Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Франция

Тази страница предоставя информация за възможностите да направите справка в търговските регистри на Франция.

Съдържание, предоставено от
Франция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър на Франция?

Местните търговски и дружествени регистри се водят от секретарите на търговските съдилища и на гражданските съдилища с търговска компетентност (районните съдилища в департаментите Долен Рейн, Горен Рейн и Мозел и смесените търговски съдилища в отвъдморските региони и департаменти). Вписаната в тези регистри информация се контролира. Секретарите трябва да проверяват дали обявените обстоятелства съответстват на законовите и подзаконовите разпоредби, на удостоверителните документи и актовете, подадени в приложение, и са съвместими, в случай на молба за изменение или заличаване, с актуалното състояние на фирменото дело. Те проверяват също така дали учредяването и промените в устава на търговските дружества съответстват на законовите и подзаконовите разпоредби, които ги уреждат.

Извлечението Kbis, издадено от секретаря на съда, представлява истинска „лична карта“, гражданско състояние на всяко дружество, регистрирано в Търговския и дружествен регистър. Този документ обединява всички сведения, които дружеството трябва да декларира, и при необходимост съдържа всички вписвания, направени от секретаря, отговарящ за воденето на този регистър. Това извлечение Kbis удостоверява за правосубектността на дружеството и предоставя достоверна информация. Това е единственият официален документ, доказващ самоличността и адреса на регистрираното лице (физическо или юридическо), неговата дейност, неговите ръководни, административни, управленски и надзорни органи, както и наличието на производство по несъстоятелност, образувано срещу него. Единствено официалният документ, издаден и подписан от секретаря на съда, удостоверява достоверността на информацията, вписана от дружеството в Търговския и дружествен регистър.

Националният търговски и дружествен регистър се води от Националния институт по индустриална собственост (INPI), който централизира документите, представляващи оригинали от търговските и дружествените регистри, водени във всеки съдебен секретариат.

Тези регистри съдържат цялата информация, свързана с търговците и дружествата. Те дават достъп до всички вписвания и документи, съдържащи се в търговските и дружествените регистри.

Уебсайтът Infogreffe дава централизиран достъп до информацията от Търговския и дружествен регистър. Тази услуга се предлага на френски и на английски език.

На уебсайта на Националния институт по индустриална собственост, по наименованието на дружеството и номера SIREN, може да се получи копие от документ, подаден в Националния търговски и дружествен регистър, или копие от цялото фирмено дело в Националния търговски и дружествен регистър.

Достъпът до търговския регистър безплатен ли е?

Потребителите на уебсайта Infogreffe разполагат с безплатен достъп до определени данни относно регистрираните в него предприятия, но по-голямата част от информацията, съдържаща се в базата данни, може да се получи само срещу заплащане.

Получаването на документи или на пълното фирмено дело от Националния институт по индустриална собственост, което може да стане по пощата или чрез електронна покупка на уебсайта на Националния институт по индустриална собственост, се заплаща.

Как да направя справка в търговския регистър на Франция?

Уебсайтът Infogreffe позволява да търсите дружество по:

  • неговото наименование,
  • имената на неговите управители и директори,
  • града или департамента, в който се намират неговото седалище, мястото му на стопанска дейност или негови клонове,
  • номера му SIREN (Система за идентификация към Регистъра на предприятията),
  • регистрационния номер в Търговския и дружествен регистър.

Връзки по темата

Европейски бизнес регистър

Infogreffe

Национален институт по индустриална собственост (INPI)

Национален съвет на секретарите в търговските съдилища (CNGTC)

Последна актуализация: 13/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт