Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в Търговския регистър на Гърция?

Търговският регистър в Гърция се нарича Общ електронен търговски регистър (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ. — ОЕТР). Той е уреден със Закон № 3419/2005 (Държавен вестник, серия I, бр. 297/06-12-2005). В него се вписват всички обстоятелства и се подават документите за персоналните и капиталовите търговски дружества. Уебсайтът на Общия електронен търговски регистър е Националният бюлетин за търговска информация. Лицата или сдруженията на лица, посочени в член 1, параграф 1 от Закон № 3419/2005, трябва да бъдат вписани в Регистъра.

По-общо, на уебсайта можете да търсите вписаната информация за следните видове дружества:

а. Физически лица, които са търговци и имат място на стопанска дейност или на установяване или които извършват търговска дейност чрез основно или вторично място на установяване в Гърция.

б. Сдружения на лица, които извършват търговска дейност чрез основно или вторично място на установяване в Гърция, и всички търговски дружества, при условие че са създадени в съответствие с гръцкото право — събирателни дружества, командитни дружества (прости или с акции), граждански кооперации (които включват взаимозастрахователни сдружения и кредитни кооперации), акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност и физически лица, които имат задължение за оповестяване в Националния бюлетин съгласно член 39 от Президентски указ от 27.11/14.12.1926.

в. Европейски обединения по икономически интереси, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2137/85 (ОВ L 199, поправка в ОВ L 247), със седалище в Гърция.

г. Европейски дружества, предвидени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 (ОВ L 294) със седалище в Гърция.

д. Европейски кооперативни дружества, предвидени в Регламент (ЕО) № 1435/2003 (ОВ L 207) със седалище в Гърция.

е. Лицата, посочени по-горе, чието основно място на дейност или седалище се намира в Гърция, трябва също да впишат всички свои клонове в Гърция.

ж. Чуждестранни дружества по член 1 от Директива 68/151/ЕИО (ОВ L 65), изменена с член 1 от Директива 2003/58/ЕО (ОВ L 221), чието седалище се намира в държава — членка на ЕС, трябва да впишат клоновете или представителствата си в Гърция.

з. Чуждестранни дружества, установени в държава извън ЕС, чиято правна форма е сходна с тази на чуждестранните дружества по буква ж) по-горе, трябва да впишат клоновете или представителствата си в Гърция.

и. Други физически или юридически лица или сдружения на лица, чието основно място на дейност или седалище се намира в чужбина и които не попадат в букви ж) и з), трябва да впишат всички клонове или представителства, чрез които извършват търговска дейност в Гърция.

й. Смесени предприятия.

к. Гражданските дружества по член 784 от Гражданския кодекс.

л. Физически или юридически лица или сдружения на лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска или професионална дейност, без да са длъжни да станат търговци, за да упражняват тази дейност.

Какви документи и информация се вписват в Търговския регистър на Гърция?

Във фирменото дело на всеки вписан субект се съдържа следната информация:

а. Номерът по ОЕТР на дружеството, клона или представителството.

б. Службата или отделът на ОЕТР, извършил първоначалното вписване или последващото вписване и пълното име на отговорното длъжностно лице.

в. Референтният номер на молбата за вписване и регистрационния код.

г. Елементите на решението на компетентните органи или служби, които издават разрешение за извършване на определена търговска дейност или професия или разрешение за установяване или пускане в действие на предприятие или клон, ако съгласно действащото законодателство е необходимо такова разрешение за учредяване на дружество или за започване на търговска дейност.

д. Съдебните решения за обявяване на дружеството в несъстоятелност или за започване на помирително производство или на друго универсално производство за удовлетворяване на кредиторите. Фирменото дело съдържа също пълното име, пълните имена на родителите, номера на личната карта или на паспорта, датата и мястото на раждане, гражданството и домашния адрес на ликвидаторите, законовите администратори, комисарите и синдиците на дружеството.

е. Елементите на съдебните решения, с които се прекратяват, спират или отменят правните положения, посочени в буква д) по-горе.

ж. Информацията, която трябва да се публикува съгласно законодателството в областта на несъстоятелността.

з. Елементите на висящите молби за обявяване в несъстоятелност или за започване на помирително производство или на друго универсално производство за удовлетворяване на кредиторите.

и. Броят на клоновете или представителствата на дружеството в Гърция и адресът и номерът по ОЕТР на всяко от тях.

й. Номерът, адресът и координатите за връзка на клоновете или представителствата на дружеството в чужбина.

I. За капиталовите дружества със седалище в Гърция се вписва и публикува следната информация:

а) учредителният акт или уставът;

б) измененията на учредителния акт или на устава, които включват удължаване на срока на съществуване на дружеството, както и след всяко последващо изменение на учредителния акт или на устава — пълният текст с измененията към съответната дата;

в) назначаването, прекратяването на функциите и личните данни на лицата, които в качеството си на орган, предвиден по закон, или на членове на такъв орган:

аа) са упълномощени да представляват дружеството в отношенията с трети лица. Ако това се отнася за повече от едно лице, в съответното фирмено дело трябва да се посочва дали тези лица могат да действат поотделно или трябва да действат заедно;

бб) представляват дружеството пред съда;

вв) участват в управлението, надзора или контрола на дружеството;

г) най-малко веднъж годишно — размерът на записания капитал, когато учредителният акт или уставът предвиждат уставен капитал, освен ако за увеличението на записания капитал е нужно изменение на устава;

д) счетоводните документи за всяка финансова година, които подлежат на публикуване по силата на Директиви 78/660/ЕИО (ОВ L 222, 14.8.1978 г.), 83/349/ЕИО (ОВ L 193, 18.7.1983 г.), 86/635/ЕИО (ОВ L 372, 31.12.1986 г.) и 91/674/ЕИО (ОВ L 374, 31.12.1991 г.);

е) всяка промяна на седалището;

ж) прекратяването на дружеството;

з) всяко обявяване на недействителност на дружеството по съдебен ред;

и) назначаването и личните данни на ликвидаторите;

й) приключване на процедурата по ликвидация и заличаването от Регистъра.

II. Следната информация се вписва и публикува във връзка с чуждестранните дружества, посочени в член 1 от Директива 68/151/ЕИО (ОВ L 65), изменена с член 1 от Директива 2003/58/ЕО (ОВ L 221), със седалище в държава — членка на ЕС:

а) адресът на клона;

б) предметът на дейност на клона;

в) регистърът на държавата членка, в който се съхранява фирменото дело на дружеството, и регистрационният номер на дружеството в този регистър;

г) наименованието и правната форма на дружеството, и наименованието на клона, ако се различава от наименованието на дружеството;

д) назначаването, прекратяването на функциите и личните данни на лицата, упълномощени да представляват дружеството в отношенията с трети лица и в съдебните производства:

аа) ако се считат за управителен орган на дружеството по закон или за членове на такъв орган в съответствие с данните, които се оповестяват от дружеството по силата на член 2, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО (ОВ L 258, 1.10.2009 г.);

бб) като постоянни представители на дружеството за дейността на клона, с означаване на обхвата на правомощията им;

е) прекратяването на дружеството, назначаването на ликвидатори и техните лични данни и правомощия и приключването на ликвидацията, включително посочване на съответното вписване в регистъра на държавата членка, производството за обявяване в несъстоятелност, конкордат или всяко аналогично производство, в което участва дружеството;

ж) счетоводните документи на дружеството, съставени, проверени и оповестени в съответствие с правото на държавата членка, приложимо към дружеството съгласно Директиви 78/660/ЕИО (ОВ L 222, 14.8.1978 г.), 83/349/ЕИО (ОВ L 193, 18.7.1983 г.) и 84/253/ЕИО (ОВ l 126, 12.5.1984 г., стр. 20);

з) затварянето на клона.

Как да направя справка в Търговския регистър на Гърция?

Можете да търсите всички търговски данни на уебсайта на Общия електронен търговски регистър, като използвате само един от следните видове информация, свързана с дружеството:

  1. данъчният идентификационен номер (Α.Φ.Μ.) или
  2. номерът по ОЕТР (Γ.Ε.ΜΗ.), или
  3. наименованието на дружеството, или
  4. съкратеното наименование.

Достъпът до Търговския регистър на Гърция безплатен ли е?

Всички граждани имат достъп до фирменото дело на дружество в Регистъра безплатно. Те могат също така да съхраняват в цифров формат на собствено електронно устройство и да разпечатат или по друг начин да възпроизведат всеки документ, информация или известие, оповестени на уебсайта на Регистъра, от Регистъра или от лицата, които са длъжни да направят това. Ако гражданин желае да получи официално (автентично) удостоверение или копия от документи или данни, вписани във фирменото дело в Регистъра на дадено дружество, той може да се запише безплатно на отдел „Външни отношения“ на Регистъра.

За да бъдат получени официални удостоверения или копия от документи и данни, трябва да се плати такса чрез съответния формуляр за подаване на молби по електронен път. Удостоверенията или копията от съответните документи или данни се предоставят по два начина: по електронен път чрез приложението на отдел „Външни отношения“ на Регистъра или по пощата чрез изпращане на информацията на адреса на получателя навсякъде по света.

Как се проверява автентичността на официалните удостоверения или копия, издадени от Търговския регистър на Гърция?

Автентичността на съответните официални удостоверения или копия се проверява чрез гръцкия Общ електронен търговски регистър.

Ако заинтересованото лице попълни референтния номер на удостоверението или копието, номера по ОЕТР на дружеството и отдела на Регистъра, издал документа, текстът на документа ще се появи.

До каква степен може да се разчита на документите в Регистъра?

Може да се разчита на документите, изброени във фирмените дела, тъй като Регистърът е единственото място за оповестяването на търговски данни и представлява „държавния[...] вестник, определен“ за целите на публикуването на търговска информация по смисъла на член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/ЕО. Общият електронен търговски регистър е свързан с регистрите на другите държави членки, посочени в това законодателство (националните регистри), чрез централизиран набор от инструменти на информационните технологии (европейската централна платформа) като част от системата за взаимно свързване на регистрите по Директива 2012/17/ЕС. Документите и данните се вписват в Общия електронен търговски регистър след проверка от служителите на Регистъра на тяхната законосъобразност, точност, яснота и пълнота и на това дали всички необходими такси, предвидени в действащото законодателство, са били платени. Ако тази проверка не разкрие нищо, което да възпрепятства вписването, отговорният отдел на Регистъра вписва съответната информация за предприятието в Регистъра. Ако молбата, приложените документи или някой от удостоверителните документи не отговарят на условията на закона или не са точни и пълни, отговорният отдел на Регистъра призовава заинтересованото лице, в писмен вид, по факс или по електронната поща, да направи необходимите разяснения, поправки или допълнения към молбата, придружаващата документация или приложените документи в срок от пет работни дни. Срокът може да бъде удължен до един месец, ако това се налага от обстоятелствата и вида информация, която трябва да бъде вписана. Този вид срок удължава всеки друг законоустановен срок за вписване на информацията. Ако не бъде получен отговор в петдневния срок или в евентуално удължения срок или ако заинтересованото лице подаде информация, която не отговаря на законовите изисквания или която не е точна и пълна, молбата за вписване се отхвърля с мотивирано решение на отдела, а съответни такси за вписване се задържат в полза на Регистъра. За събирателните дружества и командитните дружества (прости или с акции), акционерните дружества, дружествата с ограничена отговорност, гражданските кооперации, европейските обединения по икономически интереси, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2137/85 (ОВ L 199, поправка в ОВ L 247), със седалище в Гърция, европейските дружества, предвидени в Регламент (ЕО) № 2157/2001 (ОВ L 294), със седалище в Гърция, европейските кооперативни дружества, предвидени от Регламент (ЕО) № 1435/2003 (ОВ L 207), със седалище в Гърция, и гражданските дружества по член 784 от Гражданския кодекс вписването на обстоятелствата, декларациите, документите и друга информация в Общия електронен търговски регистър има следните правни последици:

а. Юридическите лица от посочените по-горе видове, които са в процес на учредяване, придобиват правосубектност.

б. При спазване на специалните разпоредби на действащото законодателство, уреждащи преобразуването на дружествата, предприятията, които вписват преобразуване, ще бъдат преобразувани съответно в акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, граждански кооперации, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества.

в. Учредителният акт или уставът на предприятието се изменя.

г. Сливането или разделянето настъпва в момента на вписването и преди заличаването от Регистъра на дружеството, което е погълнато или се разделя.

д. Предприятието се прекратява след решение на съдружниците/акционерите или издаването на съответния административен акт.

е. Предприятието се възобновява.

Накрая, съгласно изричната разпоредба на параграф 4 от Закон № 3419/2005 съответните вписвания в Регистъра се считат за законосъобразни и правилни.

Има ли нещо специфично, което трябва да зная за Търговския регистър на Гърция?

Уебсайтът на Общия електронен търговски регистър е „държавният вестник, определен“ за целта на публикуването по смисъла на член 3, параграф 5 от Директива 2009/101/ЕО от 16 септември 2009 г. (ОВ L 258). Общият указател на наименованията на дружествата, фирмените дела и цялата друга информация, необходима за публичното ползване на Регистъра, са публикувани на уебсайта на Регистъра. Всички граждани имат достъп до Регистъра безплатно. Те могат също така да съхраняват в цифров формат на собствено електронно устройство и да разпечатат или по друг начин да възпроизведат всеки документ, информация или известие, оповестени на уебсайта на ОЕТР, от отдел на Регистъра или от лицата, които са длъжни да направят това.

Като част от системата за взаимно свързване на регистрите Общият електронен търговски регистър: а) разменя информация по електронната поща с други национални регистри и аа) получава информация за данните, които се съхраняват в друг национален регистър относно дружествата, чието седалище се намира в една държава — членка на ЕС, а клоновете — в друга държава — членка на ЕС, и бб) предоставя информация за данните, посочени в член 6, параграфи 2a и 2b от Закон № 3419/2005, за дружествата, чието седалище или клонове се намират в Гърция, както е посочено в параграф 1, буква g) от същия закон; и б) отговаря на въпросите, зададени от отделните потребители до единна европейска електронна точка за достъп на системата за взаимно свързване на регистрите (портала) по отношение на информацията по буква а), точка бб).

Дирекция „Дружества и ОЕТР“ на генерална дирекция „Пазари“ (към Генералния секретариат за търговията и защитата на потребителите на Министерството на икономиката, развитието и туризма) е компетентна да отговаря на въпросите, зададени чрез европейския електронен портал, във връзка с документите и информацията, посочени в член 6, параграфи 2a и 2b от Закон № 3419/2005, за дружествата, чиито акции се котират на Атинската фондова борса, банките и клоновете на банки в държавите — членки на ЕС, и трети държави, акционерните застрахователни дружества и клоновете на застрахователни дружества в държавите — членки на ЕС, и трети държави, акционерните инвестиционни дружества, акционерните дружества за управление на взаимни фондове, акционерните дружества за управление на взаимни фондове за недвижими имоти, акционерните инвестиционни фондове за недвижими имоти, акционерните дружества за управление на активи и пасиви, акционерните инвестиционни предприятия и спортните (футболни и баскетболни) акционерни дружества.

Освен това, във всяка търговска камара в Гърция има създаден отдел на ОЕТР, който е компетентен, наред с другото, да отговаря на въпросите, зададени чрез европейския електронен портал във връзка с документите и информацията, посочени в член 6, параграфи 2a и 2b от Закон № 3419/2005, за всички правни форми на дружества, различни от посочените по-горе.

Важна бележка: Предоставената по-горе информация дава само обща представа, чиято цел е да информира заинтересованите страни за взаимовръзката между Търговския регистър на Гърция и другите национални регистри на държавите — членки на ЕС. По-подробна информация относно правната уредба може да бъде намерена на уебсайта на Общия електронен търговски регистър.

Връзки по темата

Електронно оповестяване в Общия електронен търговски регистър

Записване на физическите лица за услугите на Общия електронен търговски регистър

Записване на предприятията за услугите на Общия електронен търговски регистър

Проверка на автентичността на удостоверенията и копията, издадени от Общия електронен търговски регистър

Законодателство във връзка с Общия електронен търговски регистър

Циркулярни писма за електронните услуги на Общия електронен търговски регистър и Циркулярно писмо за Общия електронен търговски регистър

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт