Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Финландия

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Какво предлага търговският регистър на Финландия?

Националният съвет за патенти и регистрация (НСПР) притежава и поддържа търговския регистър на Финландия.

Търговският регистър на Финландия е публичен регистър, който съдържа информация за търговците (дружествата). По правило всички дружества трябва да бъдат вписани в регистъра. Дружествата трябва също така да обявяват в регистъра всяка промяна в своите вписани данни. Повечето от дружествата трябва също така да подават своите годишни финансови отчети в регистъра. Всяка година в регистъра се вписват:

 • около 30 000 нови дружества,
 • около 80 000 промени във вписани данни за дружествата,
 • около 200 000 годишни финансови отчета.

Търговският регистър и данъчната администрация имат съвместна процедура за уведомяване и информационно обслужване. Информационната услуга за дружествата (ИУД) представлява безплатно информационно обслужване, поддържано съвместно от НСПР и данъчната администрация. Услугата включва информация за връзка с дружествата и тяхното идентифициране, като например:

 • фирмено наименование на дружеството, допълнително фирмено наименование на дружеството и превод на тези наименования,
 • идентификационен номер на дружеството, форма и седалище на дружеството,
 • адрес и друга информация за връзка,
 • основен предмет на дейност,
 • регистри на данъчната администрация и НСПР, в които дружеството е вписано,
 • информация за прекратяване, прекъсване на търговската дейност, обявяване в несъстоятелност, процедури по ликвидация или преобразуване.

В допълнение към безплатната информационна услуга „Търсене с ИУД“, е възможно срещу заплащане да се поръчат избрани данни от Информационната система на дружествата (ИСД), която също се поддържа съвместно от данъчната администрация и Националния съвет за патенти и регистрация.

Това позволява на клиентите да търсят дружества в ИСД: например, в групи по район, предмет на дейност (основния предмет на дейност на дружеството според Стандартната отраслова класификация на Статистическата служба на Финландия), форма на дружеството, регистър (регистрите на данъчната администрация, Търговския регистър и Регистъра на фондациите) или по дата на вписване (при избор на нови дружества).

Европейският търговски регистър (ЕТР) предоставя лесен достъп до надеждна информация за дружествата в цяла Европа. ЕТР е съвместна информационна услуга, предоставяна от търговските регистри на 15 европейски държави. Информационната услуга предлага официална и надеждна информация директно от националния търговски регистър на всяка участваща държава.

Услугата, предоставяна от ЕТР, е лесна за използване, тъй като потребителят може да избере езика, на който да се показва информацията (финландски, шведски или английски език), а вписаната информация за всяка държава е представена по еднакъв и лесен за разбиране начин.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Финландия?

Да, достъпът до част от регистъра е безплатен.

Как се правят справки в търговския регистър на Финландия

Подробните данни за търговците са вписани в търговския регистър въз основа на уведомления и съобщения, получени от органа по вписване в търговския регистър. Регистърът съдържа информация, подадена както от самите търговци, така и от съдилищата и други органи.

Съгласно член 21, буква a) от Закона за търговския регистър, Националният съвет за патенти и регистрация (НСПР) може да актуализира своите данни и, чрез използване на финландската информационна система за населението, да проверява личните данни, които клиентите са предоставили с уведомленията и приложенията към тях.

Съгласно член 21 от Закона за забрана за извършване на търговска дейност, Центърът на правния регистър във Финландия предоставя на търговския регистър подробна информация за влезли в сила забрани за извършване на търговска дейност и за това кога те влизат в сила и кога се прекратява тяхното действие. След това тези подробни данни се актуализират в системата на търговския регистър.

Съдържанието на търговския регистър е определено със закон във Финландия. Финландското законодателство, което регламентира търговския регистър, видовете дружества и стопански дейности, определя по принцип какви данни се вписват за различните видове дружества. (Вж. например Закона за търговския регистър, Закона за дружествата с ограничена отговорност и Закона за партньорствата).

Обикновено за всеки вид дружество се вписва поне следната информация:

 • наименование на дружеството,
 • община, от която се управлява дружеството (седалище),
 • предмет на дейност (сфера на дейност),
 • кой представлява дружеството,
 • адрес на дружеството.

Когато в търговския регистър се извършва вписване, едновременно с това то се публикува чрез електронната информационна услуга. Електронната информационна услуга за публикувани вписвания представлява безплатна публична услуга, която освен публикуваните вписвания включва и основната информация за дадено дружество. С помощта на услугата може да се провери например дали дадено дружество е заявило за вписване данни за своя нов управителен съвет или да разбере какви нови дружества са вписани в рамките на определен период от време.

Когато се използва тази услуга, може да се търси информация за всяко дружество, като се въведе идентификационния номер на дружеството. Идентификационният номер може да бъде проверен в Информационната система на дружествата, ако е необходимо. Като критерий за търсене може да бъде използвана също конкретна дата или времеви интервал. Като алтернатива можете да ограничите търсенето по вид регистрация, по община или област. Резултатът от търсенето съдържа основните данни за дружеството, наименованието на дружеството, идентификационен номер и седалището на дружеството. Публикуваните данни от регистрацията включват например вида регистрация и наименованията на записите в регистъра.

В регистъра се вписват и други данни в зависимост от вида на дружеството. Извлеченията от регистъра за дружества от един и същ вид могат да изглеждат съвсем различно едно от друго. Някои дружества с ограничена отговорност например се възползват от възможностите, които Законът за дружествата предлага; те предоставят права на опция и други специални права или се сливат с други дружества и след това съобщават тези данни за вписване в регистъра. Други дружества, от друга страна, избират да съобщават само такива данни, които подлежат на задължително заявяване за вписване в регистъра. Освен това и законовите изменения се отразяват на съдържанието на извлеченията от регистъра. Вписванията в регистъра по отношение например на дружества с ограничена отговорност, могат да бъдат много различни в зависимост от това дали данните, които подлежат на вписване, се отнасят до решение, взето съгласно новия Закон за дружествата с ограничена отговорност, който влезе в сила на 1 септември 2006 г., или до решение, взето съгласно по-ранен закон.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В Закона за търговския регистър (Закон 1979/129 от 2 февруари 1979 г.) се съдържат разпоредби относно данните, които подлежат на вписване в регистъра, и тяхното публикуване. Законът дава право на всеки на достъп до данни, извлечения и удостоверения от търговския регистър. Трето добросъвестно лица може да разчита на надеждността на данните, които са вписани регистъра.

Според член 1, буква а) от Закона всички данни, които са вписани в регистъра, са публични и всеки има право на достъп до данни, извлечения и удостоверения за вписвания в търговския регистър. Данните могат да бъдат оповестявани също така в електронна форма. Единствените изключения са личните идентификационни номера на физически лица и домашните адреси на физически лица, които живеят в чужбина; те не са публични. Данните за последните цифри от личния номер, служещи за идентификация, и домашния адрес на физически лица, които живеят в чужбина, се оповестяват само ако това отговаря на изискванията относно служебната процедура, определени в член 16, параграф 3 от Закона за прозрачността на държавната дейност. В противен случай се оповестява държавата по местоживеене вместо домашния адрес.

В член 26 от Закона за търговския регистър е предвидено, че трето добросъвестно лице може да разчита на данните, които са вписани и публикувани в регистъра. Данните се публикуват в електронен вид, непосредствено след вписването им в регистъра. Публикации може да се получат безплатно чрез информационната услуга на търговския регистър.

История на търговския регистър на Финландия

В регистъра се съхранява информация от 1860 г. насам.

Връзки

Европейски търговски регистър, Национален съвет за патенти и регистрация на Финландия

Последна актуализация: 30/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт