Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Търговски регистри в държавите от ЕС

Дания

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Датски орган по въпросите на предприятията [Erhvervsstyrelsen]

История на търговския регистър на Дания

Датският орган по въпросите на предприятията е създаден на 1 януари 2012 г.

Датският орган по въпросите на предприятията има приблизително 700 служители. Преди това задачите на Датския орган по въпросите на предприятията бяха изпълнявани от Агенцията за търговията и дружествата [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Органът по въпросите на предприятията и строителството [Erhvervs- og Byggestyrelsen] и Агенцията за ИТ и далекосъобщения [IT- og Telestyrelsen].

Датският орган по въпросите на предприятията е част от Министерството на търговията и растежа на Дания [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Какво предлага търговският регистър на Дания?

На уебсайта erhvervsstyrelsen.dk съдържа информация за всички области на дейност на органа, в това число търговския регистър на Дания на следния адрес: CVR.dk.

Уебсайтът CVR.dk е централизиран входен пункт за информация и данни за всички предприятия в Дания. Може да се намери информация както за самото предприятие (което се нарича още „юридическо лице“), така и за неговите производствени звена, независимо за какъв тип предприятие става въпрос.

За някои видове предприятия, по-специално акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност, се публикува по-подробна информация: счетоводни отчети, обстоятелства и сведения за предприятието и лицата, които го управляват.

Дания също е член на Европейския търговски регистър (ЕТР). Лицата, които не говорят датски език, могат да посетят Европейския търговски регистър (ЕТР), за да търсят информация за датски предприятия на своя собствен език. ЕТР съдържа информация за почти всички държави в Европа.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Дания?

Безплатно може да се получи основната информация — данни и обстоятелства за дружествата, пълни сведения за дружествата и записите от централния търговски регистър [CVR-udskrifter]. Останалата фирмена информация може да бъде получена срещу заплащане, като например счетоводни отчети. Следните данни са на разположение безплатно за всички лица:

Записи в централния търговски регистър

Информация за домашен адрес на неограничено отговорен съдружник, когато този адрес е различен от адреса на дружеството, се оповестява при поискване.

Място на стопанска дейност

В „Място на стопанска дейност“ се дава информация за свързаните производствени звена, като се посочват следните данни за тях:

 • наименование, адрес и община, където се намира седалището,
 • вид на дружеството,
 • сектор, в който осъществява своята дейност,
 • брой служители.

Данни и обстоятелства за дружеството

Данните и обстоятелствата за дружеството обхващат:

 • номер от централния търговски регистър (или регистрационен номер за гренландски дружества),
 • наименование на дружеството, адрес и община, където се намира седалището,
 • наименования на дъщерни предприятия,
 • информация за борсовата котировка на дружеството,
 • правомощия за подписване,
 • статус,
 • отговорни лица (учредители, ръководство, съвет) — без адреси,
 • счетоводен период,
 • дата на последните публикувани счетоводни отчети.

Пълни сведения за дружеството

Пълните сведения за дружеството обхващат всички данни и обстоятелства за дружеството плюс:

 • предмет на дейност,
 • отговорни лица (учредители, ръководство, съвет) с адреси,
 • одит,
 • акционерен/дялов капитал,
 • дата на учредяване,
 • дати на последните три публикувани счетоводни отчета,
 • счетоводна година,
 • информация за изминали периоди.

Кратък списък на лицата

Краткият списък показва дяловите участия на дадено лице.

Разширен списък с лица

В разширения списък се изброяват всички лица, които имат дялови участия в дадено дружество.

База данни

Базата данни позволява търсенето на данни, структурирани по определени критерии.

Информацията за ползване може да бъде поръчана чрез базата данни, независимо от това дали става дума за информация за едно единствено дружество или за участието на дадено лице в дружества или за списък с дружества в рамките на даден географски район или някой отрасъл. Посредством базата данни всяко лице може да генерира извлечение или списък дори по собствени критерии. Тази процедура е проста и не отнема много време.

Групови извлечения

Групови извлечения се предлагат от централния търговски регистър. С груповите извлечения се осигурява лесен достъп до извлечение от централния търговски регистър посредством списък с номера от централния търговски регистър или номера на производствени звена. Възможно е също така да се генерират и единични извлечения.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

В член 14 от Закона за дружествата, с който в датското дружествено право се транспонира член 3 от Първата директива в областта на дружественото право, е описано до каква степен може да се разчита на записите. Член 14 от Закона за дружествата гласи:

„Приема се, че обстоятелствата стават известни на трети лица с публикуването им в ИТ системата на Датския орган по въпросите на предприятията. Първото изречение обаче не се отнася до операции, извършени преди изтичане на 16 дни от оповестяването, при условие че се докаже, че третото лице не е можело да знае за оповестените обстоятелства.

Обстоятелствата, които подлежат на регистриране и оповестяване, не могат да породят действие спрямо трети лица преди да бъдат публикувани в ИТ системата на Датския орган по въпросите на предприятията, освен ако се докаже, че третите лица са знаели за тях. Не съществуват пречки трети лица да се позовават на обстоятелства, които все още не са публикувани.“

Отговорност за точността на записите

Заявителят носи отговорност за точността на представената информация. Вж. член 8 от Наредбата за уведомленията [anmeldelsesbekendtgørelsen] и член 15, параграф 2 от Закона за дружествата. Заявителят може да носи наказателна отговорност, ако заявлението не е направено законосъобразно или ако представената информация е неточна.

Датският орган по въпросите на предприятията не проверява истинността на предоставената информация, а регистрира информацията, както му е предоставена. Това е така, независимо дали става дума за ръчно регистриране или за самостоятелно регистриране посредством уебсайта virk.dk.

Датският орган по въпросите на предприятията може да носи отговорност за вреди, причинени от използване на предоставена информация или документи, съдържащи неточности, дължащи се на организацията на работа, като например грешка при обработването.

Връзки по темата

Датски орган по въпросите на предприятията

Централен търговски регистър

Министерство на търговията и растежа на Дания

Европейски търговски регистър (ЕТР)

Последна актуализация: 07/11/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт