането трябва да бъде придружено от документ, с който се удостоверява извършеното плащане към Търговския регистър (документ за извършено плащане, копие от този документ или разпечатано банково извлечение). При подаването на искане на информация, моля, отбележете предпочитания начин за получаването ѝ (лично, по пощата или по електронен път). Исканията могат да бъдат направени онлайн чрез портала https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Списък с дължимите такси можете да намерите в интернет.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Всички вписвания в Търговския регистър се публикуват в Официален вестник Latvijas Vēstnesis и електронно на уебсайта на Официален вестник на http://www.vestnesis.lv. Същата процедура се прилага при публикуването на документи, подадени поотделно.

Вписванията в Търговския регистър са противопоставими на трети лица само след публикуването им в Официален вестник Latvijas Vēstnesis, освен ако съответната информация е била известна на третото лице преди публикуването ѝ. Ако третото лице обаче може да докаже, че не е знаело и не е могло да знае за публикуваната информация, тази информация не е противопоставима за правни действия, предприети в срок от 15 дни от публикацията.

Ако информацията, която трябва да се впише в Търговския регистър, е записана или публикувана грешно, добросъвестно трето лице може да се позове на публикуваната информация, дори ако тя не отговаря на вписванията в Търговския регистър или на действителността. Но третото лице не може да се позове на грешно публикувана информация, ако е знаело, че тази информация е невярна.

За по-подробна информация моля вж. член 12 от Търговския закон (Komerclikums) (превод на английски език съществува на портала).

Как да се свържа с латвийския Търговски регистър?

За контакти:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Телефон за информация: 67031703 (моля, отбележете, че на този номер не може да получите правен съвет)
Факс: 67031793
Ел. поща: info@ur.gov.lv

Можете да видите работното време в интернет.

История на латвийския Търговски регистър

Търговският регистър на Република Латвия е създаден на 1 декември 1990 г.

Връзки по темата

Търговски регистър на Република Латвия

Европейски търговски регистър (достъпът е осигурен от Lursoft)

Последна актуализация: 29/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт